fbpx Zarządzenie nr 74/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych na studiach rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 74/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 maja 2022 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych na studiach rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 25 maja 2022 roku

Na podstawie art. 79 ust. 1 i art. 80 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 129 ust. 1 i 4 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Osoba podejmująca studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Gdańskim od roku akademickiego 2022/2023 wnosi opłaty za usługi edukacyjne w wysokości określonej w załącznikach do niniejszego zarządzenia, odpowiednio:
 
1) za kształcenie na studiach niestacjonarnych – załącznik nr 1;
2) za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów – załącznik nr 2;
3) za kształcenie na studiach w języku obcym – załącznik nr 3;
4) za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim – załącznik nr 4.
 
2. Obowiązek wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, dotyczy studenta, będącego:
 
1) obywatelem polskim;
2) cudzoziemcem, o którym mowa w art. 323 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, chyba że został zwolniony z opłaty na podstawie art. 324 ust. 1 i 2 ustawy.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 26 września 2022 roku, 14:29
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło