fbpx Zarządzenie nr 102/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 września 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 122/R/21 Rektora UG w sprawie opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 102/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
2 września 2022 roku
zmieniające zarządzenie nr 122/R/21 Rektora UG w sprawie opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pobieranych od studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz w sprawie warunków i trybu zwalniania z tych opłat

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 2 września 2022 roku

Na podstawie art. 79 ust. 1-3 i art. 80 ust. 2 w zw. z art. 324 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 129 ust. 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) ‒ zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 122/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pobieranych od studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz w sprawie warunków i trybu zwalniania z tych opłat wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pobieranych od studentów Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/2022, oraz w sprawie warunków i trybu zwalniania z tych opłat”;
 
2) § 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1.
1. Zarządzenie określa:
 
1) opłaty, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pobierane od studentów Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/2022;
2) formę i terminy wnoszenia opłat, o których mowa w pkt 1;
3) warunki i tryb zwalniania z opłat, o których mowa w pkt 1.
 
2. Zarządzenie stosuje się do studentów Uniwersytetu Gdańskiego w rozumieniu ust. 3 pkt 5, rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/2022.
3. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
 
1) cudzoziemcach, należy przez to rozumieć cudzoziemców, o których mowa w art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z wyłączeniem cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 tej ustawy;
2) osobie przyjętej na studia, należy przez to rozumieć obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
3) prodziekanie, należy przez to rozumieć prodziekana właściwego do spraw studenckich;
4) Regulaminie, należy przez to rozumieć Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego;
5) studencie, należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w pkt 1 i 2;
6) Uczelni, należy przez to rozumieć Uniwersytet Gdański;
7) umowie, należy przez to rozumieć umowę o zasadach pobierania oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański;
8) Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku104.17 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 września 2022 roku, 13:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło