Instytut Historii Sztuki | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Instytut Historii Sztuki

Wydział Historyczny, Instytut Archeologii i Etnologii oraz Instytut Historii Sztuki
ul. Bielańska 5
80-851 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 37 40

Sekretariat Instytutu Historii Sztuki

Phone/fax: +48 58 523 37 40
Symbol: 
H301