fbpx Usługa specjalistyczna: Zapytanie ofertowe na przygotowanie raportu zawierającego ocenę obecnego stanu techniki na rynkach polskim, chilijskim i w krajach UE w zakresie zastosowań samotestujących się kwantowych generatorów liczb losowych | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zapytanie ofertowe na przygotowanie raportu zawierającego ocenę obecnego stanu techniki na rynkach polskim, chilijskim i w krajach UE w zakresie zastosowań samotestujących się kwantowych generatorów liczb losowych

Gdańsk, 04.03.2020

 

Zapytanie ofertowe na przygotowanie raportu zawierającego ocenę obecnego stanu techniki na rynkach polskim, chilijskim i w krajach UE w zakresie zastosowań samotestujących się kwantowych generatorów liczb losowych 

Inquiry for preparing of the report containing an assessment of the current state of technology on the Polish, Chilean and EU markets in the field of self-testing quantum random number generators

 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany na potrzeby grupy Quantum Cybersecurity and Communication Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ICTQT) Uniwersytetu Gdańskiego i w ramach projektu „International Centre for Theory of Quantum Technologies”. Projekt jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, IV oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze).

The subject of the contract will be conducted for the needs of the Quantum Cybersecurity and Communication Group at the International Centre for Theory of Quantum Technologies (ICTQT) of the University of Gdansk and as part of the "International Center for Theory of Quantum Technologies" project. The project is implemented as part of the International Research Agendas of the Foundation for Polish Science co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund (Smart Growth Operational Programme, Priority Axis IV: Increasing the research potential, Measure 4.3. International Research Agendas).

 

 

Tryb udzielania zamówienia / Contract award procedure

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w wersji obowiązującej od dnia 22 sierpnia 2019 r., dostępnych pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

 

The contract award procedure will be organized as a request for offers and will be compliant with the Competitiveness Rule set out in the Guidelines on the Eligibility of Expenses under the European Regional Development Fund, European Social Fund and Cohesion Fund for 2014-2020, version valid from 22 August 2019, available from: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

 

I. Zamawiający / Awarding Entity

 

Nazwa i adres zamawiającego: / Awarding Entity’s name and address:

Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, NIP: 584-020-32-39.

 

Osoba do kontaktu:  / Contact person:

Ewa Kaszewska, +48 58 523 5179, ictqt@ug.edu.pl

 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Detailed description of the subject of the contract

 

1.Rodzaj zamówienia: usługa.

2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

CPV: 73000000-2.

1. Order type: service.

2. Name and code according to the Common Procurement Vocabulary (CPV):  Research and experimental development services and related consultancy services

CPV: 73110000-6.

 

3. Przedmiot zamówienia / Subject of the contract

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie raportu zawierającego ocenę obecnego stanu techniki na rynkach polskim, chilijskim i w krajach UE w zakresie zastosowań samotestujących się kwantowych generatorów liczb losowych.

1. The subject of the contract is preparing of the report containing an assessment of the current state of technology on the Polish, Chilean and EU markets in the field of self-testing quantum random number generators.

 

2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany na potrzeby grupy Quantum Cybersecurity and Communication Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ICTQT) Uniwersytetu Gdańskiego i w ramach projektu „International Centre for Theory of Quantum Technologies” (nr umowy grantowej MAB/2018/5). Projekt jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, IV oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze).

2. The subject of the contract will be conducted for the needs of the Quantum Cybersecurity and Communication Group at the International Centre for Theory of Quantum Technologies (ICTQT) of the University of Gdansk and as part of the "International Center for Theory of Quantum Technologies" project (grant agreement number MAB/2018/5). The project is implemented as part of the International Research Agendas of the Foundation for Polish Science co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund (Smart Growth Operational Programme, Priority Axis IV: Increasing the research potential, Measure 4.3. International Research Agendas).

 

3. Celem zamówienia jest pozyskanie wiedzy dotyczącej obecnego stanu techniki na rynkach polskim, chilijskim i w krajach UE w zakresie zastosowań samotestujących się kwantowych generatorów liczb losowych, która zostanie opisana w zwarty i przystępny sposób w raporcie wynikowym.

3. The purpose of the order is to gain knowledge regarding the current state of technology on the Polish, Chilean and EU markets in the field of self-testing quantum random number generators, which will be described in a compact and accessible way in the resulting report.

 

4. Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie następujących prac badawczych:

 • wnikliwy przegląd obecnego stanu techniki na rynkach polskim, chilijskim i w krajach UE w zakresie zastosowań samotestujących się kwantowych generatorów liczb losowych;
 • przygotowanie raportu wynikowego.

4. The scope of this contract includes the following research activities:

<>··posiadać stopień doktora nauk fizycznych lub być rzecznikiem patentowym w dziedzinie fizyki,
 • posiadać doświadczenie udokumentowane przynajmniej trzema (3) międzynarodowymi publikacjami znajdującymi się na liście JCR (Journal Citation Report) w zakresie kwantowej komunikacji,
 • posiadać znajomość języka angielskiego i hiszpańskiego na poziomie co najmniej zaawansowanym (płynność w mowie i piśmie),
 • posiadać doświadczenie we współpracy z akademickimi centami transferu technologii.

 

1. Contractors that may participate in the contract award procedure are those who have the necessary knowledge and experience in the field of the subject of the contract (natural person) or have the staff with the necessary knowledge and experience in the field of the subject of the contract or present a written commitment of other entities to provide the staff capable to perform the subject of the contract (legal persons and other entities capable of performing the subject of the contract), i.e., the person dedicated to perform the subject of the contract (including the person performing the contract in person) must meet all of the following conditions jointly:

 • have a PhD degree in physics or be a patent attorney in the field of physics,
 • have experience documented by at least three (3) international publications on the JCR list (Journal Citation Report) in the field of Quantum Communications,
 • have at least an advanced level of English and Spanish (fluency in speech and writing),
 • have proven experience working with academic technology transfer offices.

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub korzystają z pełni praw publicznych,
 • są uprawnieni do wykonywania działalności określonej w zapytaniu ofertowym, jeżeli jest to wymagane przez prawo;
 • nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Contractors may participate in the contract award procedure who:

 • are in financial and economic situation that will allow the subject of the contract to be performed;
 • have full legal capacity or enjoys full public rights;
 • are entitled to perform the activities specified in the request for offers, if required by law;
 • are not excluded from the contract award procedure.

 

3. Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych przez Zamawiającego w ust. III. 1 i III. 2, winni złożyć wymagane dokumenty  i oświadczenia: 

 • wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
 • oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań wskazanych w rozdziale III, pkt.1 i 2 (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
 • oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”);
 • wykaz osób, które Wykonawca planuje zaangażować do realizacji przedmiotu zamówienia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego „Wykaz osób”);
 • pisemne oświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia potwierdzające posiadane przez nią wiedzę i doświadczenie (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie Osoby Wykwalifikowanej”);
 • dokumenty (lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie) potwierdzające kwalifikacje posiadane przez osobę wskazaną przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
  • CV;
  • dyplom doktora nauk fizycznych lub dokument potwierdzający uprawnienia rzecznika patentowego;
  • trzy (3) międzynarodowe publikacje znajdującymi się na liście JCR (Journal Citation Report) w zakresie wskazanym w sekcji III w punkcie 1;
  • certyfikat potwierdzający poziom znajomości języka angielskiego i języka hiszpańskiego (opcjonalnie);
 • inne wymagane prawem dokumenty (potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie) – jeśli dotyczy.

3. Contractors, in order to confirm the fulfillment of the condition for participation in the contract award procedure described in Section III, paragraphs 1 and 2, shall submit the declarations and documents indicated below:

 • The “Offer Form” completed in accordance with the specimen and signed by the Contractor, which constitutes Appendix 1 of the Request for offers;
 • A declaration of the compliance with the requirements indicated in Section III, paragraphs 1 and 2, which constitutes Appendix 2 of the Request for offers;
 • A declaration of no capital or personal links, which constitutes Appendix 3 of the Request for offers: “Declaration of no capital or personal links”;
 • The Contractor shall present a list of persons dedicated to perform the subject of the contract, which constitutes Appendix 4 of the Request for offers: “List of Persons”;
 • A written declaration of a person dedicated by the Contractor to perform the subject of the contract, confirming his knowledge and experience, which constitutes Appendix 5 of the Request for offers: “Statement of a Qualified Person”;
 • Documents (or certified true copies) confirming the qualifications held by the person indicated by the Contractor to perform the subject of the contract, in particular:
  • a CV;
  • a doctoral degree in physics (diploma) or a document confirming the rights of the patent attorney;
  • three (3) international publications on the JCR list (Journal Citation Report) to the extent indicated in Section III, paragraphs 1;
  • a certificate confirming level of English and Spanish (optional);
 • Other documents required by law (or certified true copies)- if applicable.

 

4. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu najpóźniej w dniu upływu terminu na złożenie oferty.

4. Submitted statements and documents should confirm that the conditions for the participation in the contract award procedure have been met for the date on the day of the deadline for the offer submission.

 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnienie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”. Z załączonych dokumentów powinno wynikać w sposób jednoznaczny, że Wykonawca te warunki spełnia.

5. Assessment of compliance with the above conditions will be made in accordance with the formula “meets - does not meet”, based on information contained in the documents listed above. The content of the attached documents must clearly show that the abovementioned conditions are met by the Contractor.

 

6. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania może nastąpić na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Failure to meet even one of the abovementioned conditions will result in the Contractor’s exclusion from the procedure. The Contractor may be excluded from the procedure at any stage of the contract award procedure.

 

7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu  z postępowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, podając uzasadnienie wykluczenia. 

7. An excluded Contractor’s offer shall be considered rejected. The Awarding Entity shall notify the Contractor about exclusion from the procedure, providing justification for the exclusion.

 

IV. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu / Grounds for exclusion from the contract award procedure

 

1. Z postępowania  o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:

 • nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w Sekcji III;
 • nie spełniają warunków udziału w postępowaniu dotyczących przedłożenia wymaganej dokumentacji (oferta niekompletna);
 • złożyli ofertę po terminie;
 • wyrządzili istotną szkodę zamawiającemu w okresie 3 lat (licząc od dnia upublicznienia zapytania ofertowego) poprzez nie wypełnienie uzgodnionego przedmiotu zamówienia lub wykonanie go bez należytej staranności;
 • są poddani procesowi likwidacyjnemu;
 • zostali prawnie skazani za przestępstwo popełnione w celu uzyskania korzyści finansowych (dotyczy osób fizycznych);
 • zostali skazani za uzyskanie korzyści finansowej z działalności przestępczej (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe podmioty zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia);
 • wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;
 • złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

1. Excluded from the contract award procedure shall be Contractors who:

 • do not meet the conditions listed in Section III;
 • do not meet the conditions for participation in the contract award procedure regarding the submission of the required documentation (incomplete offer);
 • submitted an offer after the deadline;
 • caused material damage to the Awarding Entity over a period of 3 years (from the date of publication of the Request for offers) by not completing the agreed subject of the contract or executing it without due diligence;
 • are subject to the liquidation process;
 • have been legally convicted of an offense committed for the purpose of obtaining financial gain (for natural persons);
 • have been convicted of obtaining financial benefits from criminal activities (natural person, legal persons and other entities capable of performing the subject of the contract);
 • performed activities directly related to the preparation of the contract award procedure or used to prepare the offer with persons participating in these activities, unless the participation of these contractors does not hinder the fair competition;
 • submitted false information affecting the outcome of the contract award procedure.

 

2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

lub jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności. W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.

2. Contractors who have capital or personal links to the Awarding Entity shall also be excluded from participation in the contract award procedure; capital or personal links shall be understood as mutual ties between the Contractor and the Awarding Entity or persons authorized to incur obligations on behalf of the Awarding Entity, or persons performing any activities related to the contractor selection procedure on behalf of the Awarding Entity; such links shall in particular include: 

 • participation in the company in the capacity of a partner in a civil law company or partnership;
 • ownership of at least 10% of shares or stock, provided that a lower threshold is not mandated under legal regulations or rules concerning the principles of implementation of the project covered by the request for offers,
 • holding the function of a member of a supervisory or management body, a commercial representative or an attorney;
 • being married to or having lineal consanguinity or direct affinity, collateral consanguinity or affinity to the second degree to, or being adopted by, or being under the guard or custody of such persons,
 • or any other relationships which may result in the conflict of interests while awarding the contract and in the violation of the competition principle. Should any capital or personal links be revealed between the Contractor and the Awarding Entity, the contract shall not be awarded to the Contractor.

 

V. Sposób przygotowania oferty / Offer preparation method

 

1. Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania Ofertowego „Formularz Oferty”.

1. The offer must be prepared using the form which constitutes Appendix 1 of the Request for offers - “Offer Form”.

 

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz zawierać wszystkie wymagane załączniki wskazane w Rozdz. III. Do oferty należy dołączyć: 

 • oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań wskazanych w rozdziale III, pkt.1 i 2 (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
 • oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”);
 • wykaz osób, które Wykonawca planuje zaangażować do realizacji przedmiotu zamówienia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego „Wykaz osób”);
 • pisemne oświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia potwierdzające posiadane przez nią wiedzę i doświadczenie (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie Osoby Wykwalifikowanej”);
 • dokumenty (lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie) potwierdzające kwalifikacje posiadane przez osobę wskazaną przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
  • CV;
  • dyplom doktora nauk fizycznych lub dokument potwierdzający uprawnienia rzecznika patentowego;
  • trzy (3) międzynarodowe publikacje znajdującymi się na liście JCR (Journal Citation Report) w zakresie wskazanym w sekcji III w punkcie 1;
  • certyfikat potwierdzający poziom znajomości języka angielskiego i języka hiszpańskiego (opcjonalnie);
 • inne wymagane prawem dokumenty (potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie) – jeżeli dotyczy;
 • pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale lub uwierzytelnionej kopii, w przypadku kiedy oferta w imieniu Wykonawcy została podpisana przez pełnomocnika - jeżeli dotyczy.

 

2. The content of the submitted offer must be consistent with the Request for offers and it must include all of the required documents and declarations indicated in the Section III. The Contractor shall submit with the offer:

 • A declaration of the compliance with the requirements indicated in Section III, paragraphs 1 and 2, which constitutes Appendix 2 of the Request for offers;
 • A declaration of no capital or personal links, which constitutes Appendix 3 of the Request for offers: “Declaration of no capital or personal links”;
 • The Contractor shall present a list of persons dedicated to perform the subject of the contract, which constitutes Appendix 4 of the Request for offers: “List of Persons”;
 • A written declaration of a person dedicated by the Contractor to perform the subject of the contract, confirming his knowledge and experience, which constitutes Appendix 5 of the Request for offers: “Statement of a Qualified Person”;
 • Documents (or certified true copies) confirming the qualifications held by the person indicated by the Contractor to perform the subject of the contract, in particular:
  • a CV;
  • a doctoral degree in physics (diploma) or a document confirming the rights of the patent attorney;
  • three (3) international publications on the JCR list (Journal Citation Report) to the extent indicated in Section III, paragraphs 1;
  • a certificate confirming level of English and Spanish (optional);
 • Other documents required by law (or certified true copies)- if applicable.
 • A power-of-attorney for submitting an original or certified copy of the offer, where the offer has been signed by an attorney-in-fact on behalf of the Contractor - if applicable.

 

3. Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana, a każda ze stron parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta niepodpisania zostanie uznana za nieważną i zostanie odrzucona. Strony oferty powinny być ponumerowane.

3. The offer, including attachments, must be signed and each page must be initialed by a person authorized to represent the Contractor. The offer unsigned will be considered invalid and will be rejected. The pages of the offer should be numbered.

 

4. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w języku polskim. Dopuszcza się złożenie oferty oraz załączników w języku angielskim.

4. The Awarding Entity accepts submission of the offer, including all appendices in the Polish or English language.

 

5. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać złożoną ofertę.

5. Before the expiration of the deadline for the offer submission, the Contractor may amend or withdraw the submitted offer.

 

6. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni począwszy od dnia upływu terminu składania ofert.  Termin związania ofertą może ulec wydłużeniu, za zgodą Zamawiającego.

6. The offer shall be valid for 60 days starting from the date of the offer submission deadline. The offer binding period may be extended with the consent of the Awarding Entity.

 

7. Cena podana w formularzu ofertowym powinna zawierać w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Jeśli cena podana w ofercie będzie wyrażona w innej walucie niż złoty polski to zostanie ona przeliczona przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu otrzymania oferty.

7. The price given in the offer form should include all costs related to the implementation of  the subject of the contract provided. If the price given in the offer is expressed in a currency other than the Polish zloty, it will be converted according to the average selling rate announced by the National Bank of Poland in force on the day the offer is received.

 

8. W przypadku kiedy zaoferowana przez Wykonawcę cena zamówienia wydaje się rażąco niska i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.

8. In case the price indicated in the offer by the Contractor seems abnormally low and raises doubts of the Awarding Entity as to the possibility of performing the subject of the contract in accordance with the requirements specified in the Request for offers, the Awarding Entity may request the Contractor to provide explanations, including providing evidence regarding the calculation of the price.

 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający nie będzie dokonywał poprawy podanej w ofercie „Ceny całkowitej brutto”.

9. The Awarding Entity reserves the right to correct obvious spelling mistakes in the offer, as well as obvious calculation errors, taking into consideration the calculation consequences of the corrections made, provided that they do not significantly alter the content of the offer. The Awarding Entity shall not correct the “Gross total price” quoted in the offer.

 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców, których oferty wpłynęły w terminie ale zawierają braki (dotyczy braku informacji o ofercie, w przypadku braku dokumentów wskazanych w sekcji III, pkt. III oferta zostaje uznana za niekompletną i ulega odrzuceniu, patrz sekcja VI pkt. 1) lub błędy, do ich uzupełnia, korekty lub do złożenia wyjaśnień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres wymaganych korekt, uzupełnień oraz sposób ich dostarczenia. Niedotrzymanie wskazanego przez Zamawiającego terminu, będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wezwanie do korekty, uzupełnień, wyjaśnień może dotyczyć jedynie braków lub błędów o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany złożonej oferty.

10. The Awarding Entity reserves the right to demand that Contractors whose offers were submitted on time but contain missing information (concerns the lack of information about the offer, in the absence of documents indicated in section III point III the offer is considered incomplete and rejected, see point VI point 1) or errors, supplement, correct them, or provide clarifications. While, at the same time, the Awarding Entity shall set an appropriate deadline, and specify the scope of the necessary corrections and supplements and how they should be submitted. Corrections and supplements submitted past the deadline set by the Awarding Entity will result in the offer being rejected. Requests for correction, supplementation or clarification may only concern missing elements or errors of a formal nature. Complex changes to the submitted offers shall not be allowed.

 

11. Zamawiający zastrzega możliwość, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, wprowadzenia zmian lub uzupełnienia Zapytania Ofertowego. W takim przypadku informacja o wprowadzonych zmianach lub uzupełnieniach wraz ze wskazaniem daty upublicznienia zmiany i opisu dokonanych zmian lub uzupełnień, zostanie niezwłocznie zamieszczona w miejscu publikacji Zapytania Ofertowego w Bazie Konkurencyjności pod adresem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, na stronie Zamawiającego pod adresem https://bip.ug.edu.pl/ogloszenia_i_komunikaty oraz pod adresem: ictqt.ug.edu.pl.

11. The Awarding Entity reserves the right to amend or supplement the Request for offers at any time before the lapse of the offer submission deadline. In such an event, the Awarding Entity shall promptly publish a notice of the amendments or supplements made, providing the date of announcement of the changes and a description of such changes or supplements, at the site of the publication of the Request for offers in the Competitiveness Base at

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ and on the Awarding Entity’s website at: https://bip.ug.edu.pl/ogloszenia_i_komunikaty and on the website at: ictqt.ug.edu.pl.

 

12. W przypadku gdy zakres wprowadzonych do Zapytania Ofertowego powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

12. Where the scope of the changes introduced into the Request for offers result in the need to modify the offer, the Awarding Entity shall extend the offer submission deadline.

 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.

13. The Awarding Entity reserves the right to recall or cancel the contract award procedure at any time without giving a reason.

 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14. The Contractor shall bear all the costs related to the preparation and submission of the offer.

 

VI. Kryteria i sposób oceny oferty / Offer evaluation criteria and method

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium oceny ofert tj.: Cena całkowita brutto, biorąc pod uwagę cenę całkowitą za realizację przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdz. II, sekcji 3 Zapytania Ofertowego na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

1. In selection the best offer the Awarding Entity shall evaluate the “Gross total price” criterion for the total gross prices of the subject of the contract descripted in Section II(3) on the basis of the information supplied by the Contractor in the Offer Form.

 

2. Wartość punktowa w niniejszym kryterium zostanie obliczona w następujący sposób:

2. The score for this criterion shall be calculated as follows:     

+

                                                                       Cena najniższej oferty  (Lowest offer price)

                    Liczba pkt oferty ocenianej =  --------------------------------------------------------- x 100

   (Score granted to the evaluated offer)       Cena oferty ocenianej (Evaluated offer price)

 

3. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. The score will be expressed with the accuracy of up to two decimal places.

 

4. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

4. As a result of the evaluation, according to the criterion indicated in the clause 1 above, the offer may receive the score of maximum 100 points.

 

5. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

5. The most economic and best quality offer shall be the one which has not been excluded from the procedure and which receives the highest score during the evaluation. 

 

6. Cena musi być podana w złotych polskich lub w innej walucie niż PLN.

6. The price shall be given in Polish zlotys (PLN) or any currency other than PLN.

 

7. Cena musi być podana liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

7. The price must be expressed numerically with the accuracy of up to two decimal places and in words.

 

8. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym od towarów i usług). W przypadku osób fizycznych realizujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej bezpośrednio z Zamawiającym, podana cena powinna uwzględniać całkowity koszt brutto umowy cywilno-prawnej oraz koszty jakie wystąpią po stronie pracodawcy z tytułu zawarcia i wykonania niniejszej umowy (jeśli dotyczy).

8. The price must include all the costs of the contract including all fees and taxes (including goods and services). In the case of natural persons performing the subject of the contract on the basis of a civil law contract concluded directly with the Awarding Entity, the total price should take into account the total gross cost of the civil law contract and the costs that will occur on the Awarding Entity's side for concluding and performing this contract (if applicable).

 

9. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.

9. Any other costs which have been incurred by the Contractor while completing the order and have not been included in the offer price will not be additionally covered by the Awarding Entity.

 

10.  Jeśli cena podana w ofercie będzie wyrażona w innej walucie niż złoty polski to zostanie ona przeliczona przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu otrzymania oferty.

10. If the price given in the offer is expressed in a currency other than the Polish zloty, it will be converted according to the average selling rate announced by the National Bank of Poland in force on the day the offer is received.

 

11. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa wówczas na Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy (jeśli dotyczy). Zapis ten, nie dotyczy osób fizycznych realizujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej bezpośrednio z Zamawiającym.

12. Offers submitted by the foreign Contractors participating in the contract award procedure, who under other regulations are not obligated to pay VAT in Poland, contain prices without VAT (0% VAT). Tax liability in the situation of acquiring goods or services from foreign entities rests with the Awarding Entity, in accordance with the provisions of the Value Added Tax Act. For the purpose of comparing the offers the Awarding Entity will add to the offer price submitted by the foreign Contractors, the amount of VAT and custom duty (if applicable, for Contractors from outside the European Union), which are charged to the Awarding Entity for the performance of the contract. This provision does not apply to natural persons performing the subject of the contract on the basis of a civil law contract concluded directly with the Awarding Entity.

 

13. W przypadku przedstawienia takiej samej najniższej ceny, przez co najmniej dwóch Wykonawców, zostaną oni wezwani do ponownego przedstawienia oferty z nową ceną przedmiotu zamówienia.

13. If at least two Contractors submit the same lowest price, they will be called to submit a new offer, with a new price for the subject of the contract.

 

14. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą̨ liczbę̨ punktów.

14. The Awarding Entity shall award the contract to the Contractor whose offer received the highest score during the evaluation process.

 

15. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców elektronicznie na adres e-mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie.

14. The Awarding Entity will notify Contractors who have been awarded the contract electronically to the e-mail address from which the offer was sent or to the e-mail address indicated in the offer.

 

 

 

VII. Termin realizacji zamówienia  / Order Delivery Date

 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na okres do 30.04.2020 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

1. The deadline for performing the subject of the contract was set at 30.04.2020. The Awarding Entity reserves the right to change the date of the subject of the contract. The new date will be determined in agreement with the selected Contractor.

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do biura Zamawiającego na własny koszt w terminach określonych przez Zamawiającego.

2. The Contractor undertakes to deliver the subject of the contract to the office of the Awarding Entity at his own expense within the time limits specified by the Awarding Entity.

 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

3. The Awarding Entity shall not be liable for any damages arising during the performance of the subject of the contract.

 

VIII. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert / Offer submission place, date and method

 

1. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ictqt@ug.edu.pl.

1. The offer and attachments should be sent via e-mail to the address ictqt@ug.edu.pl.

2. Termin składania ofert upływa dnia: 18 marca 2020 r. o godz. 12:00 (GMT+1).

2. The offer submission deadline shall expire on the 18th March, 2020 at 12:00 am (GMT+1).

3. Za dzień złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty na adres e-mail Zamawiającego

3. The submission date shall be deemed to be the date when the offer is received at the Awarding Entity’s email address.

4. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

4. Offers submitted past the offer submission deadline shall not be considered.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. W takim przypadku Zamawiający każdorazowo zamieści stosowną informację w miejscu publikacji Zapytania Ofertowego w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

oraz na stronie Zamawiającego pod adresem https://bip.ug.edu.pl/ogloszenia_i_komunikaty oraz na stronie ictqt.ug.edu.pl

5. The Awarding Entity reserves the right to extend the offer submission deadline. In such an event, the Awarding Entity shall each time publish a relevant notice at the site of the publication of Request for offers in the Competitiveness Base at:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

and on the Awarding Entity’s website at:

https://bip.ug.edu.pl/ogloszenia_i_komunikaty and on the website at: ictqt.ug.edu.pl.

 

IX. Warunki podpisania umowy / Contract signing terms

 

1. Przed upływem 60 dni od dnia upływu składania ofert, Zamawiający wezwie wybranego Wykonawcę do podpisania umowy, wysyłając informację na adres e-mail wskazany w ofercie, wskazując miejsce i termin podpisania umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia wezwania. 

1. Within 60 days of the date of termination of the contract award procedure, the Awarding Entity shall request the selected Contractor to sign the contract by sending a notice to the email address stated in the offer, indicating place and date of signing the contract, no longer than 14 days from the date of the request.

 

2. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Wnioskodawcę, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, którego oferta otrzymała kolejną najwyższą liczbę punktów.

2. Where a Contractor chooses not to sign the contract, the Awarding Entity may sign it with the next Contractor whose offer received the second highest score.

 

3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.

3. Payment of remuneration for the provision of the subject of the contract will be made within 30 days from the date of receipt by the Awarding Entity of a correctly issued bill / invoice.

 

X. Informacje dotyczące źródła finansowania / Information on the source of financing

 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany na potrzeby projektu „International Centre for Theory of Quantum Technologies”. Projekt jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, IV oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze).

The subject of the contract will be conducted for the needs of the "International Center for Theory of Quantum Technologies" project. The project is implemented as part of the International Research Agendas of the Foundation for Polish Science co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund (Smart Growth Operational Programme, Priority Axis IV: Increasing the research potential, Measure 4.3. International Research Agendas).

 

 

XI. Załączniki / Appendices

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Osoby Wykwalifikowanej

 

Appendix No. 1 - Offer form 

Appendix No. 2 - Declaration of the Contractor

Appendix No. 3 - Declaration of no capital or personal links

Appendix No. 4 - List of persons

Appendix No. 5 – Declaration of the Dedicated Person

 

 

___________________________

Postępowanie rozstrzygnięte. 

 

Wybrany wykonawca:

José Manuel Brito Rozas

Adres: dane podlegają ochronie

Cena: 14 256,00 PLN (czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100) / 3 300 ,00 EUR (trzy tysiące trzysta Euro i 00/100)

Oferta wpłynęła dnia: 10.03.2020


 

Jeden wykonawca w postępowaniu.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon zapytanie_ofertowe_ictqt.pdf403.31 KB
PDF icon zal_nr_1_qcc.pdf289.82 KB
PDF icon zal_nr_2_qcc.pdf245.84 KB
PDF icon zal_nr_3_qcc.pdf240.45 KB
PDF icon zal_nr_4_qcc.pdf182.3 KB
PDF icon zal_nr_5_qcc.pdf229.38 KB
Jednostka odpowiedzialna za treść: Dział Organizacyjny (napisz do działu)
Podmiot udostępniający: Uniwersytet Gdański
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny
Ostatnia modyfikacja: śr., 02.12.2020 r., 12:14
Data publikacji: śr., 04.03.2020 r., 14:06