fbpx Zarządzenie nr 79/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2022/2023 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 79/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
10 czerwca 2022 roku
w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2022/2023

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 10 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, ze zm.) oraz § 34 ust. 2 pkt 2 i 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Osoba podejmująca studia podyplomowe w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2022/2023 wnosi opłatę za kształcenie na studiach podyplomowych w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Obowiązek wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, dotyczy uczestnika studiów podyplomowych, będącego:
 
1) obywatelem polskim;
2) cudzoziemcem, o którym mowa w art. 323 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, chyba że został zwolniony z opłaty na podstawie umowy lub decyzji, o których mowa w art. 324 ust. 1 ustawy.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 czerwca 2022 roku, 13:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło