fbpx Zarządzenie nr 111/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 października 2023 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia dla studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 111/R/23
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
9 października 2023 roku
w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia dla studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 9 października 2023 roku

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090) ‒ zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Obowiązkowe szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim, zwane dalej „szkoleniem BiHK”, jest prowadzone w zakresie:
 
1) podstawowym;
2) rozszerzonym – w przypadku kształcenia w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia;
3) instruktażu stanowiskowego, zwanego dalej „instruktażem”.
 
2. Szkolenie BiHK w zakresie podstawowym i rozszerzonym jest prowadzone na platformie e-learningowej Portal Edukacyjny UG Mestwin (https://pe.ug.edu.pl/), przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość, w wymiarze co najmniej 4 godzin dydaktycznych i kończy się zaliczeniem.

 

§ 2.

Szczegółowe zasady zaliczania szkolenia BiHK w zakresie podstawowym i rozszerzonym określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

1. Obowiązek zaliczenia szkolenia BiHK ma:
 
1) student przyjęty na pierwszy rok studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
2) doktorant przyjęty do szkoły doktorskiej;
3) student lub doktorant przyjęty w drodze przeniesienia z innej uczelni;
4) student, który wznowił studia;
5) student, który kontynuuje kształcenie na innym kierunku i został przyjęty na pierwszy rok studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 
2. Student, który został przyjęty na pierwszy rok studiów i podejmuje, w roku przyjęcia na studia, kształcenie na więcej niż jednym kierunku studiów, a programy studiów tych kierunków przewidują szkolenie BiHK w zakresie podstawowym, ma obowiązek zaliczania szkolenia BiHK tylko na jednym kierunku studiów.
3. Student, który został przyjęty na pierwszy rok studiów i podejmuje, w roku przyjęcia na studia, kształcenie na więcej niż jednym kierunku studiów, a programy studiów tych kierunków przewidują szkolenie BiHK w różnych zakresach, ma obowiązek zaliczyć szkolenie BiHK wyłącznie na jednym kierunku studiów, dla którego program studiów przewiduje szkolenie BiHK w zakresie rozszerzonym.

 

§ 4.

1. Studentowi lub doktorantowi przysługuje termin podstawowy i poprawkowy zaliczenia szkolenia BiHK realizowanego w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
2. Student lub doktorant, który:
 
1) został przyjęty na pierwszy rok studiów lub do szkoły doktorskiej przed rozpoczęciem roku akademickiego, ma obowiązek zaliczenia szkolenia BiHK w terminie podstawowym od dnia 1 października do dnia 31 października;
2) został przyjęty na pierwszy rok studiów lub do szkoły doktorskiej po rozpoczęciu roku akademickiego, ma obowiązek zaliczenia szkolenia BiHK w terminie podstawowym nie później niż 30 dni od dnia rozpoczęcia kształcenia;
3) został przyjęty z innej uczelni, ma obowiązek zaliczenia szkolenia BiHK w terminie podstawowym nie później niż 30 dni od dnia rozpoczęcia kształcenia.
 
3. Student, który wznowił studia ma obowiązek zaliczenia szkolenia BiHK w terminie podstawowym nie później niż 30 dni od daty wpisu na listę studentów danego semestru studiów.

 

§ 5.

1. Student lub doktorant, który w terminie podstawowym nie przystąpił do zaliczenia szkolenia BiHK lub nie zaliczył tego szkolenia, ma obowiązek zaliczenia szkolenia w terminie 30 dni od dnia upływu terminu podstawowego zaliczenia.
2. Student lub doktorant, który w terminie podstawowym lub poprawkowym nie zaliczył szkolenia BiHK, może, za zgodą prorektora właściwego do spraw studenckich albo innej osoby, działających z upoważnienia Rektora, zaliczyć szkolenie BiHK w terminie indywidualnie wyznaczonym przez prorektora albo tę osobę, działających z upoważnienia Rektora.
3. W przypadku studentów, udział w szkoleniu BiHK w terminie, o którym mowa w ust. 2, jest odpłatny. Opłatę, której wysokość określa odrębne zarządzenie Rektora, student wnosi w terminie 7 dni od dnia uzyskania zgody na zaliczenie szkolenia BiHK w terminie indywidualnie wyznaczonym.
4. Student lub doktorant, który uzyskał zgodę na zaliczenie szkolenia BiHK w terminie indywidualnie wyznaczonym, ma obowiązek zaliczenia szkolenia w ciągu 30 dni od dnia uzyskania zgody.
5. Student lub doktorant, który w terminie indywidualnie wyznaczonym nie przystąpił do zaliczenia szkolenia BiHK lub nie zaliczył tego szkolenia, może uzyskać ponowną zgodę na indywidualny termin. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

 

§ 6.

Zaliczenie szkolenia BiHK jest potwierdzane w:
1) uczelnianym systemie teleinformatycznym;
2) karcie okresowych osiągnięć studenta lub doktoranta.

 

§ 7.

1. Przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, w szczególności: ćwiczeń laboratoryjnych, pracowni lub innych form zajęć, w trakcie których student lub doktorant będzie narażony na działanie czynników szkodliwych, uczestnik zajęć ma obowiązek odbycia instruktażu stanowiskowego, zwanego dalej „instruktażem”.
2. Student lub doktorant, który nie odbył instruktażu, nie może brać udziału w zajęciach.
3. Instruktaż może przeprowadzić wyłącznie prowadzący zajęcia, który w czasie prowadzenia instruktażu nie podlega obowiązkowi odbycia szkolenia okresowego z zakresu BHP.
4. Przeprowadzenie instruktażu potwierdza protokół sporządzany przez prowadzącego zajęcia. Wzór protokołu określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. Protokół, o którym mowa w ust. 4, przechowuje się w miejscu wskazanym przez dziekana wydziału, na którym odbywają się zajęcia.
6. W przypadku nieobecności studenta lub doktoranta podczas przeprowadzania instruktażu, prowadzący zajęcia jest zobowiązany do jego przeprowadzenia na pierwszych zajęciach po ustaniu przyczyny nieobecności studenta lub doktoranta. W takim przypadku, instruktaż może być przeprowadzony również podczas konsultacji prowadzącego zajęcia, w indywidualnie ustalonym terminie.

 

§ 8.

Traci moc zarządzenie nr 149/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 11 października 2021 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia dla studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 października 2023 roku, 14:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło