fbpx Zarządzenie nr 154/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 18 października 2021 roku w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Gdańskim funduszu „Profesorowie wizytujący UG” | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 154/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
18 października 2021 roku
w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Gdańskim funduszu „Profesorowie wizytujący UG”

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 18 października 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), § 34 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W ramach programu Inicjatywa Doskonałości „Uczelnia Badawcza w Uniwersytecie Gdańskim” tworzy się program „Profesorowie wizytujący UG” – fundusz na dofinansowanie realizacji średnio i krótkoterminowych wizyt wybitnych naukowców z zagranicy.

 

§ 2.

Celem programu „Profesorowie wizytujący UG” jest umiędzynarodowienie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 3.

1. Wysokość środków dostępnych w programie „Profesorowie wizytujący UG” jest ustalana przez Rektora na rok kalendarzowy, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej UG.  
2. Środki w programie „Profesorowie wizytujący UG” przydzielane są w drodze konkursów.
3. Środki w programie „Profesorowie wizytujący UG” może uzyskać osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa zatrudniona na stanowisku profesora w zagranicznej uczelni, zaproszona do Uniwersytetu Gdańskiego przez nauczyciela akademickiego, będącego opiekunem wizyty – zwana dalej również „Beneficjentem”.
4. Program nie dotyczy wizyt profesorów zagranicznych organizowanych w ramach odrębnych umów, które przewidują ich finansowanie,  w tym umów projektowych.
5. Harmonogram konkursów w danym roku kalendarzowym ogłasza Rektor odrębnym komunikatem. 

 

§ 4.

1. W programie „Profesorowie wizytujący UG” przewiduje się finansowanie kosztów wizyt profesorów zagranicznych w ramach następujących działań:
 
1) wizyty krótkoterminowe trwające od 2 do 4 tygodni;
2) wizyty średnioterminowe trwające od 5 do 12 tygodni.
 
2. Finansowanie obejmuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania Beneficjenta w ramach programu „Profesorowie wizytujący UG”, na które składają się:
 
1) koszty prowadzenia zajęć dydaktycznych według stawki godzinowej lub koszty prowadzenia badań;
2) koszty podróży;
3) koszty zakwaterowania.
 
3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są liczone jako ryczałty w wysokościach:
 
1) 100,00 zł za godzinę pracy dydaktycznej (wysokość ustalona w oparciu o stawki wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla osób zatrudnionych na stanowisku profesora, załącznik nr 13 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników UG);
2) 2.000,00 zł/tydzień (400,00 zł/dzień roboczy) ryczałtu badawczego.
 
4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, stanowią ryczałty za:
 
1) podróż – na podstawie poniesionych, właściwie udokumentowanych kosztów, nie więcej niż:
 

Odległość (w km) w linii prostej między miejscem zamieszkania a celem podróży

Kwota
 na jedną osobę

poniżej 500

1 300,00 PLN

500 - 999

2 600,00 PLN

1 000 – 2 999

3 900,00 PLN

3 000 – 5 999

5 200,00 PLN

6 000 – 9 000

6 500,00 PLN

powyżej 9 000

7 800,00 PLN

 
2) koszty zakwaterowania – na podstawie poniesionych, właściwie udokumentowanych kosztów:
 
- dla pobytów krótkoterminowych nie więcej niż: 300,00 PLN za dobę dla jednej osoby,
- dla pobytów średnioterminowych nie więcej niż: 1000,00 PLN za tydzień dla jednej osoby.
 
Możliwe jest zakwaterowanie w obiektach Uniwersytetu.
 
5. Mając na uwadze dostępność środków w funduszu w danym roku, w szczególnie uzasadnianych przypadkach, ze względu na zakres planowanej aktywności naukowej i dydaktycznej w czasie wizyty, a także korzyści dla UG wynikające z realizacji przyjazdu, Rektor na wniosek opiekuna może zwiększyć wysokość finansowania wizyty.
6. W przypadku zrealizowania przez Beneficjenta podczas wizyty co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych zwiększenie wysokości stawki za godzinę pracy dydaktycznej nie może przekroczyć trzykrotności stawki, o której mowa w ust. 3 pkt 1.
7. Beneficjent otrzyma wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy zlecenia, sporządzonej zgodnie z Zasadami zawierania umów cywilnoprawnych w UG.
8. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, następuje zgodnie z zasadami i terminami wypłat wynagrodzeń bezosobowych obowiązującymi w UG.

 

§ 5.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie przez opiekuna wizyty wniosku, którego wzór udostępniony jest na stronie internetowej UG w zakładce „Współpraca”.
2. Wypełniony wniosek składa się w wersji elektronicznej (skan podpisanego wniosku) wysyłając na adres vpo@ug.edu.pl lub w wersji papierowej w Sekcji Obsługi Profesorów Zagranicznych UG.
3. Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego zarządzenia.

 

§ 6.

1. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii Komisji ds. weryfikacji wniosków, zwanej dalej „Komisją” w składzie:
 
1) prorektor właściwy ds. współpracy międzynarodowej – przewodniczący;
2) prorektor właściwy ds. nauki;
3) prorektor właściwy ds. kształcenia.
 
Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Sekcja Obsługi Profesorów Zagranicznych.
 
2. Decyzja Rektora jest osoateczna.
3. Informacja o decyzji Rektora jest przekazywana wnioskodawcy indywidualnie w formie pisemnej. Dopuszcza się przekazanie decyzji w formie elektronicznej.

 

§ 7.

1. Wizyta profesora musi rozpocząć się w roku kalendarzowym, w którym przyznano środki na jej realizację.
2. Opiekun wizyty, w terminie 14 dni od jej zakończenia, składa prorektorowi właściwemu ds. współpracy międzynarodowej sprawozdanie z realizacji wizyty. Wzór sprawozdania udostępniony jest na stronie internetowej UG w zakładce „Współpraca”.
3. Wizyta podlega zgłoszeniu do rejestru przyjazdów zagranicznych na zasadach przewidzianych odrębnym Zarządzeniem Rektora.

 

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
/-/
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku194.68 KB
PDF icon Kopia do wydruku (EN)694.28 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 1 lutego 2022 roku, 13:30
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło