fbpx Zarządzenie nr 20/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie statusu i uprawnień emerytowanego profesora Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 20/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
7 lutego 2022 roku
w sprawie statusu i uprawnień emerytowanego profesora Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 7 lutego 2022 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 oraz § 34 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1.

Niniejsze zarządzenie realizuje cele określone w Polityce Rozwoju Kadr Uniwersytetu Gdańskiego w drodze uregulowania statusu i uprawnień emerytowanego profesora.

§ 2.

1. W trosce o zachowanie więzi z Uczelnią oraz podtrzymanie kontaktów międzypokoleniowych sprzyjających wymianie doświadczeń zawodowych i naukowych, pracownikowi Uniwersytetu Gdańskiego, który przed przejściem na emeryturę był zatrudniony  na stanowisku profesora lub profesora uczelni przez okres nie krótszy niż 10 lat – Rektor może, za zgodą lub na wniosek zainteresowanego, przyznać status emerytowanego profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Wzór wniosku o nadanie statusu profesora emerytowanego UG stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wniosek może być wypełniony elektronicznie. Schemat procesu przyznania statusu profesora emerytowanego określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. W wyjątkowych przypadkach Rektor może przyznać status emerytowanego profesora osobie niespełniającej wymagań określonych w ust. 1.
3. Emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego otrzymuje Kartę Klubu Profesora Uniwersytetu Gdańskiego potwierdzającą jego status emerytowanego profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Wzór Karty określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dla oznaczenia emerytowanego profesora Uniwersytetu Gdańskiego po nazwisku poprzedzonym właściwym tytułem oraz stopniami naukowymi umieszcza się informację według wzoru: prof. dr hab. Jan Nowak, prof. em. UG.

§ 3.

1. Emerytowanemu profesorowi przysługują następujące uprawnienia:
 
1) prawo afiliowania publikacji naukowych;
2) korzystanie z systemu bibliotecznego oraz infrastruktury informatycznej na warunkach przysługujących pracownikom Uniwersytetu;
3) możliwość posługiwania się listownikiem i pieczątką Uczelni;
4) wjazd na ogólny teren Kampusu Bałtyckiego i kampusy wydziałowe (po uzgodnieniu z zarządzającym);
5) reprezentowanie UG w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych;
6) nieodpłatne korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych (po uzgodnieniu z zarządzającym).
 
2. Rektor lub dziekan może nadać emerytowanemu profesorowi UG dodatkowe uprawnienia, które nie naruszają przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz wewnętrznych przepisów Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 4.

1. Rektor lub dziekan, w ramach kierowanej przez siebie jednostki, może powierzyć emerytowanemu profesorowi określone zadania lub czynności w szczególności w ramach umowy cywilno-prawnej.
2. Zadania i czynności, o których mowa w ust. 1 dotyczyć mogą w szczególności:
 
1) prawa udziału w konferencjach naukowych,
2) uczestniczenia w prowadzonych badaniach naukowych,
3) udziału w posiedzeniach rad wydziałów lub komisji powołanych na wydziale,
4) dostępu do laboratoriów,
5) udziału w kształceniu studentów i doktorantów oraz programach mentorskich.
 
3. Dziekan może zapewnić emerytowanemu profesorowi miejsce w biurze i niezbędną obsługę administracyjną w związku z powierzeniem zadań lub czynności, o których mowa w ust. 1.

§ 5.

1. Emerytowani profesorowie UG tworzą Klub Profesora Uniwersytetu Gdańskiego oraz ustalają regulamin jego działania. Miejsce oraz środki do funkcjonowania Klubu zapewnia Kanclerz.
2. Dziekan może utworzyć Klub Profesora na wydziale oraz zapewnić miejsce i środki do jego funkcjonowania.

§ 6.

Niniejsze zarządzenie stosuje się również do osób, którym nadano status emerytowanego profesora Uniwersytetu Gdańskiego przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Traci moc zarządzenie nr 114/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie statusu i uprawnień emerytowanego profesora Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski , czł. koresp. PAN

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 11 lutego 2022 roku, 14:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło