fbpx Zarządzenie nr 164/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 164/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 grudnia 2022 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
niedziela, 1 stycznia 2023 roku

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 51 ust. 12 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.), w związku z § 4 uchwały nr 40/22 Senatu z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego określonej Regulaminem Organizacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącym załącznik do zarządzenie nr 118/R/22 Rektora UG z dnia 3 października 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki  w Instytucie Fizyki Doświadczalnej tworzy się Laboratorium Dydaktyki Fizyki;
2) na Wydziale Zarządzania
 
a) Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw przekształca się w Katedrę Strategicznego Rozwoju;
b) Zakład Zarzadzania Jakością i Środowiskiem przekształca się Zakład Zrównoważonego Rozwoju i Nauk o Jakości.
 
3) W strukturze organizacyjnej administracji centralnej w pionie Kanclerza tworzy się Samodzielne Stanowisko Koordynatora ds. Budowy Centrum Sportowego, które podporządkowuje się Zastępcy Kanclerza ds. Infrastruktury i Administracji.

 

§ 2.

W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego dodaje się § 101a w brzmieniu:
㤠101a. Samodzielne Stanowisko Koordynatora ds. Budowy Centrum Sportowego
Planuje, organizuje oraz koordynuje wszystkie sprawy związane z budową Centrum Sportowego UG”.

 

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 19/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw budowy Centrum Sportowego UG oraz rewitalizacji i rozbudowy Domu Studenckiego nr 9 w oparciu o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

§ 4.

Zrządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2023 roku.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku80.91 KB
PDF icon Symbole jednostek organizacyjnych UG925.17 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 stycznia 2023 roku, 14:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło