fbpx Zapytanie ofertowe: wybór wykonawcy usługi zaprojektowania identyfikacji wizualnej projektu SEAPLANSPACE | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zapytanie Ofertowe: Wybór wykonawcy usług zaprojektowania identyfikacji wizualnej projektu SEAPLANSPACE / Protokół z wyboru oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

Z DNIA 30.01.2018

Dotyczy: wyboru wykonawcy usługi zaprojektowania identyfikacji wizualnej projektu SEAPLANSPACE (INTERREG South Baltic Programme 2014 – 2020), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Uniwersytet Gdański, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. dalej: Pzp), jako podmiot realizujacy projekt pt. “SEAPLANSPACE - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance” w ramach INTERREG South Baltic Programme 2014-2020, nr zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia zgodnie z poniższym opisem.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Gdański

ul. Jana Bażyńskiego 8

80-309 Gdańsk

NIP: 584-020-32-39

REGON: 000001330

Postępowanie prowadzi:

Wydział Prawa i Administracji UG

ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 2081

80-309 Gdańsk

Tytuł projektu: “SEAPLANSPACE - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance”

Nr projektu: STHB.04.01.00-22-0111/17 

Projekt realizowany jest w międzynarodowym partnerstwie, którego liderem jest Uniwersytet Gdański.

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

usługa zaprojektowania identyfikacji wizualnej projektu SEAPLANSPACE (INTERREG South Baltic Programme 2014 – 2020), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający zamierza dokonać wyboru maksymalnie jednego Wykonawcy, który zrealizuje w całości

zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym:

Wykonanie projektu identyfikacji wizualnej projektu SEAPLANSPACE obejmującej:

 1. znak marki (logo) wraz z kompletem plików w wersji elektronicznej
 2. koncept identyfikacji wizualnej
 3. wzory akcydensów i nośników promocji
 4. księgę identyfikacji podstawowej (zawierająca w sobie również księgę znaku)

 

IV. SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH USŁUGI

 

 1. ZNAK MARKI [LOGO] - znak słowno-graficzny, zawierający charakterystyczną ikonę i/lub typografię, w docelowej wersji kolorystycznej, w układzie pozytyw i negatyw (do zastosowań na tłach jasnych i ciemnych). [stworzenie 2-3 konceptów znaku oraz opracowanie finalnej wersji znaku]
 2. LOGOPACK - komplet plików w wersji elektronicznej [na CD lub zip do pobrania online] zawierający wszystkie zamówione warianty znaku, w formatach graficznych rastrowych i wektorowych: .jpg, .png, .pdf, .eps, .ai.
 3. KONCEPT IDENTYFIKACJI  WIZUALNEJ - opracowanie konceptu kreatywnego linii systemu identyfikacji wizualnej [stworzenie 2-3 konceptów kreatywnych oraz opracowanie finalnej wersji konceptu identyfikacji]. Opracowanie konceptu kreatywnego identyfikacji na podstawie poglądowych wizualizacji zastosowania systemu na wybranych akcydensach oraz wybranych wizerunkowych nośnikach promocji marki. Koncept linii kreatywnej  powinien zawierać m.in. stylistykę, stosowanie kolorów, miejsce i sposób osadzania logo, charakterystyczne rozwiązania graficzne w ramach systemu, typografię, sposoby łamania tekstu i pracy zdjęciami. (Wizualizacje w ramach konceptu powinny być poglądowe - ich celem będzie wskazanie zasad funkcjonowania systemu identyfikacji, nie opracowanie finalnych projektów materiałów).
  4. PROJEKTY AKCYDENSÓW I NOŚNIKÓW PROMOCJI:
  -wizytówka
  -papier firmowy
  -teczka
  -koperta
  -zaproszenie
  -identyfikator
  -szablon prezentacji
  -plakat
  -rollup
  -folder / broszura
  5. KSIĘGA IDENTYFIKACJI PODSTAWOWEJ (zawierająca w sobie również księgę znaku): opracowanie księgi zawierającej pełny opis konstrukcji, kolorystyki i zasad stosowania znaku marki, w tym także: pola ochronne znaku, wielkość minimalna, kolory firmowe w modelu RGB/CMYK/Pantone, typografia podstawowa i uzupełniająca, zasady stosowania znaku na kolorowych tłach oraz zawierającej zbiór i opis zasad projektowych i wytyczne spójnego stosowania identyfikacji wizualnej marki na podstawie wybranych akcydensów oraz wybranych wizerunkowych nośników promocji marki.

 

Wycena powinna zawierać przekazanie praw autorskich oraz plików otwartych do opracowanych projektów

 

V. TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Oferent powinien dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z wyszczególnieniem przedstawionym w punkcie IV. Terminy dostarczenie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia oznaczono następująco:

 1. Logo, logopack i koncept identyfikacji wizualnej – do 28 lutego 2018r.
 2. Projekty akcydensów i nośników promocji oraz księga identyfikacji podstawowej – do 31.03.2018r.

 

VI. TRYB WYBORU OFERTY I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Termin składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jolanta.mrozek@prawo.ug.edu.pl lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Biuro Projektu SEAPLANSPACE, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, pokój 2081 do dnia 09 lutego 2018 roku. Do oferty należy dołączyć:

kserokopie wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty, oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji min. 3 usług o podobnych charakterze.

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU WRAZ Z OPISEM DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz posiadają konieczne do wykonania zamówienia kompetencje lub uprawnienia

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać cenę łączną brutto oraz zawierać opis wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat podobnych zamówień na identyfikację wizualną przedsiębiorstwa lub inwestycji.

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie dwóch poniższych kryteriów:

 1. Cena – kryterium o wadze 50%
 2. Doświadczenie oferenta w realizacji podobnego typu usług dla podmiotów sektora publicznego lub projektów badawczo-rozwojowych – kryterium o wadze 50%

 

IX. OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Ocena ofert zaplanowana jest na dzień 12 lutego 2018r. W tym dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania zasady konkurencyjności.
 2. Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Wykonawca przed upływem terminu złożenia oferty może wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie oceniana.
 4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia.
 6. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające powyżej wymienione warunki i kryteria oceny ofert. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca

 

X. INFORMACJE O WYKLUCZENIU

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu,

Zamawiający żąda od Wykonawcy:

 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.  Dokument, o którym mowa powyżej, musi być złożony wraz z formularzem ofertowym w oryginale lub  w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem podpisanej przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej.
 2. Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik do formularza ofertowego. Oferenci, którzy nie złożą ww. świadczenia zostaną odrzuceni.

XI. OFERTA CZĘŚCIOWA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

XII. PRZYGOTOWANIE OFERTY

Oferta powinna być złożona pocztą elektroniczną na adres jolanta.mrozek@prawo.ug.edu.pl, pocztą na adres: Biuro Projektu SEAPLANSPACE, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, pokój 2081, lub osobiście – na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – pokój 2064. Decyduje data wpływu - do dnia 09 lutego 2018r. do godziny 15:00.

Oferta ma być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub elektronicznej (skan oferty),

podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie

z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Oferty składane w wersji elektronicznej powinny zawierać zeskanowane dokumenty. W przypadku

wybrania oferty Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wersji papierowej oferty (tożsamej

z przesłaną drogą elektroniczną).

Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty sporządzonej

w sposób zgodny z zapytaniem ofertowym.

Ofertę stanowi:

1)Formularz ofertowy,

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił formularz ofertowy, podając: cenę brutto i netto

oraz termin realizacji zamówienia.

2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

3) Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące załącznik nr 2 do

niniejszego zapytania ofertowego.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

 

XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

XV. DODATKOWE INFORMACJE

 1. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 2. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
 3. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch transzach po zrealizowaniu kolejnych części usługi
 4. Podstawą do wystawienia faktur częściowych, o których mowa powyżej, będzie każdorazowo protokół odbioru usług.
 5. Wykonawca wystawi i prześle faktury na adres: Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, NIP: 584-020-32-39.
 6. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur.
 7. Faktury wystawione nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie, nie rodzą obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego.
 8. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego.
 9. W przypadku nieterminowej płatności faktur, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo naliczenia odsetek w ustawowej wysokości.
 10. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem, a otrzymane od Wykonawców oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami zapytania.
 11. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani i zaproszeni do podpisania umowy.

 

Załączniki:

ZałącznikWielkość
Plik Zapytanie ofertowe61.51 KB
Plik Formularz ofert56.41 KB
Plik Ogłoszenie 53.68 KB
Plik PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY56.83 KB
Jednostka odpowiedzialna za treść: Dział Organizacyjny (napisz do działu)
Podmiot udostępniający: Uniwersytet Gdański
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny
Ostatnia modyfikacja: śr., 14.02.2018 r., 10:28
Data publikacji: wt., 30.01.2018 r., 14:30