fbpx Biuro Ochrony Danych Osobowych | Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Ochrony Danych Osobowych | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Biuro Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 
J070

Pracownicy

Zadania

 1. Realizuje zadania wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych:
 1. zapewnia ochronę informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. prowadzi szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 3. na pisemne polecenie Rektora przeprowadza zwykłe oraz kontrolne postępowania sprawdzające wobec pracowników mających dostęp do informacji niejawnych;
 4. prowadzi aktualny wykaz osób zatrudnionych albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 5. kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych w jednostkach;
 6. przedkłada do zatwierdzenia Rektorowi instrukcje dotyczące sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych w Uczelni;
 7. opracowuje plan ochrony informacji niejawnych i nadzoruje jego realizację;
 8. opracowuje dokumentację określającą poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą;
 9. zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacuje ryzyko;
 10. podejmuje działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności naruszania przepisów o ochronie informacji niejawnych, zawiadamiając o tym Rektora, a w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" również właściwą służbę ochrony państwa;
 11. przekazuje właściwej służbie ochrony państwa dane wymagane do ewidencji osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" a także do ewidencji osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa.
 1. Prowadzi kancelarię dokumentów niejawnych, w ramach której zapewnia:
 1. rejestrowanie dokumentów niejawnych,
 2. przekazywanie dokumentów niejawnych,
 3. obieg i wydawanie dokumentów niejawnych osobom uprawnionym.
 1. Współpracuje z administratorem systemu w zakresie zapewnienia ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.
 2. Realizuje zadania wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności:
 1. zapewnia poprawność przetwarzania danych osobowych w Uczelni zgodnie z ustawą;
 2. wydaje zalecenia odnośnie ochrony danych osobowych oraz podejmuje działania monitorujące i kontrolne w jednostkach Uczelni, a także w podmiotach, którym Uczelnia powierzyła przetwarzanie danych osobowych;
 3. prowadzi centralny wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów i systemów zastosowanych do przetwarzania tych danych w Uczelni;
 4. prowadzi ewidencję miejsc przetwarzania danych osobowych i sposobu ich zabezpieczenia;
 5. wnioskuje o usunięcie uchybień w razie stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
 6. sprawuje kontrolę nad nadawaniem i odwoływaniem uprawnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi centralną ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 7. monitoruje zalecenia i interpretacje Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych i implementuje je w Uczelni;
 8. organizuje szkolenia dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 9. zgłasza zbiory danych do rejestracji GIODO;
 10. reaguje na incydenty naruszenia ochrony danych osobowych w Uczelni.
 1. Współpracuje z Kanclerzem ds. Informatyzacji oraz Sekcją Zarządzania Ryzykiem.