fbpx O G Ł O S Z E N I E o sprzedaży samochodu Land Rover Defender | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

O G Ł O S Z E N I E o sprzedaży samochodu Land Rover Defender z dnia 11.02.2021r.

O G Ł O S Z E N I E

o sprzedaży samochodu Land Rover Defender

 

z dnia 11.02.2021r.

 

 

 1. Uniwersytet Gdański  ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu używanego:

I A. Dane podstawowe

Samochód: Land Rover model: Defender 110 SW TD5

Nr rejestracyjny: GD 64497

Rok produkcji/data pierwszej rejestracji – 2000/19.12.2001

Kolor nadwozia – zielony, 1 -warstwowy typu uni

Rodzaj nadwozia – 5 drzwiowy, 9 osobowy (samochód osobowy)

Masa własna: 1980 kg

Pojemność skokowa - 2495 cm3

Rodzaj paliwa - Diesel

Moc -  110 KM

Skrzynia biegów – manualna

Przebieg GD 64497 325 239 km, badania techniczne nieważne. Wynik badania - negatywny (data badania 15/05.2018).

 

Wyposażanie samochodów m.in.

 • Drzwi bagażnika otwierane na prawo               
 • Ręcznie podnoszone szyby z przodu i tyłu        
 • Hak holowniczy
 • Instalacja radiowa                   
 • Listwy boczne w kolorze czarnym
 • Listwy zderzaków w kolorze czarnym   
 • Obrotomierz
 • Przedni podłokietnik                
 • Skrzynia manualna, 5-biegowa
 • Szyba tylna ogrzewana
 • Ławy boczne w bagażniku składane                 
 • Wspomaganie układu kierowniczego                
 • Wycieraczka szyby tylnej                     

Dodatkowych informacji w sprawie samochodów udzielają pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii UG w Helu, Morska 2, 84-150 Hel, tel. 58 675 08 36. Samochody można oglądać w dni robocze w godz. 8.00 do 15.00 po uprzednim umówieniu terminu z pracownikami Stacji.

Termin składania ofert - do dnia 25 lutego 2021 r. do godz. 14ºº. Oferty można składać bezpośrednio w siedzibie Stacji Morskiej, Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii UG
w Helu, Morska 2, 84-150 Hel. Otwarcie ofert i wybór oferentów nastąpi w siedzibie Stacji Morskiej, w dniu 26  lutego 2021 r. o godz. 12.00. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.

 1. Warunki uczestnictwa w przetargu

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 • złożenie w sposób i w terminie wskazanym powyżej (tj. do dnia 25 lutego 2021 r. do godz. 14ºº), pisemnej, kompletnej oferty zakupu, w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie z napisem ,,Oferta na zakup samochodu Land Rover GD 64497”.
 • wniesienie w PLN wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 800,00
 • najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem na składanie ofert, przy czym za termin wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy UG. W treści operacji należy określić, czego dotyczy wpłacone wadium.

Rachunek bankowy do wpłaty wadium: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 Bank PeKaO IV O/Gdańsk ul. Kołobrzeska 43.

Oryginał dowodu wpłaty wadium należy załączyć do oferty lub przedłożyć komisji w dniu otwarcia ofert, tj.  dnia 26 lutego 2021 r. do godz. 11.00.

 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu postępowania. Oferentowi, którego oferta została wybrana, wadium zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia.

Wadium przepada na rzecz UG, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy i/lub wpłaty pozostałej kwoty, w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wyborze.  

W takim wypadku UG może dokonać sprzedaży oferentowi, który złożył następną pod względem wartości ofertę cenową lub odwołać/zamknąć przetarg bez dokonania wyboru, jak też dochodzić ewentualnych roszczeń od oferenta która uchyla się od zawarcia umowy i/lub wpłaty pozostałej kwoty.

Oferentami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie                          i sposobie określonych w ogłoszeniu.

 

 1. Informacje o sposobie składania ofert  

 

Oferty cenowe na kupno należy składać osobiście lub przesyłać listem poleconym lub kurierem na adres Stacji Morskiej UG (decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby), w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą oferenta i dopiskiem „Oferta na zakup samochodu Land Rover GD 64497” pod adres Hel 84-150, ul. Morska 2, do dnia 25.02.2021r.  

Samochód zostanie odsprzedany oferentowi, który złoży najkorzystniejszą cenowo ważną ofertę, nie niższą niż 8000,00. brutto, na warunkach zawartych w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku, złożenia identycznych cenowo ofert, oferenci zostaną zaproszeni na dalsze negocjacje cenowe.

 

Oferta kupna samochodu Land Rover powinna zostać złożona w formie pisemnej i zawierać następujące informacje (wzór w załączeniu):                                                                                                                                          

 • dane kupującego: imię i nazwisko/nazwę firmy, adres zamieszkania/siedzibę, NIP,
 • proponowaną kwotę zakupu w PLN nie mniejszą niż cena wywoławcza,
 • dołączony oryginał dowodu wpłaty wadium lub jego kopię (w takim wypadku oryginał należy przedłożyć komisji najpóźniej w dniu otwarcia ofert),
 • oświadczenie o treści: „Zapoznałem się z warunkami określonymi w ogłoszeniu o przetargu, które akceptuję, a także ze stanem technicznym pojazdu, którego oferta dotyczy i z tego tytułu nie będę wysuwał jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora",
 • informację, czy zwrot wadium (w przypadku niewybrania oferty) ma nastąpić na rachunek bankowy z którego dokonana była wpłata, czy też na inny (podany przez uczestnika),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla Oferentów, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 • czytelny podpis Oferenta.

 

Uniwersytet Gdański w Gdańsku zastrzega sobie prawo do:

a) swobodnego wyboru ofert,

b) dodatkowych negocjacji z Oferentami,

c) zmian warunków przetargu,

d) odwołania/zamknięcia bez wybrania Oferenta przetargu, w całości lub części, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

 

Oferty opiewające na cenę niższą niż wywoławcza lub nie spełniające warunków podanych wyżej nie będą brane pod uwagę.

Uczestnik, którego oferta zostanie wybrana, będzie poinformowany o wynikach przetargu na adres            e-mailowy lub pocztowy wskazany w ofercie. W informacji zostanie podany termin wpłaty pozostałej części ceny (za termin zapłaty pozostałej części ceny uważać się będzie datę wpływu (zaksięgowania) na rachunek UG) - nie dłuższy niż 14 dni oraz termin, do którego należy podpisać umowę.

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia jej złożenia.

Przetarg prowadzi Komisja Przetargowa powołana przez Organizatora. Komisja rozstrzyga spory i udziela wyjaśnień dotyczących przetargu. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne.

 IV. Warunki zawarcia umowy sprzedaży:

1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży samochodu będzie wybór najkorzystniejszej oferty.

2. Wpłata całej oferowanej ceny, pomniejszonej o kwotę wcześniej wpłaconego wadium, powinna nastąpić na podany w niniejszym ogłoszeniu rachunek Organizatora w terminie wskazanym w informacji do uczestnika o wybraniu jego oferty, po zawarciu umowy i na podstawie wystawionej faktury VAT.

3. Wydanie samochodu nabywcy (wraz z dokumentami i kluczykami) nastąpi po zawarciu/podpisaniu umowy i wpłacie pełnej kwoty nabycia.

4. W przypadku nie odebrania samochodu we wskazanym terminie nabywca zostanie obciążony opłatą ze jego przechowywanie.

ZałącznikWielkość
Plik land_rover_zalacznik_nr_1_klauzula.docx23.37 KB
Jednostka odpowiedzialna za treść: Dział Organizacyjny (napisz do działu)
Podmiot udostępniający: Uniwersytet Gdański
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny
Ostatnia modyfikacja: czw., 11.02.2021 r., 11:46
Data publikacji: czw., 11.02.2021 r., 11:36