fbpx Uchwała nr 30/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2024/2025 | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 30/23
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 kwietnia 2023 roku
w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2024/2025

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 27 kwietnia 2023 roku

Na podstawie art. 70 ust. 1 oraz art. 323 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742 ze zm.) Senat Uniwersytetu Gdańskiego określa następujące warunki, tryb oraz terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2024/2025: 

 

§ 1. Jednostki prowadzące rekrutację  

1. Obsługa administracyjna rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie prowadzona jest przez Biuro Rekrutacji oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej. 
2. Obsługą administracyjną naboru dla kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zajmuje się Biuro Rekrutacji. 
3. Biuro Współpracy Międzynarodowej prowadzi obsługę administracyjną naboru dla kandydatów, niewymienionych w ust. 2. 
4. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzą komisje rekrutacyjne. 

 

§ 2. Postanowienia ogólne  

1. Kandydaci na pierwszy rok studiów przyjmowani są na kierunki. Wyjątek stanowi nabór na Indywidualne Studia Międzydziedzinowe oraz przypadki, gdy za zgodą Rektora, rekrutacja odbywa się na specjalności prowadzone w ramach danego kierunku studiów. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Ilekroć w uchwale Senatu UG jest mowa o rekrutacji na kierunek studiów rozumie się przez to również rekrutację na specjalność prowadzoną w ramach kierunku, jeżeli tak stanowią szczegółowe zasady rekrutacji oraz rekrutację na Indywidualne Studia Międzydziedzinowe. 

 

§ 3. Odpłatność za studia 

1. Studia niestacjonarne oraz stacjonarne prowadzone w języku obcym są odpłatne – z wyjątkiem studiów prowadzonych w języku obcym określonych jako bezpłatne w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Uniwersytet Gdański pobiera również opłaty za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim. 
3. Opłat, o których mowa w ust. 2, nie pobiera się od cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
4. Zwolnienie cudzoziemca z opłat, o których mowa w ust. 2, może nastąpić również na podstawie: 
 
1) decyzji administracyjnej Rektora, dyrektora instytutu PAN lub dyrektora instytutu badawczego; 
2) decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów. 

 

§ 4. Limity przyjęć 

1. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów studia ustala Rektor na wniosek dziekanów na 6 tygodni przed rozpoczęciem rekrutacji.  
2. W uzasadnionych przypadkach Rektor może na wniosek dziekana zwiększyć limit przyjęć na dany kierunek studiów. 
3. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na kierunku lub specjalności, określonej na poziomie minimum 25 osób, kierunek lub specjalność nie zostają uruchomione.  
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor na wniosek dziekana może obniżyć limit przyjęć warunkujący uruchomienie kierunku lub specjalności. 

 

§ 5. Terminy rekrutacji 

1. Terminy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, miejsce składania dokumentów oraz godziny urzędowania komisji rekrutacyjnych określa dziekan właściwego wydziału. Wyjątek stanowią Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, w przypadku których decyzję o terminach rekrutacji, miejscu składania dokumentów oraz godzinach urzędowania komisji rekrutacyjnej podejmuje Rektor. Terminy rekrutacji stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. W przypadku, gdy liczba kandydatów na dany kierunek studiów uniemożliwia jego utworzenie, Rektor na wniosek dziekana może wydłużyć termin rejestracji na ten kierunek studiów. 
2. Rekrutacja na semestr zimowy:  
 
1) na studia stacjonarne – trwa do 30 września 2024 r.; 
2) na studia niestacjonarne – trwa do 30 października 2024 r.; 
3) w uzasadnionych przypadkach – na studiach stacjonarnych – rekrutacja może zostać przedłużona decyzją Rektora. 
 
3. Rekrutacja na semestr letni, na kierunkach wskazanych w załączniku nr 1, trwa do 15 lutego 2025 r.  

 

§ 6. Podstawy przyjęcia 

1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 
2. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego elementami są: konkurs świadectw dojrzałości, sprawdzian z przydatności do zawodu/rozmowa kwalifikacyjna bądź obydwie formy jednocześnie. W przypadku nowej matury brane są pod uwagę wyniki uzyskane z części pisemnej egzaminu, natomiast w przypadku nowej matury 2002 część zewnętrzna egzaminu.  
3. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego szczegółowe zasady na poszczególne kierunki studiów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Do rekrutacji może przystąpić osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu dyplomowego. 
4. Przyjęcie na studia może nastąpić także na podstawie efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów. Przyjęcie na podstawie efektów uczenia się następuje na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 7. Dodatkowe uprawnienia 

1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów określa uchwała nr 76/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach: 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich. 
2. Sportowcy posiadający wybitne osiągnięcia w dyscyplinach olimpijskich oraz ujętych w programie Akademickich Mistrzostw Polski, w toku postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich otrzymują dodatkowe punkty:  
 
1) 40 punktów – sportowcy posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową, 
2) 30 punktów – sportowcy posiadający aktualną drugą klasę sportową. 
 
3. Wymogiem potwierdzenia posiadania uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2 jest załączenie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanym dalej „systemem IRK”, plików dokumentów, wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały (w formie skanów lub zdjęć) najpóźniej do ostatniego dnia rejestracji na danym kierunku studiów. 
4. Wykaz dyscyplin sportowych, o których mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 8. Świadectwa zagraniczne i cudzoziemcy 

1. Kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości poza granicami RP może ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie pod warunkiem, że świadectwo, które posiada, upoważnia do przyjęcia na studia w kraju jego wydania (z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 i 3): 
 
1) W przypadku świadectw, wydanych w krajach, w których organizowane są egzaminy maturalne (kwalifikujące do podjęcia studiów) uwzględnia się w pierwszej kolejności oceny z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym (kwalifikującym do podjęcia studiów), a w przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę brana jest ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej – w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne w pełnej wartości (współczynnik 1,0), natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne pomnożona przez współczynnik 0,6; 
2) W przypadku świadectw, wydanych w krajach, w których nie są organizowane egzaminy maturalne (kwalifikujące do podjęcia studiów) oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej uznawane są jako równoważne ocenom egzaminów maturalnych. 
Wyniki egzaminów maturalnych przeliczane są na skalę, obowiązującą aktualnie w Polsce (od 1 do 100) – z uwzględnieniem poziomu podstawowego i rozszerzonego. Za egzamin na poziomie podstawowym kandydat otrzyma maksymalnie 100 punktów, natomiast wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony dodatkowo przez współczynnik 1,5. W przypadku braku poziomów na egzaminie, wszystkie wyniki uznawane są za poziom rozszerzony. 
 
2. Kandydat, który posiada dyplom, potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na zasadach mających zastosowanie do kandydatów, posiadających dyplom polskiej uczelni. Zagraniczny dyplom upoważnia do przyjęcia na studia, jeżeli został uznany na podstawie umowy międzynarodowej albo uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, może on być uznany na podstawie art. 326 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Oceny na dyplomie oraz wyniki z suplementu/transkryptu przeliczane są na skalę obowiązującą aktualnie na Uniwersytecie Gdańskim, tj. 2-5 według § 11 ust. 2. 
3. Kandydat, który uzyskał poza granicami Polski dokument uprawniający do studiowania, ma obowiązek – zarejestrowania się w systemie IRK, wypełnienia danych osobowych, skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów i nie później niż 5 dni roboczych przed zakończeniem rejestracji na dany kierunek studiów – przesłania ich na adres mailowy wskazany w systemie IRK w celu przeliczenia ocen ze świadectwa zagranicznego lub zagranicznego dyplomu według obowiązującej na UG skali punktowej. 
4. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 2 znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 
5. Biuro Rekrutacji i Biuro Współpracy Międzynarodowej dokonują przeliczenia ocen na podstawie otrzymanych za pośrednictwem poczty elektronicznej skanów lub zdjęć dokumentów w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania prośby o przeliczenie, pod warunkiem, że kandydat zarejestrował się w systemie IRK i uzupełnił dane osobowe, a nadesłane dokumenty są kompletne i uprawniają do podjęcia studiów. Weryfikacja wykształcenia oraz przeliczenie ocen następują w oparciu o informacje publikowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), pełniącą funkcję ośrodka ENIC-NARIC właściwego do spraw uznawalności wykształcenia. Dokumenty kandydata, który nie wypełnił danych osobowych, a także dokumenty niekompletne nie podlegają weryfikacji. 
6. Biuro Rekrutacji i Biuro Współpracy Międzynarodowej wprowadzają przeliczone wyniki i wgrywają skany zaakceptowanych dokumentów na konto kandydata w systemie IRK. 

 

§ 9. International Baccalaureate, European Baccalaureate,  
poziom dwujęzyczny z języka obcego, matura 2002 

1. Kandydat posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej (International Baccalaureate), kwalifikujące do wydania dyplomu, może ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących kandydatów z nową maturą. Zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej będzie honorowane tylko w roku wydania zaświadczenia. Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw z uwzględnieniem mnożników przedmiotów, ustalonych dla kierunków studiów oraz zgodnie z tabelą przeliczającą punkty uzyskane na maturze IB na procenty: 

 

Poziom SL lub HL

Punkty procentowe 

100 

90 

75 

60 

45 

30 

-

 

 

2. Jeżeli kandydat, o którym mowa w ust. 1 zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym (HL) – wynik uzyskany na maturze mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,75 a następnie przez mnożnik przedmiotu.  
3. Kandydat posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury europejskiej (European Baccalaureate), kwalifikujące do wydania dyplomu, może ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących kandydatów z nową maturą. Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw z uwzględnieniem mnożników przedmiotów ustalonych dla kierunków studiów. Dodatkowo wynik uzyskany na maturze mnoży się przez współczynnik 10.   
4. Jeżeli kandydat, o którym mowa w ust. 3 zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym lub zaawansowanym wynik uzyskany na maturze mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,75 a następnie przez mnożnik przedmiotu.  
5. Wynik (punkty procentowe) uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,75, a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku studiów. Nie dotyczy to wyniku egzaminów z przedmiotów zdawanych w języku obcym (np. biologia, historia). 
6. Kandydatom z maturą z roku 2002 przedmioty, które można było zdawać tylko na jednym poziomie, traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym. 

 

§ 10. Stara matura 

1. Kandydatom ze starą maturą oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących na danym kierunku studiów przelicza się na punkty według poniższej tabeli i następnie mnoży się przez mnożnik przedmiotu. 

 

Punkty procentowe

ocena

skala ocen 2-5

skala ocen 1-6

150 

150 

124 

98 

98 

45 

71 

45 

 

 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów stacjonarnych uwzględnia się najkorzystniejszą ocenę z przedmiotu na egzaminie dojrzałości, a w przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę będzie brana ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (bez uwzględniania ocen z zajęć fakultatywnych) pomnożona przez współczynnik 0,6, a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku studiów. Jeśli przedmiot punktowany wybiera się spośród kilku proponowanych przedmiotów, to w pierwszej kolejności liczy się przedmiot, który kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości. 
3. W postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów niestacjonarnych uwzględnia się najkorzystniejszą ocenę z przedmiotów na egzaminie dojrzałości, a w przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę będzie brana ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (bez uwzględniania ocen z zajęć fakultatywnych). Jeśli przedmiot punktowany wybiera się spośród kilku proponowanych przedmiotów, to w pierwszej kolejności liczy się przedmiot, który kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości. 

 

§ 11. Średnia ocen ze studiów  

1. Jeśli na danym kierunku studiów drugiego stopnia jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia ocen, rozumie się przez to: średnią arytmetyczną wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych w toku studiów wyższych, liczoną do drugiego miejsca po przecinku, bez oceny z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej z pracy dyplomowej.  
2. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, dla kandydatów uzyskujących oceny w skali innej niż 2-5, Uniwersytet Gdański stosuje system przeliczania skali wg wzoru: 
 
X = (W – Ymin) / (Ymax – Ymin) x 3 + 2 
 
X – ocena na dyplomie lub średnia z toku studiów uzyskana przez kandydata, przeliczona na skalę 2-5 
W - ocena na dyplomie lub średnia z toku studiów uzyskana przez kandydata 
Ymin – najniższa ocena w skali stosowanej na uczelni, której kandydat jest absolwentem 
Ymax – najwyższa ocena w skali stosowanej na uczelni, której kandydat jest absolwentem 
 
3. Jeśli na danym kierunku studiów drugiego stopnia jednym z kryteriów kwalifikacji jest ocena na dyplomie, w celu wyrażenia jej w wartości punktowej Uniwersytet Gdański stosuje następujący wzór: 

P = (X x max) / 5 

P – liczba punktów uzyskanych przez kandydata na danym kierunku studiów 
X – ocena na dyplomie, przeliczona na skalę 2-5 
max – maksymalna liczba punktów, możliwa do uzyskania na danym kierunku studiów  

 

§ 12. Postępowanie kwalifikacyjne 

1. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów odbywa się w systemie IRK. Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej irk.ug.edu.pl – zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.  
2. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym) i wprowadzi oba wyniki do systemu IRK, system wybierze jeden wynik – korzystniejszy dla kandydata. 
3. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.  
4. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. Wyliczenie punktacji na danym kierunku następuje na podstawie danych, wprowadzonych do systemu IRK przez kandydata. 
5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej. 
6. O przyjęciu na studia, w ramach limitu przyjęć, decyduje liczba uzyskanych punktów, przy czym na studiach drugiego stopnia, na których kryterium dodatkowym jest średnia obliczana według zasad opisanych § 11 ust. 1 w przypadku, gdy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie powoduje przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku, o przyjęciu na studia decyduje kryterium dodatkowe w postaci średniej.   
7. Kandydat, który nie uzyskał żadnych punktów z jednego z kryteriów kwalifikacyjnych branych pod uwagę w rekrutacji na dany kierunek (konkursu świadectw, oceny na dyplomie, średniej ocen, egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej) – zostaje wykluczony z dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
8. Na kierunkach wykazujących czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku studiów wydane przez lekarza medycyny pracy. Szczegóły dotyczące badań lekarskich zostały opisane na stronie internetowej Rekrutacji UG. W przypadku wystąpienia na zaświadczeniu lekarskim przeciwskazań do podjęcia nauki, osoba przyjęta na studia nie może podjąć kształcenia na danym kierunku.
9. Kandydat, który nie chce brać udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym powinien zrezygnować w systemie IRK z ubiegania się o przyjęcie na kierunek.
10. Osoba przyjęta na studia, która chce zrezygnować z podjęcia studiów, powinna złożyć pisemną rezygnację w sposób wskazany przez dziekanat wydziału prowadzący dany kierunek studiów. 
11. Osoba przyjęta na formę stacjonarną i niestacjonarną tego samego kierunku studiów dokonuje wyboru jednej z nich poprzez złożenie ślubowania w obowiązującym systemie uczelnianym. Nie jest możliwe studiowanie jednocześnie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych tego samego kierunku.
12. Osoba przyjęta, będąca studentem UG, nie może rozpocząć kształcenia na tym samym kierunku, poziomie i profilu studiów, na którym w momencie składania ślubowania posiada status studenta.

 

§ 13. Kolejne nabory

Po zakończeniu rekrutacji podstawowej na danym kierunku, Rektor na wniosek dziekana może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kolejnego naboru w jednym z dwóch dostępnych trybów: rekrutacja dodatkowa lub rekrutacja uzupełniająca, przeprowadzanych zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Decyzja o rekrutacji uzupełniającej – w przypadku złożenia stosownego wniosku przez dziekana – zostaje podjęta w terminie do dnia 15 października 2024 r. 

 

§ 14. Komisja rekrutacyjna 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna. Skład komisji rekrutacyjnej obejmuje: przewodniczącego, sekretarza i członka. Przewodniczącego komisji powołuje się spośród nauczycieli akademickich. Przewodniczący musi posiadać co najmniej stopień doktora. Sekretarzem oraz członkiem komisji może być nauczyciel akademicki lub pracownik administracyjny uczelni. Komisje rekrutacyjne co do zasady powołuje dziekan, ale może je powołać również Rektor – szczególnie w przypadku studiów międzydziedzinowych. 
2. Inne osoby wyznaczone do realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji, w tym egzaminatorów, powołuje Rektor lub dziekan. Osobami tymi mogą być również osoby spoza UG. Informacje o składzie komisji rekrutacyjnej oraz ewentualnych zmianach dziekan przesyła do Biura Rekrutacji w trybie natychmiastowym, w celu dokonania aktualizacji w systemie IRK. 

 

§ 15. Zadania komisji rekrutacyjnej 

1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 
 
1) prowadzenie obsługi i nadzorowanie procesu rekrutacji z wykorzystaniem systemu IRK, 
2) przeprowadzenie egzaminów wstępnych, 
3) weryfikacja załączonych w systemie IRK plików (skanów lub zdjęć dokumentów) potwierdzających dodatkowe uprawnienia kandydatów, 
4) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęć na studia, 
5) zawiadomienie kandydatów o wyniku postępowania rekrutacyjnego, 
6) kierowanie na badania lekarskie, 
7) przyjmowanie dokumentów (w postaci papierowej) i ich weryfikacja, 
8) weryfikacja poprawności wprowadzonych przez kandydata danych, 
9) bieżące odznaczanie w systemie IRK faktu złożenia dokumentów przez kandydata, 
10) wydawanie zaświadczeń o przyjęciu na studia, 
11) przekazanie teczek osób przyjętych do dziekanatu. 
 
2. Komisja rekrutacyjna nie może zmieniać zasad postępowania rekrutacyjnego – w szczególności kryteriów kwalifikacyjnych – ustalonych przez Senat UG, z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 3. 
3. Przewodniczący komisji (w porozumieniu z prorektorem właściwym do spraw studentów) może dostosować warunki przeprowadzenia egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej do potrzeb kandydata z niepełnosprawnością. 

 

§ 16. Egzaminy 

1. Na niektórych kierunkach, zgodnie ze szczegółowymi zasadami rekrutacji określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, przewidziane są egzaminy wstępne – ustne lub pisemne – oraz rozmowy kwalifikacyjne.  
2. Pisemna praca egzaminacyjna jest oceniana przy zachowaniu anonimowości jej autora. 
3. Kandydaci mają prawo w obecności egzaminatora, przewodniczącego, członka lub sekretarza wglądu do swoich prac egzaminacyjnych w terminie trzech dni od daty ogłoszenia wyników egzaminów w godzinach wyznaczonych przez przewodniczącego komisji. Termin ten w sposób niebudzący wątpliwości należy podać do wiadomości kandydatów. 
4. Kandydat może odwołać się od oceny uzyskanej z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej do przewodniczącego właściwej komisji w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyniku egzaminu lub rozmowy. 

 

§ 17. Obserwatorzy 

Przedstawiciele samorządu studenckiego mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym jako obserwatorzy na zasadach określonych przez dziekana. 

 

 

§ 18. Sprawozdawczość 

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów sporządza dla każdego kierunku studiów: 
1) listę kandydatów (alfabetyczną z punktami i rankingową), 
2) listę osób nieprzyjętych (alfabetyczną z punktami i rankingową), 
3) listę osób przyjętych na studia (alfabetyczną z punktami i rankingową), 
4) protokół Komisji, 
5) protokół EN-1. 

 

§ 19. Odwołanie 

1. W przypadku naruszenia przez komisję rekrutacyjną przepisów prawa w toku postępowania administracyjnego, od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora. 
2. Odwołanie przysługuje również kandydatom, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony, w terminie przewidzianym w ust. 6, w wyniku odwołania, złożonego do dyrektora właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – pod warunkiem, że podwyższony wynik egzaminu maturalnego umożliwiłby zakwalifikowanie się do przyjęcia na kierunek, którego odwołanie dotyczy. 
3. Uniwersytet Gdański nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z komunikatami i wiadomościami, umieszczonymi na jego koncie w IRK, jak również z przepisami zawartymi w niniejszej uchwale. 
4. Nie mogą stanowić przesłanki do uwzględnienia odwołania przypadki, w których: 
 
1) kandydat nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie; 
2) kandydat nie załączył w systemie IRK plików (skanów lub zdjęć dokumentów) potwierdzających dodatkowe uprawnienia lub ich jakość uniemożliwiła weryfikację; 
3) kandydat wprowadził błędne wyniki do systemu IRK; 
4) kandydat uzyskał zbyt małą liczbę punktów w naborze na wybrany kierunek studiów; 
5) kandydat nie spełnił warunków rekrutacji określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
6) kandydat nie dostarczył w terminie kompletu wymaganych dokumentów;
 
5. Od decyzji wydanych przez Rektora służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
6. Odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy można wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania w systemie IRK elektronicznej decyzji o nieprzyjęciu na studia. 

 

§ 20.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

 
dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG
Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia
 
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 maja 2023 roku, 9:46
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło