fbpx Zarządzenie nr 4/K/22 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 15/K/21 Kanclerza UG w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem ochronnym/roboczym | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 4/K/22
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 kwietnia 2022 roku
zmieniające zarządzenie nr 15/K/21 Kanclerza UG w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem ochronnym/roboczym

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 25 kwietnia 2022 roku

Na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze  zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018  r. w sposobie zapewnienia w uczelni bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy i  kształcenia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2090) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W tabeli norm środków ochrony indywidualnej, stanowiącej załącznik nr 4 do zarządzenia nr 15/K/21 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem ochronnym/roboczym, wprowadza się następujące zmiany:

1) po wierszu pierwszym dodaje się wiersz dotyczący Pracownika Muzeum w brzmieniu:

2.

Pracownik Muzeum

fartuch roboczy

1

24

 

okulary ochronne

1

dz

 

rękawice bawełniane

4

dz

 

rękawice przeciwprzecięciowe

1

dz

 

maska p.pyłowa

1

dz

 

                                                                                                                                                                      „ ;

2) w pozycji „Lp” ustala się numerację uwzględniającą zmianę, o której mowa w pkt 1.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst tabeli, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Kanclerz
Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Jacek Jętczak

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 kwietnia 2022 roku, 13:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło