fbpx Zarządzenie nr 77/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych na studiach rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 77/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
14 maja 2021 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych na studiach rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 14 maja 2021 roku

Na podstawie art. 79 ust. 1 i art. 80 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 478) oraz § 129 ust. 1 i 4 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z  dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Osoba podejmująca studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Gdańskim od roku akademickiego 2021/2022 wnosi opłaty za usługi edukacyjne w wysokości określonej w załącznikach do niniejszego zarządzenia, odpowiednio:
 
1) za kształcenie na studiach niestacjonarnych – załącznik nr 1;
2) za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów – załącznik nr 2;
3) za kształcenie na studiach w języku obcym – załącznik nr 3;
4) za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim –  załącznik  nr 4.
 
2. Obowiązek wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, dotyczy studenta, będącego:
 
1) obywatelem polskim;
2) cudzoziemcem, o którym mowa w art. 323 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce, chyba że został zwolniony z opłaty na podstawie art.  324 ust. 1 lub 2 ustawy.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 21 maja 2021 roku, 9:33
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło