fbpx Zarządzenie nr 108/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 października 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 108/R/23
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
2 października 2023 roku
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 2 października 2023 roku

Na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) z uwzględnieniem art. 77² § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) oraz § 34 ust. 2 pkt 22 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 25/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 marca 2020 roku (ze zm.) dodaje się § 24a w brzmieniu:

㤠24a.

1. Pracownik może otrzymać nagrodę okolicznościową w przypadkach uzyskania przez Uczelnię na ten cel środków finansowych z budżetu państwa.

2. Zasady przyznawania nagród okolicznościowych każdorazowo określa komunikat ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki oraz porozumienie zawarte ze związkami zawodowymi działającymi w Uczelni.”.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst Regulaminu Wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Z uwzględnieniem art. 772 §§ 1, 4 i 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w Biuletynie Informacji Publicznej UG.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski , czł. koresp. PAN

 

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 9 lutego 2024 roku, 11:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli