fbpx Zarządzenie nr 91/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie wykazu kategorii zakupowych wyłączonych z opiniowania przez Centrum Polityki Zakupowej co do trybu i sposobu udzielania zamówienia | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 91/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
20 lipca 2022 roku
w sprawie wykazu kategorii zakupowych wyłączonych z opiniowania przez Centrum Polityki Zakupowej co do trybu i sposobu udzielania zamówienia

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 20 lipca 2022 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574) oraz § 34 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się wykaz kategorii zakupowych, które są wyłączone z opiniowania przez Centrum Polityki Zakupowej (CPZ) co do trybu i sposobu udzielania zamówienia:
1) usługi gastronomiczne w ramach jednorazowych wyjść służbowych poza Uniwersytet Gdański (nie dotyczy usług cateringowych realizowanych w  ramach umów ogólnouczelnianych oraz organizacji na UG konferencji i wydarzeń o charakterze masowym);
2) usługi zakwaterowania w ramach wyjazdów służbowych lub zakwaterowania osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego przyjeżdzających na specjalne zaproszenie jednostek organizacyjnych Uczelni;
3) usługi przewozu (z wyjątkiem biletów lotniczych, przewozów autokarowych, które można zakupić bezpośrednio w ramach umów ogólnouczelnianych);
4) kwiaty cięte i wieńce pogrzebowe;
5) opłaty za udział w sympozjach, konferencjach, zawodach sportowych (tzw. wpisowe);
6) składki członkowskie w towarzystwach naukowych, instytucjach i organizacjach krajowych i zagranicznych;
7) usługi parkingowe i autostradowe;
8) usługi myjni samochodowej, sezonowa wymiana i magazynowanie opon / kół, badania techniczne, przeglądy i naprawy w trybie awaryjnym samochodów służbowych;
9) kondolencje, nekrologi ogłaszane w prasie;
10) opłaty celno-skarbowe, opłaty administracyjne;
11) publikacje artykułów naukowych, przez które należy rozumieć recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy, opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym; artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym, nie jest natomiast artykułem naukowym: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, recenzja, komentarz, odpowiedź na komentarz, list, errata i nota redakcyjna;
12) publikacje monografii naukowej, przez którą należy rozumieć recenzowaną publikację książkową przedstawiającą określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzoną przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym; monografią naukową jest również recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury lub na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury wydanego w języku polskim, a także edycja naukowa tekstów źródłowych;
13) publikacje monografii, podręczników akademickich w Wydawnictwie UG.

 

§ 2.

Zastosowanie wyłączenia, o którym mowa w § 1, jest możliwe pod warunkiem, że wartość jednorazowego zamówienia w danej kategorii nie będzie równa ani nie przekroczy równowartości 130 000 PLN netto. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Gdańskim (z wyjątkiem ust. 1- 3).

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku110.77 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 lipca 2022 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło