fbpx Dział Gospodarowania Rzeczowymi Składnikami Majątku | Biuletyn Informacji Publicznej

Dział Gospodarowania Rzeczowymi Składnikami Majątku | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Dział Gospodarowania Rzeczowymi Składnikami Majątku

Symbol: 
J652

Kierownik

Zastępca Kierownika

Zastępcy Kierownika

Pracownicy

Zadania

  1. Prowadzi rachunkowość Uniwersytetu w zakresie ewidencji analitycznej wartości majątku oraz jego umorzenia i amortyzacji ze szczegółowością ustaloną w Zakładowym Planie Kont Uniwersytetu Gdańskiego oraz zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
  2. Prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową (kartoteki, księgi inwentarzowe) w zakresie:
  1. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych niskiej wartości, dla wszystkich jednostek Uniwersytetu;
  2. materiałów w magazynie UG i Wydawnictwie;
  3. metali szlachetnych i materiałów polikwidacyjnych;
  4. księgozbiorów i czasopism znajdujących się w Bibliotece UG;
  5. aparatury naukowo-badawczej.
  1. Okresowo nalicza amortyzację i umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
  2. Prowadzi kontrolę zgodności zapisów na kontach systemu finansowo-księgowego z ewidencją majątku.
  3. Prowadzi ewidencję i przechowuje dokumentację dotyczącą udostępniania sprzętu pracownikom poza teren Uczelni (rewersy).
  4. Sporządza sprawozdawczość statystyczną dotyczącą majątku Uczelni.
  5. Prowadzi czynności związane z inwentaryzacją majątku Uczelni:
  1. opracowuje plan, organizuje i przeprowadza inwentaryzację majątku Uczelni;
  2. rozlicza inwentaryzację i wyjaśnia wykazane różnice inwentaryzacyjne;
  3. przeprowadza procedury likwidacji w zakresie majątku rzeczowego;
  4. wystawia noty obciążeniowe w przypadku zawinionych niedoborów i szkód.
  1. Przy realizacji zadań przestrzega przepisów ustawy o rachunkowości, polityki rachunkowości Uniwersytetu, Instrukcji dotyczącej zasad inwentaryzacji rzeczowych składników majątku Uniwersytetu Gdańskiego.