fbpx Zarządzenie nr 137/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 grudnia 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 86/R/20 Rektora UG w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 137/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
2 grudnia 2020 roku
zmieniające zarządzenie nr 86/R/20 Rektora UG w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
środa, 2 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), w zw. z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 86/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w  okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:
 
a) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. W przypadku zajęć prowadzonych w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie) dziekanat lub sekretariat jednostki ogólnouniwersyteckiej weryfikuje uczestnictwo studentów, doktorantów lub uczestników studiów podyplomowych w zajęciach.”,
 
b) dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu:
„11. Dziekan prowadzi obowiązkową ewidencję zajęć na studiach niestacjonarnych (wzór ewidencji zajęć stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia);
12. Dziekan może wprowadzić ewidencję zajęć na studiach stacjonarnych (wzór ewidencji zajęć stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia)”;
 
2) uchyla się § 2 zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku106.25 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 stycznia 2021 roku, 14:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło