fbpx Zarządzenie nr 162/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zasad rachunkowości w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 162/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 grudnia 2022 roku
w sprawie zasad rachunkowości w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 30 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – ustala się następujące zasady rachunkowości w Uniwersytecie Gdańskim:
1) Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2) Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Uczelni:
    80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
3) Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu kalkulacyjnego.
4) Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się według metody pośredniej.
5) Metody wyceny aktywów i pasywów ustala się przy założeniu, że jednostka będzie kontynuowała działalność w przyszłości, w niezmienionym istotnie zakresie.
6) Ustala się trzycyfrowy symbol kont syntetycznych określonych w załączonym Zakładowym Planie Kont.
7) Konta ksiąg pomocniczych (analitycznych) zawierają zapisy będące uszczegółowieniem kont księgi głównej (syntetyki). Analityki do kont księgi głównej ustala się wg struktury przewidzianej w Zakładowym Planie Kont. Prowadzona bieżąca aktualizacja kont analitycznych i syntetycznych nie wymaga odrębnego zarządzenia.
8) Uczelnia zobowiązuje się do stosowania określonych ww. ustawą zasad rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiających jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
9) Księgi rachunkowe prowadzi się uwzględniając dopuszczone ustawą a dostosowane do potrzeb Uczelni następujące zasady:
 
a) zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów;
b) zasadę przewagi treści nad formą prawną;
c) zasadę ciągłości;
d) zasadę kontynuacji działalności;
e) zasadę współmierności – memoriału;
f) zasadę kosztu historycznego, uwzględniając zasadę ostrożnej wyceny;
g) zasadę kompletności.

 

§ 2.

Wprowadza się jako obowiązujący w Uniwersytecie Gdańskim, Zakładowy Plan Kont (z opisem zasad wyceny) stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 181/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zasad rachunkowości w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego\
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

 

 

Zakładowy Plan Kont, stanowiacy załacznik do niniejszego zarządzenia, dostepny jest w Kwesturze UG.

 

 

 

 

 

 
 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku77.73 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 stycznia 2023 roku, 12:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło