fbpx Oferta zatrudnienia na stanowisku wykonawcy projektu "Opracowanie nowatorskiej technologii usuwania z powietrza koronawirusów, w tym SARS-CoV-2 z zastosowaniem warstw fotokatalitycznych zaimplementowanych w urządzeniu do oczyszczania powietrza" | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Oferta zatrudnienia na stanowisku wykonawcy projektu "Opracowanie nowatorskiej technologii usuwania z powietrza koronawirusów, w tym SARS-CoV-2 z zastosowaniem warstw fotokatalitycznych zaimplementowanych w urządzeniu do oczyszczania powietrza"

Gdańsk, 10.10.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/ POIR.01.01.01-00-2128/20 /2020

 

dotyczące ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU WYKONAWCA PROJEKTU

 

dla Projektu pt. „Opracowanie nowatorskiej technologii usuwania z powietrza koronawirusów, w tym SARS-CoV-2 z zastosowaniem warstw fotokatalitycznych zaimplementowanych w urządzeniu do oczyszczania powietrza”

Nr: POIR.01.01.01-00-2128/20-00. Projekt współfinansowany w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach  Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : Uniwersytet Gdański

Adres : ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

NIP: 584-020-32-39

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z uwzględnieniem specyfikacji:

Stanowisko Mikrobiolog 1

- opracowywanie komponentów testu w warunkach zbliżonych do infekcji SARS-CoV-2: warunków i składu buforu do opracowania sprayu stabilizującego zawiesinę bakteriofagów

- opracowywanie komponentów testu w warunkach zbliżonych do infekcji SARS-CoV-2: zawartości składników organicznych , dodatkowo stabilizującego spray  zawiesiny bakteriofagów

- opracowywanie składu zestalonych pożywek mikrobiologicznych, optymalnych do hodowli gospodarza bakteryjnego

- opracowywanie składu zestalonych pożywek mikrobiologicznych, optymalnych do jak najwyższej wydajności namnażania bakteriofagów w komórkach gospodarza bakteryjnego

- opracowywanie składu płynnych pożywek mikrobiologicznych, optymalnych do hodowli bakterii modelu patogena - Pseudomonas aeruginosa

- opracowywanie składu zestalonych pożywek mikrobiologicznych, optymalnych do hodowli bakterii modelu patogena -Pseudomonas aeruginosa

- opracowywanie procedury izolowania i oczyszczania bakterii Pseudomonas aeruginosa po zakończonym cyklu hodowlanym w skali preparatywnej

- przygotowywanie i adaptacja warsztatu mikrobiologicznego do hodowli bakterii modelu patogena -Pseudomonas aeruginosa

- przygotowywanie i adaptacja warsztatu mikrobiologicznego do skalowanej hodowli bakterii modelu patogena -Pseudomonas aeruginosa

- wykonywanie raportów z wyników badań

- udział w pisaniu publikacji i wnioskow patentowych

 1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
 2. Czas trwania kontraktu: 6 miesięcy
 3. Data rozpoczęcia pracy:  01.09.2021 r

 

Stanowisko Mkrobiolog 2

- analiza literaturowych baz danych, m.in. Medline, w celu selekcji bezpiecznych modeli wirusów (preferencyjnie bakteriofagów) do badania stopnia eliminacji wirusów

- przygotowywanie i adaptacja warsztatu mikrobiologicznego do hodowli bakterii gospodarzy bakteriofagów

- przygotowywanie i adaptacja warsztatu mikrobiologicznego do infekcji gospodarzy bakteryjnych wybranym bakteriofagiem

- opracowywanie skalowanej procedury hodowli zainfekowanych bakteriofagiem gospodarzy bakteryjnych

- opracowywanie procedury izolowania i oczyszczania cząstek bakteriofagów po zakończonym cyklu infekcyjnym w skali analitycznej

- opracowywanie procedury izolowania i oczyszczania cząstek bakteriofagów po zakończonym cyklu infekcyjnym w skali preparatywnej

- opracowywanie i testy miareczkowania mikrobiologicznego ustalającego stężenia izolowanych bakteriofagów w sprayu zawiesiny bakteriofagów

- opracowywanie składu płynnych pożywek mikrobiologicznych, optymalnych do hodowli gospodarza bakteryjnego

- opracowywanie składu płynnych pożywek mikrobiologicznych, optymalnych do jak najwyższej wydajności namnażania bakteriofagów w komórkach gospodarza bakteryjnego

- wykonywanie raportów z wyników badań

- udział w pisaniu publikacji i wniosków patentowych

 1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
 2. Czas trwania kontraktu: 6 miesięcy
 3. Data rozpoczęcia pracy:  01.09.2021 r

 

KRYTERIA OCENY OFERTY:

 1. cena usługi w wymiarze miesięcznym (brutto) – 100%

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY JEST CENA

 

WYMOGI FORMALNE:

 

 1. Osoba składająca ofertę powinna posiadać co najmniej stopień naukowy doktora z zakresu chemii
 2. Osoba składająca ofertę powinna posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie inżynierii genetycznej oraz ekspresji genów w systemie Escherichia coli
 3. Osoba składająca ofertę powinna posiadać publikacje naukowe z zakresu klonowania molekularnego, ekspresji genów w systemach ekspresyjnych oraz oczyszczania prokariotycznych białek natywnych i/lub rekombinowanych. 
 4. Osoba składająca ofertę powinna posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie prac mikrobiologicznych z bakteriami i bakteriofagami , w tym termofilnymi
 5. Osoba składająca ofertę powinna posiadać co najmniej 3 publikacje z zakresu wymienionego w pkt. 2, 3 i 4. 

Oferta powinna zawierać:

1) Pełną nazwę oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail, stopień naukowy).

3) Wycenę  zamówienia:

cenę brutto ...................................zł

(słownie) ................................................................................................................................

4) Opis doświadczenia zawodowego w zakresie pkt. 2 wymogów formalnych

5) Listę publikacji spełniających wymogi pkt. 3 i 4 wymogów formalnych

 

SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres mailowy: adriana.zaleska-medynska@ug.edu.pl lub złożony w pokoju G202, Wydział Chemii UG, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk.

 

Ofertę proszę złożyć/wysłać do dnia 7 dni od daty powieszenia na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ do godz. 16.00 mailowo lub złożyć osobiście pok. G202 Wydział Chemii UG, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk

 

Osoba do kontaktu w imieniu Zamawiającego: Adriana Zaleska-Medynska, e-mail: adriana.zaleska-medynska@ug.edu.pl

 

Zamawiający informuje, że wynagrodzenie będzie współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Opracowanie nowatorskiej technologii usuwania z powietrza koronawirusów, w tym SARS-CoV-2 z zastosowaniem warstw fotokatalitycznych zaimplementowanych w urządzeniu do oczyszczania powietrza.” Nr: POIR.01.01.01-00-2128/20-00. Projekt współfinansowany w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach  Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


 

ZałącznikWielkość
Plik korona_zalacznik_zatrudnienie_wzor_oferty.docx474.38 KB
Jednostka odpowiedzialna za treść: Dział Organizacyjny (napisz do działu)
Podmiot udostępniający: Uniwersytet Gdański
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny
Ostatnia modyfikacja: pon., 13.09.2021 r., 9:24
Data publikacji: pon., 13.09.2021 r., 9:10