fbpx Zarządzenie nr 104/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 września 2023 roku w sprawie opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pobieranych od studentów Uniwersytetu... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 104/R/23
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
15 września 2023 roku
w sprawie opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pobieranych od studentów Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/2024, oraz w sprawie warunków i trybu zwalniania z tych opłat

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
niedziela, 1 października 2023 roku

Na podstawie art. 79 ust. 1-3 i art. 80 ust. 2 w zw. z art. 324 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz § 129 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) ‒ zarządza się, co następuje:

 

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 

§ 1.

1. Zarządzenie określa:
 
1) opłaty, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pobierane od studentów Uniwersytetu Gdańskiego;
2) formę i terminy wnoszenia opłat, o których mowa w pkt 1;
3) warunki i tryb zwalniania z opłat, o których mowa w pkt 1.
 
2. Zarządzenie stosuje się do studentów Uniwersytetu Gdańskiego w rozumieniu ust. 3 pkt 5 rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/2024.
3. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
 
1) cudzoziemcach, należy przez to rozumieć cudzoziemców, o których mowa w art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z wyłączeniem cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 tej ustawy;
2) osobie przyjętej na studia, należy przez to rozumieć obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
3) prodziekanie, należy przez to rozumieć prodziekana właściwego do spraw studenckich;
4) Regulaminie, należy przez to rozumieć Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego;
5) studencie, należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w pkt 1 i 2;
6) Uczelni, należy przez to rozumieć Uniwersytet Gdański;
7) Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
8) Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).

 

§ 2.

1. Uczelnia pobiera opłaty za usługi edukacyjne związane z:
 
1) kształceniem na studiach niestacjonarnych;
2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;
3) kształceniem na studiach w języku obcym;
4) prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów;
5) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim.
 
2. Uczelnia pobiera również opłaty za:
 
1) wydanie legitymacji studenckiej oraz jej duplikatu;
2) wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym, o którym mowa w art. 77 ust. 2a Ustawy;
3) korzystanie z domów studenckich.

 

§ 3.

1. Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na studia w danym roku akademickim Uczelnia:
 
1) nie może wprowadzić dla nich nowych opłat, a;
2) może dokonać raz w roku akademickim zwiększenia wysokości opłat, o których mowa w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem, że zwiększenie:
a) nie będzie przekraczało wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego,
b) łącznie nie wyniesie więcej niż 30% wysokości tych opłat.
 
2. Wysokość opłat określają przepisy odrębne.

 

§ 4.

1. Student ma obowiązek zaakceptowania zasad pobierania opłat i wysokości opłat, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Uczelni, wraz ze złożeniem ślubowania, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia studiów. 
2. Zasady pobierania opłat obowiązują do czasu ukończenia studiów przez studenta lub skreślenia z listy studentów.
3. W przypadku zmiany przez studenta formy, profilu lub kierunku studiów, student ma obowiązek ponownego zaakceptowania zasad ustalonych dla zmienionej formy, profilu lub kierunku studiów.
4. Obowiązek ponownego zaakceptowania zasad pobierania i wysokości opłat dotyczy również cudzoziemców, którzy utracili lub nabyli uprawnienia do zwolnienia z opłat, o których mowa w art. 324 ust. 2 Ustawy.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz § 3 ust. 1 pkt 2, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

§ 5.

1. Za datę wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu opłaty na indywidualny numer konta wskazany w systemie teleinformatycznym Uczelni lub na rachunek bankowy Uczelni.
2. W przypadku niewniesienia przez studenta opłat w terminach określonych niniejszym zarządzeniem Uczelnia:
 
1) wzywa studenta do wniesienia zaległej opłaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem skreślenia z listy studentów;
2) podejmuje działania windykacyjne zgodnie z Instrukcją monitoringu i windykacji należności obowiązującą w Uczelni.
 
3. Niewniesienie opłaty w terminie wyznaczonym przez Uczelnię, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uprawnia Uczelnię do naliczenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia.
4. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za następstwa błędnego zakwalifikowania przez bank wniesionej opłaty, powstałe wskutek okoliczności leżących po stronie studenta zobowiązanego do wniesienia opłaty, w szczególności w wyniku wskazania przez zobowiązanego w bankowym systemie informatycznym niewłaściwego numeru rachunku bankowego, na który została wniesiona opłata.

 

Rozdział 2. Formy i terminy wnoszenia opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy

 

§ 6.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, osoba przyjęta na studia wnosi opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3, w formie ratalnej i w terminach wskazanych w pkt 1 i 2:
 
1) w semestrze zimowym:
a) pierwsza rata – w terminie 14 dni od dnia złożenia ślubowania,
b) druga rata – do dnia 15 grudnia,
c) trzecia rata – do dnia 15 stycznia;
 
2) w semestrze letnim:
a) pierwsza rata – do dnia 28 lutego,
b) druga rata – do dnia 31 marca,
c) trzecia rata – do dnia 30 kwietnia.
 
2. Terminy wnoszenia opłat określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób przyjętych na studia w semestrze letnim.
3. Student na wyższym niż pierwszy roku studiów wnosi opłaty, o których mowa w ust. 1, w formie ratalnej i w terminach wskazanych w pkt 1 i 2:
 
1) w semestrze zimowym:
a) pierwsza rata – do dnia 30 września,
b) druga rata – do dnia 31 października,
c) trzecia rata – do dnia 30 listopada;
 
2) w semestrze letnim:
a) pierwsza rata – do dnia 28 lutego,
b) druga rata – do dnia 31 marca,
c) trzecia rata – do dnia 30 kwietnia.
 
4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta złożony przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1-3, prodziekan, działający na podstawie upoważnienia Rektora, może przedłużyć termin wniesienia opłaty, jednak nie więcej niż o 1 miesiąc. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Do wniosku dołącza się również dokumenty świadczące o niemożliwości wniesienia opłaty w ustalonym terminie.

 

§ 7.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, cudzoziemiec wnosi opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 lub 5, w formie opłaty ratalnej wnoszonej w terminach, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2.
2. Cudzoziemiec, będący studentem na wyższym niż pierwszy roku studiów, wnosi opłatę ratalną, o której mowa w ust. 1, w terminach określonych w § 6 ust. 3.
3. Przepis § 6 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Dokonując przeliczenia opłat za usługi edukacyjne na walutę obcą należy przyjąć kurs średni ogłaszany przez NBP z dnia wymagalności opłaty.

 

§ 8.

Student, któremu udzielono na podstawie § 27 ust. 1 Regulaminu zgody na studiowanie awansem, wnosi opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5:
1) w pełnej wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora w terminach określonych w § 6 ust. 3 – w przypadku realizacji na podstawie zgody wszystkich zajęć przewidzianych programem studiów dla danego semestru;
2) jednorazowo w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia semestru, w którym student realizuje zgodę, w wysokości obliczonej proporcjonalnie do liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych zgodą – w przypadku realizacji na podstawie zgody części zajęć przewidzianych programem studiów dla danego semestru, według następującego wzoru:
 
 
gdzie:
k – oznacza wysokość opłaty wnoszonej przez studenta,
x – oznacza liczbę punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych zgodą,
a – oznacza wysokość sumy opłat wnoszonych ratalnie w danym semestrze,
b – oznacza liczbę punktów ECTS w danym semestrze.

 

§ 9.

1. W przypadku powtarzania przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce, student, któremu na podstawie § 22 ust. 2 Regulaminu udzielono zezwolenia na studiowanie w następnym semestrze, wnosi opłatę w wysokości równej iloczynowi wartości punktów ECTS przypadających na niezaliczony przedmiot oraz kosztu jednego punktu ECTS określonego odrębnym zarządzeniem Rektora.
2. W przypadku powtarzania przedmiotu, któremu nie przypisano punktów ECTS, z powodu niezadowalających wyników w nauce, student, któremu na podstawie § 22 ust. 2 Regulaminu udzielono zezwolenia na studiowanie w następnym semestrze, wnosi opłatę w wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora.
3. W przypadku powtarzania semestru z powodu niezadowalających wyników w nauce, student wnosi opłatę za każdy powtarzany przedmiot w semestrze, w wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora.

 

§ 10.

1. Opłaty, o których mowa w § 9 ust. 1-3, student wnosi jednorazowo w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia semestru, w którym student realizuje zezwolenie na powtarzanie przedmiotu lub zgodę na powtarzanie semestru z powodu niezadowalających wyników w nauce, wydaną przez prodziekana, działającego na podstawie upoważnienia Rektora.
2. Na wniosek studenta prodziekan, działający na podstawie upoważnienia Rektora, może wyrazić zgodę na zmianę terminu wniesienia albo rozłożenie na raty opłat, o których mowa w ust. 1.

 

§ 11.

Przepisy § 10 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do opłaty wskazanej w § 2 ust. 1 pkt 4, której wysokość określa odrębne zarządzenie Rektora.

 

§ 12.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, od studenta, któremu udzielono zgody na urlop od zajęć na podstawie § 54 ust. 1 Regulaminu:
 
1) w przypadku, gdy urlop został udzielony przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy zgoda – nie pobiera się opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5;
2) w przypadku, gdy urlop został udzielony w trakcie semestru, którego dotyczy zgoda – opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, nie pobiera się od dnia udzielenia zgody.
 
2. W przypadkach, o których mowa w § 56 ust. 1 Regulaminu, student wnosi opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, w wysokości obliczonej proporcjonalnie do liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych zgodą – w przypadku realizacji na podstawie zgody części zajęć przewidzianych programem studiów dla danego semestru lub semestrów, według następującego wzoru:
 
 
gdzie:
k – oznacza wysokość opłaty wnoszonej przez studenta,
x – oznacza liczbę punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych zgodą,
a – oznacza wysokość sumy opłat wnoszonych ratalnie w danym semestrze,
b – oznacza liczbę punktów ECTS w danym semestrze.

 

§ 13.

1. W przypadku, gdy urlop został udzielony studentowi w trakcie semestru, którego dotyczy zgoda, jeżeli student nie uczestniczył w zajęciach realizowanych w semestrze objętym zgodą, opłaty uprzednio wniesione w tym semestrze zwraca się studentowi na jego wniosek składany do prorektora właściwego do spraw studenckich, za pośrednictwem prodziekana. Opłaty zwraca się w wysokości obliczonej proporcjonalnie do:
 
1) liczby tygodni przeprowadzonych zajęć w okresie od dnia rozpoczęcia zajęć do dnia, w którym studentowi udzielono zgody na urlop od zajęć i do wysokości sumy opłat wnoszonych ratalnie w danym semestrze – w przypadku opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 5, według następującego wzoru:
 
 
gdzie:
k – oznacza wysokość opłaty zwracanej studentowi,
x – oznacza liczbę tygodni pozostałych do końca semestru,
a – oznacza wysokość sumy opłat wnoszonych ratalnie w danym semestrze,
b – oznacza liczbę tygodni w semestrze;
 
2) liczby zjazdów przeprowadzonych zajęć w okresie od dnia rozpoczęcia zajęć do dnia, w którym studentowi udzielono zgody na urlop od zajęć i do wysokości sumy wniesionych rat w danym semestrze – w przypadku opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, według następującego wzoru:
 
 
       gdzie:
       k – oznacza wysokość opłaty zwracanej studentowi,
       x – oznacza liczbę zjazdów pozostałych do końca semestru,
       a – oznacza wysokość sumy opłat wnoszonych ratalnie w danym semestrze,
       b – oznacza liczbę zjazdów w semestrze.
 
2. W przypadku gdy student:
 
1) nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 1, przed upływem okresu, w którym studentowi została udzielona zgoda na urlop od zajęć, opłata uprzednio wniesiona przez tego studenta, zostaje zaliczona na poczet opłat wymaganych od studenta w kolejnym semestrze lub roku akademickim;
2) złoży wniosek, o którym mowa w ust. 1, po wygaśnięciu zgody na urlop i skreśleniu z listy studentów na podstawie § 57 ust. 3 pkt 2 Regulaminu, opłata uprzednio wniesiona przez tego studenta, podlega zwrotowi. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

§ 14.

Student uczestniczący w danym semestrze lub w roku akademickim w programie wymiany krajowej albo międzynarodowej, wnosi opłaty, o których mowa w § 2, na zasadach określonych niniejszym zarządzeniem.

 

§ 15.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest wniesienie przez studenta wszystkich wymaganych w stosunku do niego opłat, o których mowa w § 2, nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

 

§ 16.

1. W przypadku wniesienia pierwszej raty opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, oraz rezygnacji ze studiów przed upływem 14 dni od dnia rozpoczęcia studiów, wniesiona opłata podlega zwrotowi w pełnej wysokości na wniosek studenta złożony do prorektora właściwego do spraw studenckich, za pośrednictwem prodziekana. W przypadku cudzoziemca, wniesione opłaty, o których mowa w § 7 ust. 1, mogą zostać zwrócone w pełnej wysokości, na wniosek cudzoziemca złożony do prorektora właściwego do spraw studenckich, również w przypadku:
 
1) nieotrzymania wizy;
2) rezygnacji ze studiów przed ich rozpoczęciem;
3) nieuruchomienia studiów na danym kierunku.
 
2. W przypadku gdy student zrezygnuje ze studiów po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia studiów oraz wniesie opłaty do dnia rezygnacji, wniesione opłaty podlegają zwrotowi, na wniosek studenta złożony do prorektora właściwego do spraw studenckich, za pośrednictwem prodziekana, w wysokości:
 
1) proporcjonalnej do liczby tygodni pozostałych do końca semestru po dniu złożenia rezygnacji przez studenta i do wysokości sumy opłat wnoszonych ratalnie w danym semestrze – w przypadku opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 5, według następującego wzoru:
 
 
       gdzie:
       k – oznacza wysokość opłaty zwracanej studentowi,
       x – oznacza liczbę tygodni pozostałych do końca semestru,
       a – oznacza wysokość sumy opłat wnoszonych ratalnie w danym semestrze,
              b – oznacza liczbę tygodni w semestrze;
 
2) proporcjonalnej do liczby zjazdów pozostałych do końca semestru po dniu złożenia rezygnacji przez studenta i do wysokości sumy opłat wnoszonych ratalnie w danym semestrze – w przypadku opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, według następującego wzoru:
 
 
       gdzie:
       k – oznacza wysokość opłaty zwracanej studentowi,
       x – oznacza liczbę zjazdów pozostałych do końca semestru,
       a – oznacza wysokość sumy opłat wnoszonych ratalnie w danym semestrze,
       b – oznacza liczbę zjazdów w semestrze.
 
3. W przypadku rezygnacji ze studiów po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia semestru oraz niewniesienia opłat przez studenta, Uczelnia wzywa studenta do wniesienia zaległych opłat, w wysokości:
 
1) proporcjonalnej do liczby tygodni przeprowadzonych zajęć w okresie od dnia rozpoczęcia zajęć do dnia złożenia przez studenta rezygnacji – w przypadku opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 5, według następującego wzoru:
 
 
 
       gdzie:
       k – oznacza wysokość opłaty wymaganej,
       x – oznacza liczbę tygodni przeprowadzonych od dnia rozpoczęcia zajęć do dnia złożenia przez studenta rezygnacji,
       a – oznacza wysokość sumy opłat wnoszonych ratalnie w danym semestrze,
       b – oznacza liczbę tygodni w semestrze;
 
2) proporcjonalnej do liczby zjazdów przeprowadzonych w okresie od dnia rozpoczęcia zajęć do dnia złożenia przez studenta rezygnacji – w przypadku opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, według następującego wzoru:
 
 
gdzie:
k – oznacza wysokość opłaty wymaganej,
      x – oznacza liczbę zjazdów przeprowadzonych od dnia rozpoczęcia zajęć do dnia złożenia przez studenta rezygnacji,
a – oznacza wysokość sumy opłat wnoszonych ratalnie w danym semestrze,
b – oznacza liczbę zjazdów w semestrze.
 
4. W przypadku braku wniesienia przez studenta zaległych opłat przepis § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 17.

W przypadku:
1) utraty przez Uczelnię uprawnień do prowadzenia kierunku studiów na określonym poziomie lub profilu,
2) niewywiązywania się przez Uczelnię ze zobowiązań wynikających z niniejszego zarządzenia
‒ opłaty, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, wniesione przez studenta w roku akademickim, w którym wystąpiły okoliczności wskazane w pkt 1 albo 2, podlegają zwrotowi na wniosek studenta złożony do prorektora właściwego do spraw studenckich, za pośrednictwem prodziekana.

 

§ 18.

1. W przypadku skreślenia studenta z listy studentów z przyczyn innych niż rezygnacja, opłaty wniesione przez studenta podlegają zwrotowi, na jego wniosek złożony do prorektora właściwego do spraw studenckich, za pośrednictwem prodziekana, w wysokości:
 
1) proporcjonalnej do liczby tygodni pozostałych do końca semestru po dniu skreślenia studenta z listy studentów i do wysokości sumy opłat wnoszonych ratalnie w danym semestrze – w przypadku opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 5, według następującego wzoru:
 
       gdzie:
       k – oznacza wysokość opłaty zwracanej studentowi,
       x – oznacza liczbę tygodni pozostałych do końca semestru,
       a – oznacza wysokość sumy opłat wnoszonych ratalnie w danym semestrze,
       b – oznacza liczbę tygodni w semestrze;
 
2) proporcjonalnej do liczby zjazdów pozostałych do końca semestru po dniu skreślenia studenta z listy studentów i do wysokości sumy opłat wnoszonych ratalnie w danym semestrze – w przypadku opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, według następującego wzoru:
 
 
  gdzie:
  k – oznacza wysokość opłaty zwracanej studentowi,
  x – oznacza liczbę zjazdów pozostałych do końca semestru,
  a – oznacza wysokość sumy opłat wnoszonych ratalnie w danym semestrze,
  b – oznacza liczbę zjazdów w semestrze.
 
2. W przypadku skreślenia studenta z listy studentów z przyczyn innych niż rezygnacja oraz niewniesienia opłat przez studenta, Uczelnia wzywa studenta do wniesienia zaległych opłat, w wysokości:
 
1) proporcjonalnej do liczby tygodni przeprowadzonych zajęć w okresie od dnia rozpoczęcia zajęć do dnia skreślenia studenta z listy studentów – w przypadku opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 5, według następującego wzoru:
 
       gdzie:
       k – oznacza wysokość opłaty wymaganej,
       x – oznacza liczbę tygodni przeprowadzonych w okresie od dnia rozpoczęcia zajęć do dnia skreślenia z listy studentów,
       a – oznacza wysokość sumy opłat wnoszonych ratalnie w danym semestrze,
       b – oznacza liczbę tygodni w semestrze;
 
2) proporcjonalnej do liczby zjazdów przeprowadzonych w okresie od dnia rozpoczęcia zajęć do dnia skreślenia studenta z listy studentów – w przypadku opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, według następującego wzoru:
 
       gdzie:
       k – oznacza wysokość opłaty wymaganej,
       x – oznacza liczbę zjazdów przeprowadzonych w okresie od dnia rozpoczęcia zajęć do dnia skreślenia z listy studentów,
       a – oznacza wysokość sumy opłat wnoszonych ratalnie w danym semestrze,
       b – oznacza liczbę zjazdów w semestrze.
 
3. W przypadku braku wniesienia przez studenta zaległych opłat przepis § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 19.

Wzór wniosku w sprawie zwrotu opłat w przypadkach określonych w § 12 ust. 3, § 16
ust. 1-2 i ust. 5, § 17 oraz § 18 ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wzór wniosku jest dostępny w dziekanacie, w systemie teleinformatycznym Uczelni oraz na stronie internetowej Uczelni.

 

§ 20.

Wznowienie studiów po skreśleniu z listy studentów z powodu niewnoszenia opłat związanych z odbywaniem studiów jest możliwe po wniesieniu przez osobę ubiegającą się o wznowienie studiów wszystkich zaległych opłat i zwrocie ewentualnych kosztów sądowych poniesionych przez Uczelnię.

 

§ 21.

1. Student, któremu udzielono zgody na wznowienie studiów, wnosi opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1, 3 i 5:
 
1) w pełnej wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora – w przypadku realizacji na podstawie zgody wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów dla danego semestru;
2) w wysokości obliczonej proporcjonalnie do liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych zgodą – w przypadku realizacji na podstawie zgody części zajęć przewidzianych programem studiów dla danego semestru, według następującego wzoru:
 
       gdzie:
       k – oznacza wysokość opłaty wnoszonej przez studenta,
       x – oznacza liczbę punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych zgodą,
       a – oznacza wysokość sumy opłat wnoszonych ratalnie w danym semestrze,
       b – oznacza liczbę punktów ECTS w danym semestrze.
 
2. Do ustalenia terminów wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 6 ust. 3 oraz § 7 ust. 2.

 

§ 22.

W przypadku studenta, któremu:
1) zgodnie z § 50 ust. 1 Regulaminu udzielono zgody na zmianę kierunku lub formy studiów,
2) zgodnie z § 58 Regulaminu udzielono zgody na wznowienie studiów
– nie pobiera się opłat za usługi edukacyjne związane z uzupełnieniem różnic programowych.

 

§ 23.

Tryb i zasady pobierania opłat, o których mowa w art. 79 ust. 2 Ustawy, określają przepisy odrębne.

 

Rozdział 3. Warunki i tryb zwalniania z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy, oraz przepis o wejściu w życie

 

§ 24.

Z zastrzeżeniem § 28, prorektor właściwy do spraw studenckich, działający z upoważnienia Rektora, na wniosek studenta, złożony za pośrednictwem prodziekana, może zwolnić studenta – w całości lub w części – z opłat, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 25.

1. Student może zostać zwolniony z opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy:
 
1) uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym;
2) z przyczyn losowych znalazł się podczas studiów w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej lub życiowej i nie uzyskał wsparcia ze środków Funduszu Stypendialnego;
3) prawomocnie orzeczono wobec niego o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może również zostać zwolniony z opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4.
3. Student uczestniczący w danym semestrze lub w roku akademickim w programie wymiany krajowej albo międzynarodowej, może zostać zwolniony z opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5. Rozstrzygając o zwolnieniu z opłaty uwzględnia się sytuację materialną studenta. Wysokość zwolnienia nie może przekroczyć 20% sumy opłat wnoszonych ratalnie w danym semestrze studiów.

 

§ 26.

1. W przypadkach, o których mowa w § 25 ust. 1, student składa wniosek:
 
1) w pierwszym semestrze – w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia studiów;
2) na wyższym niż pierwszy semestr – do dnia 30 września za semestr zimowy albo do dnia 28 lutego za semestr letni.
 
2. W przypadku, o którym mowa w § 25 ust. 2, student składa wniosek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej przez prodziekana, działającego na podstawie upoważnienia Rektora.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, student może złożyć wniosek w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 2 i 3.

 

§ 27.

Do wniosku, o którym mowa w § 24, dołącza się dokumenty potwierdzające przyczyny zwolnienia z opłaty wskazane we wniosku, w szczególności:
1) dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia ‒ w przypadku, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 1;
2) dokumenty pozwalające ustalić pogorszenie sytuacji materialnej lub życiowej w stosunku do sytuacji istniejącej w dniu zaakceptowania zasad pobierania opłat i wysokości opłat oraz dokumenty pozwalające ustalić źródła utrzymania i ciążące na studencie stałe zobowiązania finansowe, a także decyzję Uczelnianej Komisji Stypendialnej albo Odwoławczej Komisji Stypendialnej o przyznaniu lub nieprzyznaniu świadczenia w okresie, którego dotyczy wniosek o zwolnienie z opłaty w całości lub w części ‒ w przypadku, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 2 oraz w § 25 ust. 2;
3) prawomocne orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności wnioskodawcy ‒ w przypadku, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 3;
4) kopię zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w danym semestrze lub w roku akademickim w programie wymiany międzynarodowej albo krajowej oraz dokumenty pozwalające określić sytuację materialną studenta – w przypadku, o którym mowa w § 25 ust. 3.
5) kopię decyzji wydanej przez prodziekana, działającego na podstawie upoważnienia Rektora – w przypadku, o którym mowa w 25 ust. 2.

 

§ 28.

1. Z zastrzeżeniem § 29, zwolnienie cudzoziemca z opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, określa art. 324 ust. 1-2 i 4 Ustawy.
2. W przypadku ustania okoliczności, o których mowa w art. 324 ust. 2 Ustawy, student wnosi opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

 

§ 29.

W okresie obowiązywania Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy student, będący obywatelem Ukrainy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, może zostać zwolniony z opłat, o których mowa § 2 ust. 1, 3 i 5, na jego wniosek złożony za pośrednictwem prodziekana do prorektora właściwego do spraw studenckich.

 

§ 30.

1. Od decyzji w sprawie zwolnienia z opłaty za usługę edukacyjną, o której mowa w § 2 ust. 1, wydanej przez prorektora właściwego do spraw studenckich działającego na podstawie upoważnienia Rektora, studentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Decyzja Rektora wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy zwolnienia z opłaty za usługę edukacyjną, o której mowa w § 2 ust. 1, jest ostateczna.

 

§ 31.

Wzór wniosku w sprawie zwolnienia z opłat stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wzór wniosku jest dostępny w dziekanacie, w systemie teleinformatycznym Uczelni oraz na stronie internetowej Uczelni.

 

§ 32.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 roku.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 października 2023 roku, 13:42
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło