fbpx Nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z EFS | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

UG ogłasza nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2002, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Uniwersytet Gdański ogłasza nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2002, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami  art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146)

Informacje  o  konkursie  wraz  z  regulaminem  konkursu  zamieszczone  są  na  stronie internetowej  www.ncbir.gov.pl

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu mającego za zadanie podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

 

Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
 2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne)
 3. Doświadczenia w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym przede wszystkim realizowanych w partnerstwie z uczelnią wyższą, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu.
 4. Doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych i doradczych dla wyższych uczelni – kadry i/lub studentów.
 5. Proponowany zakres merytoryczny, harmonogram i  kosztorys przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.
 6. Posiadany potencjał finansowy oraz kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizacje projektu i utrzymanie jego trwałości.
 7.  

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 26.06 do 17.07. 2015 roku.

Oferty  należy  składać  w  zamkniętej  kopercie  z  adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Działania 3.1 POKL” osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: WNS ul Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk w dni robocze od 8.00-14.00

w terminie od 26.06 do 17.07. 2015 roku. (decyduje  data  wpływu  do  17.07.2015 godz. 14.00).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres: WNS ul Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Gdańsk, 17.07.2015

Protokół z wyboru partnera

 

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym., ogłoszonego dnia 26.06.2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Gdańskiego  w terminie złożona została jedna oferta :

 1. Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, ul Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk

Ofertę oceniono wg następujących kryteriów:

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
 2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne)
 3. Doświadczenia w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym przede wszystkim realizowanych w partnerstwie z uczelnią wyższą, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu.
 4. Doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych i doradczych dla wyższych uczelni – kadry i/lub studentów.
 5. Proponowany zakres merytoryczny, harmonogram i  kosztorys przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.
 6. Posiadany potencjał finansowy oraz kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizacje projektu i utrzymanie jego trwałości.

W wyniku analizy oferty złożonej przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego przyznano następującą punktację w poszczególnych kryteriach:

Kryterium dostępu (1/1)                                                     Uzasadnienie

 

1.

zgodność działania potencjalnego partnera
z celami partnerstwa

Partner zrealizował 41 projektów

 

Liczba punktów: 5/5

 

2.

deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację projektu (zasoby)

Partner oferuje badanie kompetencji oraz 4 moduły szkoleniowe, w tym kursy certyfikowane

Liczba punktów: 6/8

3.

doświadczenia w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym przede wszystkim realizowanych w partnerstwie
z uczelnią wyższą, w zakresie zbieżnym
z założeniami projektu

Partner zrealizował 7 relewantnych projektów z uczelniami wyższymi

Liczba punktów: 6/6

 

 

 

4.

 

 

 

Doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych i doradczych dla wyższych uczelni – kadry i/lub studentów

 

 

Jak wyżej

 

Liczba punktów: 8/8

 

5.

Proponowany zakres merytoryczny, harmonogram i  kosztorys przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.

 Komplementarny w stosunku do potencjału lidera

 

Liczba punktów: 8/8

 

6.

Posiadany potencjał finansowy oraz kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizacje projektu i utrzymanie jego trwałości

 Partner przedstawił dokumenty finansowe oraz propozycje obszarów realizacji projektu spełniające potrzeby lidera

 

 

Łączna liczba punktów

34

 

 

W wyniku oceny złożonych ofert wybrano ofertę następującego podmiotu:

 1. Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, ul Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk

 

 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Formularz Oferty78.5 KB
Microsoft Office document icon Regulamin konkursu68 KB
Microsoft Office document icon Protokół z wyboru partnera417.5 KB
Jednostka odpowiedzialna za treść: Dział Organizacyjny (napisz do działu)
Podmiot udostępniający: Uniwersytet Gdański
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny
Ostatnia modyfikacja: pon., 20.07.2015 r., 10:05
Data publikacji: pt., 26.06.2015 r., 8:31