fbpx Zarządzenie nr 75/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 maja 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 35/R/20 Rektora UG w sprawie szczególnego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 75/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
13 maja 2021 roku
zmieniające zarządzenie nr 35/R/20 Rektora UG w sprawie szczególnego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 13 maja 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz w związku z § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 363) – zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 35/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczególnego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2, w § 11:
 
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Z zastrzeżeniem ust. 5, w okresie obowiązywania niniejszego zarządzenia nie przeprowadza się egzaminów dyplomowych w siedzibie Uczelni.”;
2) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Dziekan może zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w siedzibie Uczelni w przypadku gdy jest to niezbędne do prawidłowej weryfikacji efektów uczenia się lub wynika to ze szczególnego charakteru pracy dyplomowej lub szczególnego trybu przeprowadzania egzaminu.”.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku105.24 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 stycznia 2022 roku, 11:43
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło