fbpx Zarządzenie nr 11/K/23 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 listopada 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 15/K/21 Kanclerza UG w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem ochronnym/roboczym | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 11/K/23
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
13 listopada 2023 roku
zmieniające zarządzenie nr 15/K/21 Kanclerza UG w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem ochronnym/roboczym

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 13 listopada 2023 roku

Na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sposobie zapewnienia w uczelni bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2090) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 15/K/21 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem ochronnym/roboczym wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 6 otrzymuje brzmienie:
㤠6.
1. Nauczycielom akademickim Wychowania Fizycznego i Sportu wypłaca się ekwiwalent pieniężny na zakup odzieży roboczej i obuwia roboczego według stawki określonej corocznie przez Dyrektora Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, zatwierdzonej przez Kanclerza, zgodnie z czasookresami używalności określonymi w tabeli norm.
2. Pomocniczym pracownikom obsługi, pracownikom gospodarczym, którym spodnie robocze nie są wydawane w sposób określony w § 3 zgodnie z tabelą norm (załącznik nr 4), wypłaca się ekwiwalent pieniężny na zakup spodni roboczych według stawki określonej corocznie przez Dyrektora Centrum Eksploatacji Nieruchomości, zatwierdzonej przez Kanclerza, zgodnie z czasookresami używalności określonymi w tabeli norm.
3. Pracownikom Straży Uniwersyteckiej wypłaca się ekwiwalent pieniężny na zakup półbutów roboczych według stawki określonej przez Komendanta Straży Uniwersyteckiej, zatwierdzonej przez Kanclerza, zgodnie z czasookresami używalności określonymi w tabeli norm.
4. Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, Dyrektor Centrum Eksploatacji Nieruchomości oraz Komendant Straży Uniwersyteckiej przekazują do Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia informację o wysokości ustalonego ekwiwalentu oraz wykaz pracowników zgodnie z czasookresami używalności określonymi w tabeli norm.
5. Rodzaj i ilość odzieży i obuwia wizytowego określa kierownik jednostki organizacyjnej i zakupuje zgodnie z odrębnymi zasadami przyjętymi w Uniwersytecie Gdańskim.”;
 
2) załącznik nr 4 (Tabela norm środków ochrony indywidualnej) otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Kanclerz
Uniwersytetu Gdańskiego
mgr Jacek Jętczak

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 15 listopada 2023 roku, 13:42
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło