fbpx Ogłoszenie o naborze partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2002, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2002, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

 

UG ogłasza nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2002, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

 

Uniwersytet Gdański ogłasza nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2002, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami  art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146)

Informacje  o  konkursie  wraz  z  regulaminem  konkursu  zamieszczone  są  na  stronie internetowej  www.ncbir.gov.pl

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu mającego za zadanie podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

  1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa w konkursie,
  2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne),
  3. Doświadczenia w pozyskiwaniu i realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
  4. Doświadczenie w zakresie realizacji działań we współpracy z dużą uczelnią publiczną,
  5. Doświadczenie w realizacji działań takich jak angażowanie członków lokalnej społeczności czy wspieranie rozwoju kompetencji zawodowych wśród młodzieży;       
  6. Proponowany zakres merytoryczny, harmonogram i  kosztorys przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.
  7. Posiadany potencjał finansowy oraz kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizacje projektu i utrzymanie jego trwałości.

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 24.08 do 14.09.2016 roku.

Oferty  należy  składać  w  zamkniętej  kopercie  z  adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Działania 3.1 POWER” osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: WYDZIAŁ CHEMII ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk w dni robocze od 8.00-14.00 w terminie od 24.08 do 14.09.2016 roku. (decyduje  data  wpływu  do  14.09.2015 godz. 14.00).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres: WYDZIAŁ CHEMII ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk.

Jednostka odpowiedzialna za treść: Dział Organizacyjny (napisz do działu)
Podmiot udostępniający: Uniwersytet Gdański
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny
Ostatnia modyfikacja: czw., 15.09.2016 r., 14:03
Data publikacji: śr., 24.08.2016 r., 14:37