fbpx Uchwała nr 35/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 maja 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 122/19 Senatu określającą sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 35/21
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 maja 2021 roku
zmieniająca uchwałę nr 122/19 Senatu określającą sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 27 maja 2021 roku

Na podstawie art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W „Sposobie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 122/19 Senatu UG z dnia 26 września 2019 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim, wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. [zgoda albo brak zgody rady na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego]
W terminie 4 tygodni od dnia otrzymania przez Uniwersytet wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego rada dyscypliny naukowej:
1) może wyrazić zgodę na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i poinformować RDN o wyrażeniu zgody;
2) może nie wyrazić zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i zwrócić wniosek do RDN.”;
 
2) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. [powołanie komisji habilitacyjnej]
Po zapoznaniu się z recenzjami, komisja habilitacyjna:
1)   przeprowadza kolokwium habilitacyjne w zakresie osiągnięć naukowych albo artystycznych osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego – w przypadku osiągnięć
w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych;
2)   może przeprowadzić kolokwium habilitacyjne w zakresie osiągnięć naukowych albo artystycznych osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego – w przypadku osiągnięć w zakresie nauk innych niż wymienione w pkt 1. 
Przeprowadzenie kolokwium habilitacyjnego wymaga podjęcia przez komisję habilitacyjną uchwały o przeprowadzeniu kolokwium.”.

 

 

§ 2.

Ujednolicony tekst „Sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

 

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 marca 2023 roku, 10:03
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło