fbpx Zarządzenie nr 5/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zasad opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 5/R/11
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
3 stycznia 2011 roku
w sprawie zasad opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Ustala się zasady opracowywania, wydawania  wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie Gdańskim, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Nadzór nad realizacją zasad, o których mowa w ust. 1 sprawuje Dział Organizacyjny.

 

§ 2

Wewnętrzne akty normatywne Uniwersytetu Gdańskiego umieszczane są w systemie „Baza Wewnętrznych Aktów Normatywnych UG”.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 14 stycznia 2022 roku, 14:22
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz