fbpx Zarządzenie nr 53/R/07 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 października 2007 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 11/R/07 z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie hoteli asystenckich Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 53/R/07
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
10 października 2007 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 11/R/07 z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie hoteli asystenckich Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie § 40 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Rektora UG nr 11/R/07 z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie hoteli asystenckich Uniwersytetu Gdańskiego wprowadza się następujące zmiany: 1. § 10 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Mieszkaniec zobowiązany jest zgłosić nocleg swojego gościa w portierni hotelu i podać dane osobowe w celu wpisania do książki meldunkowej.
Za nocleg rozumie się pozostanie gościa w hotelu po godzinie 1 w nocy.
2. W przypadku przewidywanego pobytu gościa łącznie powyżej 14 dni w okresie trzech miesięcy wymagane jest złożenie pisemnego wniosku i uzyskanie zgody Rady Mieszkańców hotelu. Zaakceptowany wniosek należy przekazać administracji hotelu. Po uzyskaniu zgody jak wyżej, mieszkaniec zobowiązany jest do uiszczenia opłaty niezależnie od zajmowanych i opłacanych miejsc w hotelu asystenckim od:
- najbliższej rodziny (matka, ojciec, dzieci, brat, siostra) w wysokości 1/30 miesięcznych kosztów eksploatacyjnych utrzymania miejsca hotelowego za każdy dzień pobytu.
- osób innych w wysokości 1/30 miesięcznych kosztów eksploatacyjnych utrzymania miejsc hotelowego za każdy dzień pobytu plus opłata dodatkowa w wysokości 50%.
Do naliczonej kwoty doliczany jest obowiązujący podatek VAT w wysokości 7%.
3. W przypadku pobytu dłuższego niż 2 miesiące wymagana jest zgoda Kanclerza UG. Odpłatność jak w punkcie 2.”.
2. W załączniku nr 2 do Zarządzenia, o którym mowa wyżej – Regulamin porządkowy Hoteli Asystenckich UG – w § 8 punkcie 1 w odnośniku 4 dodaje się zdanie: „Po tym terminie podania nie będą rozpatrywane.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku101.86 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz