fbpx Zarządzenie nr 23/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wydawania zaświadczeń dla doktorantów ubiegających się o otrzymanie kredytu lub pożyczki studenckiej oraz wyłaniania najlepszych absolwentów uczelni... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 23/R/11
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 lutego 2011 roku
w sprawie wydawania zaświadczeń dla doktorantów ubiegających się o otrzymanie kredytu lub pożyczki studenckiej oraz wyłaniania najlepszych absolwentów uczelni wśród absolwentów studiów doktoranckich

Status aktu: obowiązujący
Powiązane hasła: 

Na podstawie § 3 ust. 5 oraz § 17 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 560), zarządza się co następuje:

 

§ 1

 1. Zaświadczenie o studiach doktoranckich wydaje się doktorantowi ubiegającemu się o pożyczkę lub kredyt lub w przypadku wydłużenia okresu kredytowania o czas trwania studiów doktoranckich – po studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich.
 2. Zaświadczenie o studiach podpisuje i pieczętuje imienną pieczątką Kierownik Studiów Doktoranckich. Zaświadczenie wydaje się według wzoru określonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i stanowiącegozałącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 3. Kierownik Studiów Doktoranckich prowadzi ewidencję zaświadczeń wydanych doktorantom, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Każde zaświadczenie wpisuje się do ewidencji, a kopię przechowuje się w teczce doktoranta.
 4. Numer ewidencyjny umieszczony w lewym dolnym rogu zaświadczenia o studiach doktoranckich powinien zawierać: kod jednostki, numer kolejny zaświadczenia wydanego w danym roku akademickim oraz rok wydania zaświadczenia.

 

§ 2

 1. Kierownik Studiów Doktoranckich jest zobowiązany sporządzić w terminie do dnia 30 listopada każdego roku listę obejmującą 5% najlepszych absolwentów danych studiów doktoranckich za ubiegły rok akademicki. Lista powinna obejmować co najmniej jednego absolwenta, w rozumieniu określonym w § 3 niniejszego zarządzenia. W celu sporządzenia listy Kierownik Studiów Doktoranckich może zobligować doktoranta do udzielenia informacji dotyczących jego osiągnięć, zgodnie z listą punktowanych osiągnięć zawartych w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.
 2. W ramach jednych studiów doktoranckich prowadzących kształcenie, odrębnie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, przygotowuje się listę obejmującą grupę 5% najlepszych absolwentów dla każdej formy studiów.
 3. Z list zawierających 5% najlepszych absolwentów wszystkich form studiów doktoranckich, tworzy się wspólną listę 5% najlepszych absolwentów uczelni na studiach doktoranckich.

 

§ 3

Absolwentem studiów doktoranckich jest osoba, która uzyskała świadectwo ukończenia studiów doktoranckich.

 

§ 4

 1. Lista, o której mowa w § 2 niniejszego zarządzenia, powinna zawierać imię, nazwisko absolwenta, numer albumu, formę studiów oraz uzyskaną liczbę punktów za osiągnięcia doktoranta,  zgodnie z listą punktowanych osiągnięć zawartych w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia. Wzór listy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 2. Oryginały sporządzonych list pozostają w sekretariacie studiów doktoranckich, natomiast kopie list należy przekazać do Działu Kształcenia, w terminie 14 dni od jej sporządzenia i podpisania.
 3. Kierownik Studiów Doktoranckich zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia absolwentów, o tym, że znaleźli się w grupie 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich w danym roku akademickim.

 

§ 5

 1. Absolwent, który znalazł się na liście, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszego zarządzenia i korzystał jednocześnie z kredytu lub pożyczki, ma prawo zwrócić się do Kierownika Studiów Doktoranckich o wydanie zaświadczenia.
 2. Kierownik Studiów Doktoranckich, wydaje zaświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia, w którym potwierdza, że osoba, której wystawiono zaświadczenie znajduje się w grupie 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich w danym roku akademickim.
 3. Kierownik Studiów Doktoranckich prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.  Wzór rejestru wydanych zaświadczeń stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6

Zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 560)Kierowników Studiów Doktoranckich zobowiązuje się do przekazywania informacji doktorantom o możliwości udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Załączniki do zarządzenia120.5 KB
PDF icon Kopia do wydruku231.5 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz