fbpx Ogłoszenie o naborze Partnera - Konkurs finansowany z EFRR - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Ogłoszenie o naborze Partnera - Konkurs finansowany z EFRR - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

UG ogłasza nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, II oś priorytetowa  E – administracja i otwarty rząd Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych)

 

Uniwersytet Gdański ogłasza nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, II oś priorytetowa  E – administracja i otwarty rząd Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami  art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146)

Informacje  o  konkursie  wraz  z  regulaminem  konkursu  zamieszczone  są  na  stronie internetowej  www. https://www.polskacyfrowa.gov.pl/

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu mającego za zadanie cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych w postaci utworzenia cyfrowego repozytorium aktów prawnych powszechnie obowiązujących w Polsce w latach 1918-2020.

Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

  1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa w konkursie,
  2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne),
  3. Doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
  4. Doświadczenie w zakresie realizacji działań we współpracy z dużą uczelnią publiczną,
  5. Doświadczenie w tworzeniu i aktualizowaniu baz danych z aktami prawnymi.
  6. Proponowany zakres merytoryczny, harmonogram i  kosztorys przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji,
  7. Posiadany potencjał finansowy oraz kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości.

 

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 21.10. do 13.11.2017 roku.

Oferty  należy  składać  w  zamkniętej  kopercie  z  adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Działania 2.3.1 PO PC” osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: na adres: WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, pok. 2081, ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, w dni robocze od 8.00 do 14.00 w terminie do dnia 10.11.2017r.. (decyduje  data  wpływu  do  10.11.2017 godz. 14.00).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres: WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UG, pok. 2081, ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna za treść: Dział Organizacyjny (napisz do działu)
Podmiot udostępniający: Uniwersytet Gdański
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny
Ostatnia modyfikacja: pt., 20.10.2017 r., 13:15
Data publikacji: pt., 20.10.2017 r., 13:15