Sekcja ds. Weryfikacji i Akceptacji Dokumentów oraz Informatycznych Systemów Finansowo-Księgowych | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Sekcja ds. Weryfikacji i Akceptacji Dokumentów oraz Informatycznych Systemów Finansowo-Księgowych

Symbol: 
R808

Zadania

Sekcja ds. Weryfikacji i Akceptacji Dokumentów oraz Informatycznych Systemów Finansowo-Księgowych

1. Dokonuje kontroli dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych.

2. Bada i weryfikuje kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

3. Nadzoruje prawidłowość obiegu dokumentów finansowo-księgowych i przestrzegania przyjętych procedur wewnętrznych.

4. Zatwierdza do wypłaty faktury oraz inne dokumenty finansowe i dysponuje środkami pieniężnymi w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

5. Współpracuje z Działem Kontrolingu w zakresie weryfikacji zgodności przestawionych do akceptacji dokumentów finansowych z posiadanymi środkami.

6. Współpracuje z Sekcją ds. Rozliczeń w zakresie akceptacji i weryfikacji dokumentów.

7. Nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych działających w jednostkach podległych Kwestorowi oraz współpracuje z ich autorami w zakresie konserwacji i rozwoju systemów, aktualizacji oprogramowania.

8. Wykonuje analizy na kartotece wynagrodzeń i kartotece księgowej oraz tworzy na ich podstawie zbiorcze informacje dla potrzeb zarządczych.

9. Uczestniczy we wdrożeniach systemów informatycznych użytkowanych przez jednostki organizacyjne Kwestury.