fbpx Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Symbol: 
K000

Dziekan

Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Rozwoju i Promocji

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych

Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych

Kierownicy Biur

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Strony