fbpx Zarządzenie nr 59/R/09 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Studiów UG stanowiącego załącznik do uchwały Senatu UG nr 4/07 z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 59/R/09
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 listopada 2009 roku
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Studiów UG stanowiącego załącznik do uchwały Senatu UG nr 4/07 z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów UG

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie § 40 Statutu UG zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się jednolity tekst Regulaminu Studiów UG stanowiącego załącznik do uchwały Senatu UG nr 4/07 z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów UG.
1. Tekst jednolity Regulaminu Studiów UG stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami Senatu UG nr 17/08 z dnia 28 lutego 2008 roku, nr 59/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku oraz nr 22/09 z dnia 26 marca 2009 roku.
2. Wprowadza się jednolity tekst Regulaminu Studiów UG w języku angielskim, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz