fbpx Uchwała nr 19/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 35/20 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 19/21
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
29 kwietnia 2021 roku
zmieniająca uchwałę nr 35/20 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2021/2022

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 29 kwietnia 2021 roku

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr 35/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych, niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2021/2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku numer 1 „Zasady rekrutacji na rok 2021/2022”:
 
a) dodaje się tabelę z kryteriami kwalifikacyjnymi na studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek Informatyka i ekonometria – specjalność Business Informatics:

 

INFORMATYKA I EKONOMETRIA specjalność: Business Informatics

studia stacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

  1. Kryterium podstawowe:
    konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt1)
  2. Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób
    z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)
  1. Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.
  2. Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek studiów. Kandydat wybiera preferowaną specjalność w ramach danego kierunku podczas rejestracji w systemie IRK.

Studia na kierunku Informatyka i ekonometria – specjalność Business Informatics są prowadzone w języku angielskim i są z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

 

 

b) dodaje się tabelę z kryteriami kwalifikacyjnymi na studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek Zarządzanie – specjalność Management:

 

ZARZĄDZANIE specjalność: Management

studia stacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Kryterium podstawowe:
konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt1)

2. Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób
z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

  1. Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.
  2. Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2  Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek studiów. Kandydat wybiera preferowaną specjalność w ramach danego kierunku podczas rejestracji w systemie IRK.

Studia na kierunku Zarządzanie – specjalność Management są prowadzone w języku angielskim i są z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

 

 

2. Załącznik nr 2 „Terminy rekrutacji” oraz załącznik nr 4 „Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji na studia” otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst uchwały nr 35/20 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2021/2022 wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego


prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 stycznia 2023 roku, 14:08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło