fbpx Uchwała nr 76/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach:2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 76/21
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
16 grudnia 2021 roku
w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach:2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 16 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 70 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) Senat Uniwersytetu Gdańskiego określa zasady przyjmowania na studia w latach 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich:

§ 1.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, przyjmowani są na studia w Uniwersytecie Gdańskim z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

§ 2.

Laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, przyjmowani są na studia w Uniwersytecie Gdańskim z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, w ramach przewidzianej dla nich liczby miejsc na danym kierunku studiów.

§ 3.

Posiadanie przez kandydata na studia uprawnień, o których mowa w § 1 i § 2, potwierdza dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych albo konkursie międzynarodowym lub ogólnopolskim.

§ 4.

Z uprawnień, o których mowa w  § 1 i § 2, kandydat na studia może skorzystać jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości – niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady albo konkursu.

§ 5.

Traci moc uchwała nr 48/18 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
/-/
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 grudnia 2023 roku, 11:40
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło