fbpx Zarządzenie nr 48/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie dodatkowych wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 48/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
19 marca 2021 roku
w sprawie dodatkowych wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
piątek, 19 marca 2021 roku
Data wygaśnięcia: 
piątek, 9 kwietnia 2021 roku

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018  r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478), w zw. z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) oraz zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W czasie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wszystkich pracowników, doktorantów oraz studentów w Uniwersytecie Gdańskim obowiązują zasady bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym.

 

§ 2.

Do dnia 9 kwietnia 2021r. wprowadza się dodatkowe zasady bezpieczeństwa obejmujące teren Uczelni:
1) W budynkach i przestrzeni otwartej Uniwersytetu Gdańskiego obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych zakrywających nos i usta.
2) W związku z wprowadzanymi obostrzeniami ogranicza się bezpośredni dostęp osób trzecich do obiektów Uczelni. Dostęp do budynków Uczelni jest możliwy w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu (w  formie mailowej lub telefonicznej), z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych.
3) W uzasadnionych przypadkach, kierownicy jednostek organizacyjnych ustalają zasady organizacji pracy w innych godzinach lub w innej formie niż wynika to z  Regulaminu Pracy i informują o tym przełożonego wyższego szczebla. W celu zapewnienia ciągłości działania jednostek ich kierownicy podejmują działania optymalizujące z uwzględnieniem zasad pracy zdalnej.
4) Dziekani oraz kierownicy jednostek ogólnouniwersyteckich mogą wdrażać dodatkowe rozwiązania zmierzające do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w  podległych jednostkach.
5) Wprowadza się zakaz organizacji stacjonarnych imprez sportowych, kulturalnych i  naukowych na terenie Uczelni.

 

§ 3.

Nadzór nad postanowieniami niniejszego zarządzenia sprawują: Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia, Kanclerz, dziekani i kierownicy jednostek ogólnouniwersyteckich UG.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku106.02 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 1 lutego 2022 roku, 14:07
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło