fbpx Zarządzenie nr 90/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pobieranych od studentów Uniwersytetu... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 90/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
20 lipca 2022 roku
w sprawie opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pobieranych od studentów Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczynających studia od roku akademickiego 2022/2023, oraz w sprawie warunków i trybu zwalniania z tych opłat

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
sobota, 1 października 2022 roku

Na podstawie art. 79 ust. 1-3 i art. 80 ust. 2 w zw. z art. 324 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 129 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) ‒ zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Zarządzenie określa:
 
1) opłaty, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pobierane od studentów Uniwersytetu Gdańskiego;
2) formę i terminy wnoszenia opłat, o których mowa w pkt 1;
3) warunki i tryb zwalniania z opłat, o których mowa w pkt 1.
 
2. Zarządzenie stosuje się do studentów Uniwersytetu Gdańskiego w rozumieniu ust. 3 pkt 5 rozpoczynających studia od roku akademickiego 2022/2023.
3. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
 
1) cudzoziemcach, należy przez to rozumieć cudzoziemców, o których mowa w art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z wyłączeniem cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 tej ustawy;
2) osobie przyjętej na studia, należy przez to rozumieć obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
3) prodziekanie, należy przez to rozumieć prodziekana właściwego do spraw studenckich;
4) Regulaminie, należy przez to rozumieć Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego;
5) studencie, należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w pkt 1 i 2;
6) Uczelni, należy przez to rozumieć Uniwersytet Gdański;
7) Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
8) Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

 

§ 2.

1. Uczelnia pobiera opłaty za usługi edukacyjne związane z:
 
1) kształceniem na studiach niestacjonarnych;
2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;
3) kształceniem na studiach w języku obcym;
4) prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów;
5) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim.
 
2. Uczelnia pobiera również opłaty za:
 
1) wydanie legitymacji studenckiej oraz jej duplikatu;
2) wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym, o którym mowa w art. 77 ust. 2a Ustawy;
3) korzystanie z domów studenckich.

 

§ 3.

1. Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na studia w danym roku akademickim Uczelnia nie może zwiększyć wysokości ustalonych dla nich opłat ani wprowadzić nowych opłat. Nie dotyczy to zwiększania wysokości opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów oraz za korzystanie z domów studenckich.
2. Wysokość opłat określają przepisy odrębne.

 

§ 4.

1. Student ma obowiązek zaakceptowania zasad pobierania opłat i wysokości opłat, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wraz ze złożeniem ślubowania, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia studiów.  
2. Zasady pobierania opłat obowiązują do czasu ukończenia studiów przez studenta lub skreślenia z listy studentów.
3. W przypadku zmiany przez studenta formy, profilu lub kierunku studiów, student ma obowiązek ponownego zaakceptowania zasad ustalonych dla zmienionej formy, profilu lub kierunku studiów.
4. Obowiązek ponownego zaakceptowania zasad pobierania i wysokości opłat dotyczy również cudzoziemców, którzy utracili lub nabyli uprawnienia do zwolnienia z opłat, o których mowa w art. 324 ust. 2 Ustawy.

 

§ 5.

1. Za datę wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu opłaty na indywidualny numer konta wskazany w Portalu Studenta (https://ps.ug.edu.pl) lub na rachunek bankowy Uczelni.
2. W przypadku niewniesienia przez studenta opłat w terminach określonych niniejszym zarządzeniem Uczelnia wzywa go do wniesienia zaległej opłaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem skreślenia z listy studentów oraz skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
3. Niewniesienie opłaty w terminach określonych w zarządzeniu uprawnia Uczelnię do naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę.
4. Wniesienie zaległej opłaty w dodatkowym terminie, o którym mowa w ust. 2, zwalnia studenta z obowiązku zapłaty odsetek za czas opóźnienia.
5. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za następstwa błędnego zakwalifikowania przez bank wniesionej opłaty, powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie studenta zobowiązanego do wniesienia opłaty, w szczególności w wyniku wskazania przez zobowiązanego w bankowym systemie informatycznym niewłaściwego numeru rachunku bankowego, na który została wniesiona opłata.

 

§ 6.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, osoba przyjęta na studia wnosi opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3, w formie ratalnej i w terminach wskazanych w pkt 1 i 2:
 
1) w semestrze zimowym:
a) pierwsza rata – w terminie 14 dni od dnia złożenia ślubowania,
b) druga rata – do dnia 15 grudnia,
c) trzecia rata – do dnia 15 stycznia;
 
2) w semestrze letnim:
a) pierwsza rata – do dnia 28 lutego,
b) druga rata – do dnia 31 marca,
c) trzecia rata – do dnia 30 kwietnia.
 
2. Terminy wnoszenia opłat określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób przyjętych na studia w semestrze letnim.
3. Student na wyższym niż pierwszy roku studiów wnosi opłaty, o których mowa w ust. 1, w formie ratalnej i w terminach wskazanych w pkt 1 i 2:
 
1) w semestrze zimowym:
a) pierwsza rata – do dnia 30 września,
b) druga rata – do dnia 31 października,
c) trzecia rata – do dnia 30 listopada;
 
2) w semestrze letnim:
a) pierwsza rata – do dnia 28 lutego,
b) druga rata – do dnia 31 marca,
c) trzecia rata – do dnia 30 kwietnia.
 
4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta złożony przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1-3, prodziekan, działający na podstawie upoważnienia Rektora, może przedłużyć termin wniesienia opłaty, jednak nie więcej niż o 1 miesiąc. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Do wniosku dołącza się również dokumenty świadczące o niemożliwości wniesienia opłaty w ustalonym terminie.

 

§ 7.

1. Cudzoziemiec wnosi opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 lub 5, w formie opłaty ratalnej wnoszonej w terminach, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2.
2. Cudzoziemiec, będący studentem na wyższym niż pierwszy roku studiów, wnosi opłatę, o której mowa w ust. 1 w terminach określonych w § 6 ust. 3.
3. Przepis § 6 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Dokonując przeliczenia opłat za usługi edukacyjne na walutę obcą należy przyjąć kurs średni ogłaszany przez NBP z dnia wymagalności roszczenia.

 

§ 8.

Student, któremu udzielono na podstawie § 27 ust. 1 Regulaminu zgody na studiowanie awansem, wnosi opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5:
1) w pełnej wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora w terminach określonych w § 6 ust. 3 – w przypadku realizacji na podstawie zgody wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów dla danego semestru;
2) jednorazowo w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia semestru, w którym student realizuje zgodę, w wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora, obliczonej proporcjonalnie do liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych zgodą – w przypadku realizacji na podstawie zgody części zajęć przewidzianych programem studiów dla danego semestru.

 

§ 9.

1. W przypadku powtarzania przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce, student, któremu na podstawie § 22 ust. 2 Regulaminu udzielono zezwolenia na studiowanie w następnym semestrze, wnosi opłatę w wysokości równej iloczynowi wartości punktów ECTS przypadających na niezaliczony przedmiot oraz kosztu jednego punktu ECTS określonego odrębnym zarządzeniem Rektora. Łączna opłata za powtarzanie przedmiotów objętych zezwoleniem nie może być wyższa niż 1200 zł.
2. W przypadku powtarzania przedmiotu, któremu nie przypisano punktów ECTS, z powodu niezadowalających wyników w nauce, student, któremu na podstawie § 22 ust. 2 Regulaminu udzielono zezwolenia na studiowanie w następnym semestrze, wnosi opłatę w wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora.
3. W przypadku powtarzania semestru z powodu niezadowalających wyników w nauce, student wnosi opłatę za każdy powtarzany przedmiot w semestrze, w wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora. Łączna opłata za wszystkie powtarzane przedmioty nie może być wyższa niż 2800 zł.

 

§ 10.

1. Opłaty, o których mowa w § 9 ust. 1-3, student wnosi jednorazowo w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia semestru, w którym student realizuje zezwolenie na powtarzanie przedmiotu lub zgodę na powtarzanie semestru z powodu niezadowalających wyników w nauce, wydaną przez prodziekana, działającego na podstawie upoważnienia Rektora.
2. Na wniosek studenta prodziekan, działający na podstawie upoważnienia Rektora, może wyrazić zgodę na zmianę terminu wniesienia albo rozłożenie na raty opłat, o których mowa w ust. 1.

 

§ 11.

Przepisy § 10 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do opłaty wskazanej w § 2 ust. 1 pkt 4, której wysokość określa odrębne zarządzenie Rektora.

 

§ 12.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, od studenta, któremu udzielono zgody na urlop od zajęć na podstawie § 54 ust. 1 Regulaminu, na okres jednego semestru lub dwóch semestrów, nie pobiera się opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5.
2. W przypadkach, o których mowa w § 56 ust. 1 Regulaminu, student wnosi opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, w wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora, obliczonej proporcjonalnie do liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych zgodą – w przypadku realizacji na podstawie zgody części zajęć przewidzianych programem studiów dla danego semestru.
3. Jeżeli urlop od zajęć został udzielony studentowi w trakcie roku akademickiego, nie pobiera się opłat w tym okresie. Opłaty uprzednio wniesione w tym roku akademickim zwraca się studentowi na jego wniosek składany do prorektora właściwego do spraw studenckich, za pośrednictwem prodziekana. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi oblicza się proporcjonalnie do:
 
1) liczby tygodni przeprowadzonych zajęć w okresie od dnia rozpoczęcia zajęć do dnia, w którym studentowi udzielono zgody na urlop od zajęć i do wysokości sumy wniesionych rat w danym semestrze – w przypadku opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 5, oraz opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, związanej z kształceniem na studiach niestacjonarnych prowadzonych w systemie wieczorowym;
2) liczby zjazdów pozostałych do końca semestru po dniu, w którym studentowi udzielono zgody na urlop od zajęć i do wysokości sumy wniesionych rat w danym semestrze – w przypadku opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.
 
4) W przypadku gdy student nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 3, przed upływem semestru, w którym studentowi została udzielona zgoda na urlop od zajęć, opłata uprzednio wniesiona przez tego studenta, zostaje zaliczona na poczet opłat wymaganych od studenta w kolejnym semestrze lub roku akademickim.

 

§ 13.

Student uczestniczący w danym semestrze lub w roku akademickim w programie wymiany krajowej albo międzynarodowej, wnosi opłaty, o których mowa w § 2, na zasadach określonych niniejszym zarządzeniem.

 

§ 14.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest wniesienie przez studenta wszystkich wymaganych w stosunku do niego opłat, o których mowa w § 2, nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

 

§ 15.

1. W przypadku wniesienia pierwszej raty opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, oraz rezygnacji ze studiów przed upływem 14 dni od dnia rozpoczęcia studiów, wniesiona opłata podlega zwrotowi w pełnej wysokości na wniosek studenta złożony do prorektora właściwego do spraw studenckich, za pośrednictwem prodziekana.
2. W przypadku rezygnacji ze studiów po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia studiów, wniesione opłaty podlegają zwrotowi, na wniosek studenta złożony do prorektora właściwego do spraw studenckich, za pośrednictwem prodziekana, w wysokości:
 
1) proporcjonalnej do liczby tygodni pozostałych do końca semestru po dniu złożenia rezygnacji przez studenta i do wysokości sumy wniesionych rat w danym semestrze – w przypadku opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-5, oraz opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, związanej z kształceniem na studiach niestacjonarnych prowadzonych w systemie wieczorowym;
2) proporcjonalnej do liczby zjazdów pozostałych do końca semestru po dniu złożenia rezygnacji przez studenta i do wysokości sumy wniesionych rat w danym semestrze – w przypadku opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.
 
3. W przypadku rezygnacji ze studiów po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia semestru oraz w przypadku niewniesienia opłat przez studenta, Uczelnia ma prawo do wezwania go w celu wniesienia zaległych opłat, w wysokości:
 
1) proporcjonalnej do liczby tygodni przeprowadzonych zajęć w okresie od dnia rozpoczęcia zajęć do dnia złożenia przez studenta rezygnacji – w przypadku opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-5, oraz opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, związanej z kształceniem na studiach niestacjonarnych prowadzonych w systemie wieczorowym;
2) proporcjonalnej do liczby zjazdów przeprowadzonych w okresie od dnia rozpoczęcia zajęć do dnia złożenia przez studenta rezygnacji – w przypadku opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.
W przypadku braku uregulowania należności Uczelnia ma prawo do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 
4. Wniesione opłaty, o których mowa w § 7 ust. 1, mogą zostać zwrócone cudzoziemcowi w pełnej wysokości, na jego wniosek złożony do prorektora właściwego do spraw studenckich, również w przypadku:
 
1) nieotrzymania wizy;
2) rezygnacji ze studiów przed ich rozpoczęciem;
3) nieuruchomienia studiów na danym kierunku.

 

§ 16.

W przypadku:
1) utraty przez Uczelnię uprawnień do prowadzenia kierunku studiów na określonym poziomie lub profilu;
2) niewywiązywania się przez Uczelnię ze zobowiązań wynikających z niniejszego zarządzenia;
‒ opłaty, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, wniesione przez studenta w roku akademickim, w którym wystąpiły okoliczności wskazane w pkt 1 albo 2, podlegają zwrotowi na wniosek studenta złożony do prorektora właściwego do spraw studenckich, za pośrednictwem prodziekana.

 

§ 17.

1. W przypadku skreślenia studenta z listy studentów z przyczyn innych niż rezygnacja, opłaty wniesione przez studenta podlegają zwrotowi, na jego wniosek złożony do prorektora właściwego do spraw studenckich, za pośrednictwem prodziekana, w wysokości:
 
1) proporcjonalnej do liczby tygodni pozostałych do końca semestru po dniu skreślenia studenta z listy studentów i do wysokości sumy wniesionych rat w danym semestrze – w przypadku opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-5, oraz opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, związanej z kształceniem na studiach niestacjonarnych prowadzonych w systemie wieczorowym;
2) proporcjonalnej do liczby zjazdów pozostałych do końca semestru po dniu skreślenia studenta z listy studentów i do wysokości sumy wniesionych rat w danym semestrze – w przypadku opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.
 
2. W przypadku skreślenia studenta z listy studentów z przyczyn innych niż rezygnacja oraz w przypadku niewniesienia opłat przez studenta, Uczelnia ma prawo do wezwania go w celu wniesienia zaległych opłat, w wysokości:
 
1) proporcjonalnej do liczby tygodni przeprowadzonych zajęć w okresie od dnia rozpoczęcia zajęć do dnia skreślenia studenta z listy studentów – w przypadku opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-5, oraz opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, związanej z kształceniem na studiach niestacjonarnych prowadzonych w systemie wieczorowym;
2) proporcjonalnej do liczby zjazdów przeprowadzonych w okresie od dnia rozpoczęcia zajęć do dnia skreślenia studenta z listy studentów – w przypadku opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.
W przypadku braku uregulowania należności Uczelnia ma prawo do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

 

§ 18.

Wzór wniosku w sprawie zwrotu opłat w przypadkach określonych w § 12 ust. 3, § 15 ust. 1-2 i ust. 4, § 16 oraz § 17 ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wzór wniosku jest dostępny w dziekanacie, w Portalu Studenta oraz na stronie internetowej Uczelni.

 

§ 19.

Wznowienie studiów po skreśleniu z listy studentów z powodu niewnoszenia opłat związanych z odbywaniem studiów jest możliwe po wniesieniu przez osobę ubiegającą się o wznowienie studiów wszystkich zaległych opłat i zwrocie ewentualnych kosztów sądowych poniesionych przez Uczelnię.

 

§ 20.

1. Student, któremu udzielono zgody na wznowienie studiów, wnosi opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1, 3 i 5:
 
1) w pełnej wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora – w przypadku realizacji na podstawie zgody wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów dla danego semestru;
2) w wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora, obliczonej proporcjonalnie do liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych zgodą – w przypadku realizacji na podstawie zgody części zajęć przewidzianych programem studiów dla danego semestru.
 
2. Do ustalenia terminów wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 6 ust. 3 oraz § 7 ust. 2.

 

§ 21.

Tryb i zasady pobierania opłat, o których mowa w art. 79 ust. 2 Ustawy, określają przepisy odrębne.

 

§ 22.

Z zastrzeżeniem § 26, prorektor właściwy do spraw studenckich, działający z upoważnienia Rektora, na wniosek studenta, złożony za pośrednictwem prodziekana, może zwolnić studenta – w całości lub w części – z opłat, o których mowa w § 2 ust. 1.

 

§ 23.

1. Student może zostać zwolniony z opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy:
 
1) uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym;
2) z przyczyn losowych znalazł się podczas studiów w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej lub życiowej;
3) prawomocnie orzeczono wobec niego o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
2. Student uczestniczący w danym semestrze lub w roku akademickim w programie wymiany międzynarodowej albo krajowej, może zostać zwolniony z opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, jeżeli zezwala na to program, w którym student uczestniczy.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może również zostać zwolniony z opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4.

 

§ 24.

1. W przypadkach, o których mowa w § 23 ust. 1, student składa wniosek:
 
1) w pierwszym semestrze – w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia studiów;
2) na wyższym niż pierwszy semestr – do dnia 30 września za semestr zimowy albo do dnia 28 lutego za semestr letni.
 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, student może złożyć wniosek w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 2 i 3.
3. W przypadku, o którym mowa w § 23 ust. 3, student składa wniosek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej przez prodziekana, działającego na podstawie upoważnienia Rektora.

 

§ 25.

Do wniosku, o którym mowa w § 22, dołącza się dokumenty potwierdzające przyczyny zwolnienia z opłaty wskazane we wniosku, w szczególności:
1) dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia ‒ w przypadku, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 1;
2) dokumenty pozwalające ustalić pogorszenie sytuacji materialnej lub życiowej w stosunku do sytuacji istniejącej w dniu zaakceptowania zasad pobierania opłat i wysokości opłat, a także dokumenty pozwalające ustalić źródła utrzymania i ciążące na studencie stałe zobowiązania finansowe ‒ w przypadku, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 2 oraz w § 23 ust. 3;
3) prawomocne orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności wnioskodawcy ‒ w przypadku, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 3;
4) kopię zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w danym semestrze lub w roku akademickim w programie wymiany międzynarodowej albo krajowej – w przypadku, o którym mowa w § 23 ust. 2.
5) kopię decyzji wydanej przez prodziekana, działającego na podstawie upoważnienia Rektora – w przypadku, o którym mowa w 23 ust. 3.

 

§ 26.

1. Z zastrzeżeniem § 27, zwolnienie cudzoziemca z opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, określa art. 324 ust. 1-2 i 4 Ustawy.
2. W przypadku ustania okoliczności, o których mowa w art. 324 ust. 2 Ustawy student wnosi opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu. 

 

§ 27.

W okresie obowiązywania Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy student, będący obywatelem Ukrainy, o którym mowa w art. 2 ust. 1. Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, może zostać zwolniony z opłat, o których mowa § 2 ust. 1, 3 i 5 na jego wniosek złożony za pośrednictwem prodziekana, do prorektora właściwego do spraw studenckich.

 

§ 28.

1. Od decyzji w sprawie zwolnienia z opłaty za usługę edukacyjną, o której mowa w § 2 ust. 1, wydanej przez prorektora właściwego do spraw studenckich działającego na podstawie upoważnienia Rektora, studentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Decyzja Rektora wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy zwolnienia z opłaty za usługę edukacyjną, o której mowa w § 2 ust. 1, jest ostateczna.

 

§ 29.

Wzór wniosku w sprawie zwolnienia z opłat stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wzór wniosku jest dostępny w dziekanacie, w Portalu Studenta oraz na stronie internetowej Uczelni.

 

§ 30.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 roku.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 września 2022 roku, 12:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Teresa Tokarczyk-Łyszczarz
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło