fbpx Zarządzenie nr 3/D/04 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie zaopatrzenia pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w środki higieny osobistej | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 3/D/04
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
22 listopada 2004 roku
w sprawie zaopatrzenia pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w środki higieny osobistej

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Powiązane hasła: 

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz § 115 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1650) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące normy przydziału środków higieny osobistej:

 1. Dla pracowników wykonujących stale prace fizyczne wyjątkowo brudzące oraz prace związane z wysokimi wymogami higienicznymi – palaczy c.o., spawaczy, ślusarzy, malarzy, frezerów, murarzy, hydraulików, mechaników samochodowych:
  • mydło - 100 g na miesiąc,
  • pasta do rąk - 500 g na miesiąc,
  • proszek do prania - 650 g na 3 miesiące,
  • krem do rąk - 75ml na 3 miesiące.
 2. Dla pracowników wykonujących stale prace fizyczne brudzące – szklarzy, stolarzy, robotników magazynowych, placowych, elektryków, robotników niewykwalifikowanych:
  • mydło - 100 g na miesiąc,
  • pasta do rąk - 250 g na miesiąc,
  • proszek do prania - 650 g na 3 miesiące,
  • krem do rąk - 75ml na 3 miesiące.
 3. Dla kierowców:
  • mydło - 100 g na miesiąc,
  • pasta do rąk - 500 g na miesiąc,
  • proszek do prania - 650 g na 3 miesiące,
  • krem do rąk -75ml na 3 miesiące.
 4. Dla pracowników bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej, nauczycieli wychowania fizycznego, nauczycieli akademickich i pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych w pracowniach/ laboratoriach oraz pracowników wykonujących prace w terenie:
  • mydło - 100 g na miesiąc,
  • krem do rąk - 75ml na 3 miesiące.
 5. Dla porządkowych pomieszczeń, pokojowych, szatniarzy, strażników, telefonistek, portierów, woźnych:
  • mydło - 100 g na 3 miesiące,
  • krem do rąk - 75ml na 2 miesiące.

§ 2

Pracownikom zatrudnionym w UG nie przysługują inne, poza ustalonymi w § 1 dodatkowe środki higieny osobistej.

§ 3

Traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 3/D/92 Dyrektora Administracyjnego UG z dnia 29 stycznia 1992 roku w sprawie zaopatrzenia pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w środki higieny osobistej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Administracyjny
mgr Piotr Żerko

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 listopada 2021 roku, 9:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz