fbpx Zarządzenie nr 151/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 października 2021 roku w sprawie trybu tworzenia i likwidacji studiów podyplomowych oraz ustalenia programu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 151/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
13 października 2021 roku
w sprawie trybu tworzenia i likwidacji studiów podyplomowych oraz ustalenia programu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 13 października 2021 roku

Na podstawie art. 160 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.) oraz § 34 ust. 2 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku, ze zm. – zarządza się, co  następuje:

 

§ 1.

1. Niniejsze zarządzenie stosuje się do studiów podyplomowych prowadzonych w  Uniwersytecie Gdańskim na wydziale lub w jednostce ogólnouniwersyteckiej, w  tym wspólnie z innym podmiotem.
2. Tryb tworzenia i likwidacji wspólnych studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego i innego podmiotu, które nie są prowadzone na wydziale lub w jednostce ogólnouniwersyteckiej, oraz tryb ustalania programu tych studiów określa odrębne porozumienie.

 

§ 2.

1. Rektor, w drodze zarządzenia, na wniosek dziekana, dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej lub z własnej inicjatywy tworzy studia podyplomowe.
2. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych składa dziekan lub dyrektor jednostki ogólnouniwersyteckiej, a w przypadku studiów podyplomowych prowadzonych wspólnie:
 
1) dziekan wydziału, który został wskazany w porozumieniu jako wydział prowadzący studia podyplomowe, albo
2) dyrektor jednostki ogólnouniwersyteckiej wskazanej w porozumieniu jako jednostka prowadząca studia podyplomowe.

 

§ 3.

1. Do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych dołącza się:
 
1) opinię w sprawie utworzenia studiów podyplomowych wyrażoną przez radę wydziału, właściwą radę jednostki ogólnouniwersyteckiej albo dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej w przypadku braku rady;
2) wskazanie kandydata na kierownika studiów podyplomowych;
3) kalkulację finansową sporządzoną na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
 
2. W przypadku studiów podyplomowych prowadzonych wspólnie przez więcej niż jeden wydział, wraz z jednostką ogólnouniwersytecką lub innym podmiotem, do wniosku o ich utworzenie dołącza się:
 
1) opinie w sprawie utworzenia studiów podyplomowych wyrażone przez:
 
a) rady wydziałów wspólnie prowadzących studia, albo
b) rady wydziałów, właściwe rady jednostek ogólnouniwersyteckich albo dyrektorów tych jednostek w przypadku, o którym mowa ust. 1 pkt 1;
 
2) porozumienie o prowadzeniu studiów podyplomowych, zaakceptowane przez Kwestora i radcę prawnego Uniwersytetu Gdańskiego;
3) wskazanie kandydata na kierownika studiów podyplomowych;
4) kalkulację finansową sporządzoną na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

 

§ 4.

1. Senat Uniwersytetu Gdańskiego, na wniosek dziekana lub dyrektora, ustala program studiów podyplomowych.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa dziekan lub dyrektor jednostki ogólnouniwersyteckiej, a w przypadku studiów podyplomowych prowadzonych wspólnie przez więcej niż jeden wydział, wraz z jednostką ogólnouniwersytecką lub innym podmiotem:
 
1) dziekan wydziału, który został wskazany w porozumieniu jako wydział prowadzący studia podyplomowe, albo
2) dyrektor jednostki ogólnouniwersyteckiej wskazanej w porozumieniu jako jednostka prowadząca studia podyplomowe.
Wniosek dziekan lub dyrektor składa za pośrednictwem Biura Kształcenia, do Rektora nie później niż 2 tygodnie przed dniem posiedzenia Senackiej Komisji ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 5.

1. Do wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, dołącza się:
 
1) projekt programu studiów podyplomowych, którego treść określa ust. 2;
2) opinię w sprawie projektu programu studiów podyplomowych wyrażoną przez radę wydziału, właściwą radę jednostki ogólnouniwersyteckiej albo dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej w przypadku braku rady.
 
2. W przypadku studiów podyplomowych prowadzonych wspólnie przez więcej niż jeden wydział, wraz z jednostką ogólnouniwersytecką lub innym podmiotem, do wniosku dołącza się opinie wyrażone przez:
 
1) rady wydziałów wspólnie prowadzących studia, albo
2) rady wydziałów, właściwe rady jednostek ogólnouniwersyteckich albo dyrektorów tych jednostek w przypadku braku rady.
 
3. Projekt programu studiów podyplomowych obejmuje:
 
1) informację ogólną o programie studiów podyplomowych, której wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) opis zakładanych efektów uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniający charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji na poziomie 6, 7 albo 8 określone w odrębnych przepisach, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr  2 do niniejszego zarządzenia;
3) opis procesu kształcenia prowadzący do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów zajęć punktami ECTS w  formie opisu poszczególnych modułów zajęć (sylabusów), sporządzonych zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie Gdańskim;
4) wykaz zajęć realizowanych w poszczególnych semestrach wraz z informacją o  liczbie godzin zajęć i przypisanych do nich punktach ECTS, sporządzony w  formie planu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
4. W przypadku zmiany jednej z części programu studiów podyplomowych, o których mowa w ust. 2, jeżeli nie ma ona wpływu na pozostałe części programu, zakres wniosku obejmuje wyłącznie proponowaną zmianę, bez odniesienia do pozostałych części programu.

 

§ 6.

1. Rektor, w drodze zarządzenia, na wniosek dziekana lub dyrektora, zmienia nazwę studiów podyplomowych.
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, dziekan lub dyrektor uzasadnia zmianę nazwy studiów podyplomowych.
3. Do zmiany nazwy studiów podyplomowych przepisy § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

 

§ 7.

1. Rektor, w drodze zarządzenia, na wniosek dziekana lub dyrektora albo z własnej inicjatywy, przekształca studia podyplomowe, w przypadku, gdy zmianie ulega jednostka organizacyjna Uniwersytetu Gdańskiego prowadząca te studia.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się opinie:
 
1) rady wydziału, właściwej rady jednostki ogólnouniwersyteckiej albo jej dyrektora jeżeli brak jest rady – w przypadku wydziału lub jednostki dotychczas prowadzących studia podyplomowe;
2) rady wydziału, właściwej rady jednostki ogólnouniwersyteckiej albo jej dyrektora jeżeli brak jest rady – w przypadku wydziału lub jednostki, na których studia podyplomowe będą prowadzone.
 
3. W przypadku studiów podyplomowych, które są prowadzone wspólnie przez więcej niż jeden wydział lub wraz z innym podmiotem, albo gdy studia podyplomowe będą prowadzone wspólnie przez więcej niż jeden wydział lub wraz z innym podmiotem, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 8.

1. Rektor, w drodze zarządzenia, likwiduje studia podyplomowe:
 
1) na wniosek dziekana lub dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej;
2) z własnej inicjatywy.
 
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dziekan lub dyrektor uzasadnia potrzebę likwidacji studiów podyplomowych. Do wniosku dołącza się opinię rady wydziału w  sprawie likwidacji studiów podyplomowych albo opinie w tej sprawie wyrażone przez rady wydziałów wspólnie prowadzących studia podyplomowe. W przypadku studiów podyplomowych prowadzonych wspólnie przez więcej niż jeden wydział, wraz z jednostką ogólnouniwersytecką lub innym podmiotem, do wniosku dołącza się opinie wyrażone przez:
 
1) rady wydziałów wspólnie prowadzących studia, albo
2) rady wydziałów, właściwe rady jednostek ogólnouniwersyteckich albo dyrektorów tych jednostek w przypadku braku rady.
 
3. Rektor z własnej inicjatywy może zlikwidować studia podyplomowe, w szczególności w przypadku:
 
1) nieuruchomienia edycji danych studiów podyplomowych w ciągu kolejnych trzech lat akademickich;
2) stwierdzenia sprzeczności programu studiów podyplomowych z przepisami powszechnie obowiązującymi;
3) niezłożenia przez kierownika studiów podyplomowych sprawozdania finansowego z zakończonej edycji studiów podyplomowych, w okresie dłuższym niż 3 lata akademickie od zakończonej edycji studiów podyplomowych.

 

§ 9.

Traci moc zarządzenie nr 103/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22  listopada 2019 r. w sprawie tworzenia, przekształcania i likwidacji oraz zmiany programu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
/-/
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 października 2021 roku, 9:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło