fbpx Zarządzenie nr 164/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 164/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
17 listopada 2021 roku
w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 17 listopada 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 352 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 478 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. W celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy Uniwersytet Gdański monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów przeprowadzając „Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego”.
2. W celu prowadzenia monitoringu, o którym mowa w ust. 1, Uczelnia może przetwarzać dane osobowe absolwentów obejmujące: adresy e-mail, imię, nazwisko.

 

§ 2.

1. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, który wyrazi zgodę na udział w badaniu losów zawodowych absolwentów, zostanie poproszony o wypełnienie ankiety, do której link zostanie przesłany na adres e-mail absolwenta.
2. Ankieta ma charakter anonimowy, a wyniki badań zostaną wykorzystane w celu dostosowania oferty dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego do wymogów rynku pracy.
3. Wzór ankiety stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 6/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie badań losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
/-/
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 listopada 2021 roku, 10:36
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło