fbpx Uchwała nr 5/24 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie zasad rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2024/2025 | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 5/24
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 stycznia 2024 roku
w sprawie zasad rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2024/2025

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 25 stycznia 2024 roku

Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) ‒ uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przedmiot uchwały; słowniczek

1. Uchwała określa zasady rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii  Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zwanej dalej „szkołą doktorską”, w roku akademickim 2024/2025.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ze zm.).

 

§ 2. Wymogi do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej

1. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta:
 
1) osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
2) osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy.
 
2. Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.
3. Cudzoziemcy mogą podejmować kształcenie w szkole doktorskiej na zasadach określonych w art. 323 Ustawy.
4. Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.

 

§ 3. Szczegółowe zasady i terminy rekrutacji

1. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu i jest prowadzona za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
2. Szczegółowe zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Terminy rekrutacji do szkoły doktorskiej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Limity przyjęć

1. Kandydaci do szkoły doktorskiej są przyjmowani do szkoły w ramach limitów przyjęć w poszczególnych dyscyplinach naukowych, określonych  w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Na wniosek dyrektora szkoły doktorskiej, w trakcie rekrutacji, po upływie terminu zakończenia rejestracji kandydatów w systemie IRK, Rektor może:
 
1) zwiększyć limit przyjęć do szkoły doktorskiej w dyscyplinie naukowej, określony niniejszą uchwałą;
2) zmniejszyć limit przyjęć do szkoły doktorskiej w dyscyplinie naukowej określony niniejszą uchwałą, w przypadku gdy liczba zarejestrowanych kandydatów do szkoły doktorskiej w danej dyscyplinie jest mniejsza od limitu przyjęć określonego niniejszą uchwałą.
 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Rektor, na wniosek dyrektora szkoły doktorskiej, może również przedłużyć termin rekrutacji.
4. Na wniosek dyrektora szkoły doktorskiej Rektor może zwiększyć limit przyjęć do szkoły doktorskiej w dyscyplinie naukowej określony niniejszą uchwałą i przeprowadzić rekrutację dodatkową.

 

§ 5. Dokumenty wymagane w rekrutacji

1. Po  zarejestrowaniu w systemie IRK kandydat wskazuje proponowany temat rozprawy doktorskiej wybrany z listy ogłoszonej na stronie internetowej szkoły doktorskiej.
2. W terminie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały kandydat do szkoły doktorskiej jest zobowiązany do:
 
1) przedstawienia do wglądu dokumentów wymaganych w rekrutacji, określonych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, pkt I;
2) złożenia dokumentów wymaganych w rekrutacji, określonych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, pkt II.
 
3. Kopie dokumentów składanych przez kandydata powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez: uczelnię, której kandydat jest absolwentem, notariusza lub członka komisji rekrutacyjnej.

 

§ 6. Komisja rekrutacyjna

1. Postępowanie w sprawie przyjęcia do szkoły doktorskiej prowadzi komisja rekrutacyjna powoływana przez Rektora odrębnie dla każdej dyscypliny naukowej, w której jest prowadzone kształcenie w szkole doktorskiej.
2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
 
1) przewodniczący komisji, którym może być dyrektor szkoły doktorskiej albo zastępca dyrektora szkoły doktorskiej;
2) trzej nauczyciele akademiccy ‒ zatrudnieni w Uniwersytecie Gdańskim lub w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego i reprezentujący daną dyscyplinę naukową, w której jest prowadzone kształcenie w szkole doktorskiej;
3) sekretarz komisji, nieuczestniczący w ocenie kandydatów.
 
3. Na wniosek Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego lub Rady Doktorantów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w skład komisji rekrutacyjnej Rektor może powołać przedstawiciela samorządu doktorantów jako obserwatora, nieuczestniczącego w ocenie kandydatów.

 

§ 7. Zadania komisji rekrutacyjnej

1. Komisja rekrutacyjna w szczególności:
 
1) przyjmuje dokumenty składane przez kandydatów oraz zapewnia bieżącą obsługę rekrutacji;
2) dokonuje oceny kandydatów;
3) doręcza kandydatowi decyzję o nieprzyjęciu do szkoły doktorskiej oraz – w przypadku cudzoziemca – również decyzję o przyjęciu do szkoły doktorskiej.
 
2. Zadania komisji rekrutacyjnej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, są wykonywane przez sekretarza komisji. W szczególności sekretarz komisji potwierdza zgodność danych zawartych przez kandydata w podaniu o przyjęcie do szkoły doktorskiej z danymi zawartymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość kandydata.
3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej jest zobowiązany do stosowania przepisów określających zasady rekrutacji w sposób uwzględniający szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi. 

 

§ 8. Wyniki rekrutacji

1. Wyniki rekrutacji do szkoły doktorskiej oblicza się w skali punktowej i ogłasza się za pośrednictwem systemu IRK.
2. Wyniki rekrutacji do szkoły doktorskiej są jawne.

 

§ 9. Przyjęcie albo nieprzyjęcie do szkoły doktorskiej

1. Kandydat, który w rekrutacji uzyskał wynik poniżej 50 punktów, nie może zostać przyjęty do szkoły doktorskiej.
2. Przyjęcie do szkoły doktorskiej, z zastrzeżeniem ust. 3, następuje w drodze wpisu na listę doktorantów, na podstawie wyników rekrutacji i z uwzględnieniem limitu przyjęć do szkoły doktorskiej określonego w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Wpisu dokonuje dyrektor szkoły doktorskiej.
3. W trybie rekrutacji, o którym mowa w § 4 ust. 4, do szkoły doktorskiej może być przyjęty kandydat, który po zarejestrowaniu w systemie IRK oraz przedstawieniu do wglądu lub złożeniu dokumentów wymaganych w rekrutacji, o których mowa w § 5 ust. 2, spełnił wymagania określone w zasadach konkursów przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne finansujące projekty naukowe. Przepis ust. 2 i § 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

§ 10. Przyjęcie albo nieprzyjęcie do szkoły doktorskiej

1. Przyjęcie cudzoziemca do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej, z upoważnienia Rektora, przez dyrektora szkoły doktorskiej, chyba że przyjęcie cudzoziemca następuje na innej szczególnej podstawie wskazanej w obowiązujących przepisach.
2. Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej, z upoważnienia Rektora, przez dyrektora szkoły doktorskiej. Decyzję doręcza się kandydatowi:
 
1) w jednostce administracyjnej Uniwersytetu Gdańskiego lub Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w której wykonuje pracę sekretarz komisji rekrutacyjnej, za pokwitowaniem – w terminie pięciu dni od dnia wydania decyzji;
2) po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1 – wysyłając decyzję listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 
3. Szczegółowy termin doręczenia decyzji w trybie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oznaczony w dniach i godzinach, określa przewodniczący komisji rekrutacyjnej i podaje do wiadomości kandydata jednocześnie z ogłoszeniem wyników rekrutacji, w sposób wskazany w § 8 ust. 1.

 

§ 11. Dokumentowanie przebiegu rekrutacji

1. Komisja rekrutacyjna dokumentuje przebieg rekrutacji, sporządzając:
 
1) protokół z przebiegu postępowania rekrutacyjnego w sprawie każdego kandydata, zawierający co najmniej wynik uzyskany przez tego kandydata, w tym szczegółowy wykaz uzyskanych punktów;
2) protokół z obrad komisji rekrutacyjnej;
3) listę alfabetyczną i rankingową kandydatów przyjętych do szkoły doktorskiej wraz z wynikami rekrutacji uzyskanymi przez tych kandydatów.
 
2. Protokoły, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podpisują przewodniczący i/lub członkowie komisji rekrutacyjnej wskazani w § 6 ust. 2 i 3. Listy, o których mowa w ust. 1 pkt 3, podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, sekretarz komisji rekrutacyjnej składa w Sekcji ds. Obsługi Szkół Doktorskich, w terminie pięciu dni od daty ich sporządzenia.

 

§ 12. Prawo kandydata do wglądu do akt postępowania rekrutacyjnego

Kandydat ma prawo wglądu do akt postępowania rekrutacyjnego w swojej sprawie, w obecności członka komisji rekrutacyjnej. Szczegółowe terminy, oznaczone w dniach i godzinach, w których kandydat może uzyskać wgląd do akt postępowania rekrutacyjnego w swojej sprawie, oraz miejsce uzyskania wglądu do akt określa przewodniczący komisji rekrutacyjnej i podaje do wiadomości, jednocześnie z ogłoszeniem wyników rekrutacji, w sposób wskazany w § 8 ust. 1.

 

§ 13. Ponowne rozpatrzenie sprawy przyjęcia do szkoły doktorskiej

1. Od decyzji o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej oraz ‒ w przypadku cudzoziemca ‒ również od decyzji o przyjęciu do szkoły doktorskiej przysługuje kandydatowi wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany do Rektora, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Decyzję Rektora, wydaną w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy przyjęcia do szkoły doktorskiej, doręcza się kandydatowi listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

§ 14. Wejście uchwały w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 stycznia 2024 roku, 14:32
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło