fbpx Składanie ofert: Program funkcjonalno-użytkowego oraz przygotowanie dokumentów związanych z Oceną Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG | Biuletyn Informacji Publicznej

Możliwości złożenia oferty na zapytanie dotyczące opracowania programu funkcjonalno–użytkowego oraz przygotowania dokumentów związanych z Oceną Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku Wydziału MFiI UG

Uniwersytet Gdański zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej opracowania programu funkcjonalno – użytkowego oraz przygotowania dokumentów związanych z Oceną Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego położonego przy ulicy Wita Stwosza 57 w Gdańsku.

Opracowania będą stanowiły materiały niezbędne do planowanej aplikacji o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Wymagania dotyczące opracowania programu funkcjonalno – użytkowego, dokumentów związanych z oceną oddziaływania na środowisko oraz wniosku o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną

 1. Program funkcjonalno - użytkowy (PFU) należy wykonać zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1129); wymogami zawartymi  w art. 31 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.);  Ustawą Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. nr 130.poz.1389).

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy ma służyć do przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Program funkcjonalno – użytkowy rozbudowy budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego położonego w Gdańsku przy ulicy Wita Stwosza 57 winien uwzględniać wymagania Zamawiającego, w szczególności dotyczące:

 1. Funkcji i przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń budynku, które zostaną przeznaczone na cele edukacyjne,
 2. Funkcji i przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń budynku, które zostaną przeznaczone dla pracowników Wydziału,
 3. Dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych 
 4. Uwzględnienia w opracowywanym programie zaplanowanego zagospodarowania terenu EKOPARKU w rejonie rozbudowywanego obiektu – zamawiający udostępni odpowiednie dokumenty.
 5. Zapewnienia maksymalnej możliwej ilości miejsc parkingowych.

 

Wymagania Zamawiającego:

 1. Zamawiający wymaga, by opracowany Program funkcjonalno – użytkowy był kompletny w zakresie wytycznych do dalszego projektowania, na podstawie którego Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy prac projektowych i budowlanych.
 2. Zamawiający wymaga by do Programu funkcjonalno – użytkowego dołączona została Specyfikacja Techniczna Odbioru i Wykonania Robót Budowlanych.
 3. Ponadto program funkcjonalno – użytkowy powinien uwzględniać wszelkie inne wymagania,w tym budowlane, sanitarne oraz inne (uwzględniając specyfikę działalności Zamawiającego), konieczne celem prawidłowej realizacji zadania na etapie projektowania oraz wykonania robót budowlanych.
 4. Zamawiający wymaga by Program funkcjonalno – użytkowy określał szacunkową wartość zamówienia, którego przedmiotem będzie wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.

Dokumentacja kosztorysowa powinna zawierać szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów, w tym między innymi:

- kosztów dokumentacji projektowej: projektu budowlano – wykonawczego i dokumentacji kosztorysowej (w tym również kosztów ewentualnych ekspertyz, opinii itp.), nadzoru autorskiego,

- kosztów wykonania prac budowlanych,

- kosztów urządzeń i wyposażenia,

- kosztów zagospodarowania terenu wokół budynku,

- rezerwę inwestycyjną na roboty budowlane i wydatki nieprzewidziane.

 1. Część graficzna Programu funkcjonalno - użytkowego winna zawierać w szczególności: rzuty, przekroje kondygnacji i docelową koncepcję wykorzystania pomieszczeń wraz z planowanymi urządzeniami i wyposażeniem, zgodnie z ich funkcjami.
 2. Przyjęte rozwiązania programu funkcjonalno - użytkowego muszą uwzględniać potrzeby Zamawiającego i odpowiadać będą wiedzy technicznej, obowiązującym Polskim Normom i przepisom techniczno – budowlanym.
 3. Program funkcjonalno - użytkowy musi być uzgodniony z Zamawiającym.
 4. Program funkcjonalno - użytkowy musi być uzgodniony z instytucjami państwowymi:  min.: Państwową Strażą Pożarną oraz innymi instytucjami, których akceptacja jest wymagana dla wykonania dalszych prac budowlanych uwzględnionych w Programie funkcjonalno - użytkowym.

 

 1. Ocena oddziaływania na środowisko - w ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przygotować:
 1. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 74.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
 1. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) przygotowaną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227z późn. zmianami). KIP powinna zawierać informacje, które będą konieczne do wypełnienia wniosku o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną oraz Załącznika 2.1 do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – informacji w zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ.
 2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z wypisami z rejestru gruntów.
 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - jeżeli zaistnieje konieczność jego sporządzenia na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 2. Wniosek o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną. Podstawą prawną do przygotowania wniosku są Dyrektywa 2000/60/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U.UE.L.00.327.1) oraz Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 października 2015 r. w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

 

Istotne postanowienia umowy:

Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z potwierdzonym przez Zamawiającego protokołem odbioru.

Termin gwarancji na wykonane prace  - 36 miesięcy.

Ilość egzemplarzy:

 1. Program funkcjonalno - użytkowy  –  5 egz. w wersji papierowej,  1 płyta CD z nagranym PFU  w wersji edytowalnej oraz  1 płyta CD z nagranym PFU  w wersji pdf.
 2. Dokumentacja dotycząca oceny OOŚ:
 1. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – KIP oraz mapa ewidencyjna z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek – 4 egz. w wersji papierowej, 1 płyta CD z nagranymi materiałami w wersji edytowalnej oraz 1 płyta CD z nagranymi materiałami w wersji pdf.
 2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – 4 egz. w wersji papierowej, 1 płyta CD z nagranym  Raportem w wersji edytowalnej oraz 1 płyta CD z nagranym Raportem w wersji pdf,
 3. Wniosek o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną wraz                              z wymaganymi załącznikami - 3 egz. w wersji papierowej , 1 płyta CD z nagranym wnioskiem wraz z załącznikami w wersji edytowalnej oraz 1 płyta CD z nagranym wnioskiem wraz z załącznikami w wersji pdf.

Termin wykonania zamówienia do dnia 31.05.2016 r.

Cenę ofertową należy podać  jako cenę netto + podatek VAT oraz cenę brutto w podziale na :

 1. kosztu opracowania programu funkcjonalno – użytkowego  oraz wszystkich  pozostałych opracowań tj. materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – KIP oraz mapy ewidencyjna z zaznaczonym przebiegiem granic terenu i  wniosku o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną wraz z wymaganymi załącznikami;
 2. kosztu opracowania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W przypadku braku konieczności sporządzania i dostarczenia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wynagrodzenie zostanie pomniejszone o tę część.

 

Kryterium wyboru będzie oferowana cena za zrealizowanie zamówienia.

Ofertę proszę przesłać drogą e-mailową na adres: boguslawa.letkiewicz@ug.edu.pl  w terminie do 13 kwietnia 2016 r. do godziny 1000.

 

W załączeniu do niniejszego zapytania przekazujemy wytyczne do programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

 

_
Gdańsk, 5.04.2016r.

Wytyczne do programu

ZałącznikWielkość
Plik wytyczne_do_programu_funkcjonalno.docx262.41 KB
Jednostka odpowiedzialna za treść: Dział Organizacyjny (napisz do działu)
Podmiot udostępniający: Uniwersytet Gdański
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny
Ostatnia modyfikacja: czw., 23.03.2023 r., 11:31
Data publikacji: wt., 05.04.2016 r., 13:08