fbpx Zarządzenie nr 94/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie certyfikatu ukończenia lektoratu języka obcego w Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 94/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
29 lipca 2022 roku
w sprawie certyfikatu ukończenia lektoratu języka obcego w Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 29 lipca 2022 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego, na wniosek studenta, doktoranta lub absolwenta Uniwersytetu Gdańskiego, złożony w terminie 12 miesięcy (1 roku) od ukończenia lektoratu języka obcego, wydaje elektroniczny certyfikat sporządzony w języku polskim lub angielskim, potwierdzający poziom uzyskanej biegłości językowej według standardów określonych w dokumencie Rady Europy: „Europejski System Opisu Kształcenia Językowego” („Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment”).
2. Wzory certyfikatów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

1. Składanie wniosków o wydanie certyfikatu elektronicznego odbywa się przez Portal Studenta.
2. Certyfikat zostanie udostępniony do pobrania w postaci pliku pdf na Portalu Studenta po weryfikacji danych i podpisaniu przez Dyrektora Centrum Języków Obcych, maksymalnie w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
3. Certyfikat wydawany jest nieodpłatnie.
4. Uzyskanie certyfikatu, o którym mowa w § 1 ust. 1 nie wyklucza konieczności uzyskania certyfikatu potwierdzającego poziom uzyskanej biegłości językowej wymaganego zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 3.

Do wniosków o uzyskanie certyfikatów ukończenia lektoratu języka obcego złożonych do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

§ 4.

Traci moc zarządzenie nr 93/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 września 2020 roku w sprawie certyfikatu ukończenia lektoratu języka obcego w Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku113.62 KB
PDF icon Wzory certyfikatów841.09 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 1 sierpnia 2022 roku, 13:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło