fbpx Zarządzenie nr 3/K/23 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 maja 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 15/K/21 Kanclerza UG w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem ochronnym/roboczym | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 3/K/23
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
12 maja 2023 roku
zmieniające zarządzenie nr 15/K/21 Kanclerza UG w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem ochronnym/roboczym

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 12 maja 2023 roku

Na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sposobie zapewnienia w uczelni bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2090) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 15/K/21 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem ochronnym/roboczym wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Decyzję dotyczącą zakupu innych lub w ilości innej niż wymienione w załączniku nr 4 środków ochrony indywidualnej bądź odzieży lub obuwia ochronnego/roboczego podejmuje kierownik Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia, w ramach posiadanego budżetu na dany rok kalendarzowy, na pisemny wniosek kierownika jednostki uzasadniający dany zakup.”;
 
2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie ochronne/robocze stanowią własność Uniwersytetu Gdańskiego. Wydawane są pracownikom i powinny być użytkowane wyłącznie podczas wykonywania obowiązków służbowych. Odzież i obuwie robocze zakupione przez pracowników w ramach wypłacanego im ekwiwalentu nie stanowi własności Uniwersytetu Gdańskiego.”;
 
3) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nauczycielom akademickim Wychowania Fizycznego i Sportu wypłaca się ekwiwalent pieniężny na zakup odzieży i obuwia roboczego według stawki określonej corocznie przez Dyrektora Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, zatwierdzonej przez Kanclerza, zgodnie z czasookresami używalności określonymi w tabeli norm.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pracownikom Straży Uniwersyteckiej wypłaca się ekwiwalent pieniężny na zakup półbutów roboczych według stawki określonej przez komendanta Straży Uniwersyteckiej, zatwierdzonej przez Kanclerza, zgodnie z czasookresami używalności określonymi w tabeli norm.”;
 
4) załącznik nr 4 (Tabela norm środków ochrony indywidualnej) otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Kanclerz
Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Jacek Jętczak

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 15 maja 2023 roku, 12:13
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło