fbpx Zarządzenie nr 28/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie Regulaminu użytkowania laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 28/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie Regulaminu użytkowania laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 28/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
8 kwietnia 2019 roku
w sprawie Regulaminu użytkowania laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 8 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 41 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się Regulamin użytkowania laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 2.

Nadzór nad postanowieniami Regulaminu, o którym mowa w § 1 sprawuje Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

                                                              profesor nadzwyczajny

 

Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 28/R/19

 

REGULAMIN UŻYTKOWANIA

LABORATORIUM SYMULACJI NAGRAŃ TELEWIZYJNYCH
I DOKUMENTACJI FILMOWEJ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

§ 1.

 1. „Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku – adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym” (dalej: Laboratorium TV) jest projektem dofinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 04. Kształcenie zawodowe, Działanie: 04.02. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym (umowa nr RPPM.04.02.00-22-0006/16-00).
 2. Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej Uniwersytetu Gdańskiego jest bezpośrednim operatorem i sprawuje nadzór nad Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 2.

 1. Projekt Laboratorium TV – projekt „Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych
  i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku – adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym” dedykowany studentom Uniwersytetu Gdańskiego (dalej UG).
 2. Infrastruktura Laboratorium TV – pomieszczenia, urządzenia, wyposażenie, akcesoria elektroniczne, sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie zakupione ze środków Projektu Laboratorium TV lub zakupione z innych środków w celu rozszerzenia lub unowocześnienia systemów Laboratorium TV.
 3. Laboratorium TV – zespół wszystkich pracowni wraz z serwerownią.
 4. Pracownia Laboratorium TV – wydzielona tematycznie część Infrastruktury Laboratorium TV.
 5. Stanowisko pracy – część pracowni Laboratorium TV, do której są przypisane określone składniki i zadania Infrastruktury wydzielonej Pracowni.
 6. Serwerownia – współdzielony zasób zarządzania, przetwarzania, dystrybucji sygnału oraz przechowywania i dystrybucji danych, zapewniający usługi informatyczne na rzecz poszczególnych Pracowni Laboratorium TV.
 7. Rektor UG – Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.
 8. Pracownik UG – osoba zatrudniona w UG na podstawie umowy o pracę lub mianowania.
 9. Student – osoba kształcąca się na stacjonarnych lub niestacjonarnych studiach pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich (użytkownik).
 10. Prowadzący zajęcia – osoba prowadząca zajęcia w Laboratorium TV dla Studentów (użytkownik).  
 11. Personel Laboratorium TV – osoba zatrudniona w Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej, sprawująca bezpośredni nadzór nad zgodnym z niniejszym Regulaminem wykorzystaniem Laboratorium TV.
 12. Współpracownik – osoba niezwiązana z UG stosunkiem pracy, ale biorąca udział w realizacji na jego rzecz projektów, prac lub zadań na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy stażowej lub wolontariatu.
 13. Koło Naukowe – organizacja studencka zrzeszająca studentów Wydziału Nauk Społecznych (kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna) oraz Wydziału Filologicznego (kierunek studiów Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej) UG.
 14. Dyrektor Centrum – Dyrektor Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej, zarządzający Infrastrukturą Laboratorium TV.

 

§ 3.

 1. Regulamin Laboratorium TV ustala organizację i porządek zajęć laboratoryjnych oraz związane z tym obowiązki Prowadzących zajęcia, a także Studentów.
 2. Regulamin Laboratorium TV obowiązuje wszystkich Prowadzących zajęcia oraz Studentów odbywających zajęcia w Laboratorium.
 3. W skład Laboratorium TV wchodzą:
 1. Pracownie zespołu redakcyjnego – część składowa odpowiadająca za przygotowanie materiałów filmowych , w tym informacyjnych (tzw. newsroom),
 2. Pracownie zespołu produkcyjnego – część składowa odpowiadająca za przygotowanie dużych form filmowych i dokumentalnych (systemy nieliniowego montażu),
 3. Pracownia zespołu realizacyjnego – część składowa odpowiadająca za realizację audycji
  o wybranym typie i formie, w tym realizacje „na żywo” (reżyserka),
 4. Pracownia symulacji nagrań telewizyjnych – produkcyjna część składowa (studio emisyjne),
 5. serwerownia – współdzielony zespół zarządzania, przetwarzania, dystrybucji sygnału oraz przechowywania i dystrybucji danych.
 1. Poszczególne Pracownie Laboratorium TV są podzielone na Stanowiska pracy, do których są przypisane określone składniki wyposażenia Pracowni.  
 2. W związku z ograniczoną przestrzenią użytkową Pracowni Laboratorium TV liczba osób przebywających w poszczególnych Pracowniach musi być adekwatna do wyposażenia i sposobu prowadzenia zajęć.
 1. Pracownie zespołu redakcyjnego – 5 stanowisk pracy,
 2. Pracownie zespołu produkcyjnego – 3 stanowiska pracy,
 3. Pracownia zespołu realizacyjnego – 10 stanowisk pracy,
 4. Pracownia symulacji nagrań telewizyjnych – zgodnie z liczbą miejsc siedzących na trybunie (17 miejsc).
 1. Infrastruktura Laboratorium TV podlega ogólnym zasadom gospodarowania mieniem UG, oraz przepisom zawartym w regulaminie korzystania z infrastruktury badawczej UG oraz instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym oraz inwentaryzacji składników majątkowych UG.
 2. Każda z Pracowni Laboratorium TV oraz ich wyposażenie są oznaczone tabliczkami z nazwą oraz informacją o źródle finansowania.

 

§ 4.

 1. Obowiązkiem Prowadzących zajęcia i Studentów odbywających zajęcia w Laboratorium TV jest sumienne i staranne wykonywanie obowiązków oraz stosowanie się do poleceń Personelu Laboratorium TV w zakresie zgodnego z niniejszym Regulaminem.
 2. Prowadzący zajęcia oraz Studenci korzystający z Laboratorium TV są zobowiązani w szczególności do:
 1. przestrzegania punktualności i czasu pracy w Laboratorium TV;
 2. przestrzegania niniejszego Regulaminu i ustalonego porządku w Laboratorium TV;
 3. przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisy przeciwpożarowe;
 4. dbałości o mienie Laboratorium TV, szczególnie w przypadku powierzonego sprzętu.

 

§ 5.

 1. Laboratorium TV jest dostępne zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć.  
 2. W Laboratorium TV odbywać się mogą tylko i wyłącznie te zajęcia dydaktyczne, których nie można zrealizować w innych warunkach.
 3. Rezerwacja Laboratorium TV odbywa się u Dyrektora Centrum lub wyznaczonego przez niego Pracownika. Zgłoszenie musi zawierać termin, cel, uzasadnienie i wymagania techniczne. Udostępnienie Laboratorium TV możliwe jest wyłącznie po potwierdzeniu dostępności Laboratorium przez Dyrektora Centrum lub wyznaczonego przez niego Pracownika.
 4. Bezpośrednie przygotowanie i udostępnienie Infrastruktury Laboratorium TV następuje w porozumieniu z Prowadzącym zajęcia przez Personel Laboratorium TV.
 5. Podczas wszystkich zajęć odbywających się w Laboratorium TV w jego pomieszczeniach przebywa Personel Laboratorium TV, który wspomaga Prowadzącego zajęcia w zakresie prawidłowego wykorzystania Infrastruktury technicznej Laboratorium TV.
 6. Wejście do Laboratorium TV jest monitorowane i możliwe jest wyłącznie pod nadzorem Personelu Laboratorium TV.
 7. Laboratorium TV posiada dwa wejścia:
 1. na poziomie 300: wejście S328 do pomieszczeń Laboratorium TV znajdujących się na tym samym poziomie: Pracowni zespołu redakcyjnego (newsroom), Pracowni symulacji nagrań telewizyjnych (studio emisyjne);
 2. na poziomie 400: wejście S428 do pomieszczeń Laboratorium TV znajdujących się na tym samym poziomie: Pracowni zespołu produkcyjnego (systemy nieliniowego montażu), Pracowni zespołu realizacyjnego (reżyserka).

Wejście do danej Pracowni odbywa się wyłącznie z korytarza właściwego poziomu.

 1. Wewnętrzne schody techniczne znajdujące się w studiu emisyjnym są wyłączone z ogólnego użytkowania – dostępne są wyłącznie dla Personelu Laboratorium TV.
 2. Do obowiązku Prowadzącego zajęcia należy weryfikacja obecności Studentów przed wejściem do Laboratorium TV.
 3. Niedopuszczalne jest przebywanie w Laboratorium TV poza grafikiem zajęć, bez opieki Prowadzącego zajęcia lub Personelu Laboratorium TV.
 4. W Laboratorium TV zabrania się:
 1. wprowadzania osób niezwiązanych z prowadzonymi zajęciami,
 2. spożywania posiłków i napojów,
 3. pozostawiania odzieży wierzchniej,
 4. korzystania z telefonów komórkowych.
 1. W Laboratorium TV musi panować spokój i porządek konieczny do pracy.
 2. Niedozwolone jest samowolne opuszczenie Laboratorium TV.
 3. Zabrania się wykorzystywania Laboratorium TV do działań innych niż działalność dydaktyczna oraz przewidziana niniejszym Regulaminem.
 4. Prowadzący zajęcia może wykorzystać sprzęt mobilny będący na wyposażeniu Laboratorium TV (kamery, statywy, oświetlenie, mikrofony, tyczka, mikroporty, mikser audio, słuchawki) również poza Laboratorium TV, na obszarze Kampusów UG. Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest podpisanie przez Prowadzącego Karty przyrządowej. Wzór Karty przyrządowej stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5. Prowadzący zajęcia osobiście pobiera i zwraca wypożyczany sprzęt i fakt ten potwierdza własnoręcznym podpisem. Stan sprzętu każdorazowo będzie sprawdzany przez Pracownika Laboratorium TV w obecności Prowadzącego zajęcia.
 6. Zarówno Student, jak i Prowadzący zajęcia są odpowiedzialni za udostępniony sprzęt Laboratorium TV, który po ukończeniu zajęć musi być zwrócony sprawny i kompletny, czyli w stanie, w jakim został udostępniony przez Personel Laboratorium TV.
 7. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu udostępnionego sprzętu, wyposażenia i systemów Laboratorium TV należy niezwłocznie zgłosić Personelowi Laboratorium TV.
 8. Umyślne uszkodzenie sprzętu lub wyposażenia Laboratorium TV nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody.
 9. Pomieszczenie Serwerowni jest wyłączone z ogólnego dostępu.
 10. Po zakończeniu zajęć w Laboratorium TV użytkownik zobowiązany jest do uporządkowania stanowisk pracy, z których korzystał.
 11. Koła Naukowe korzystające z Laboratorium TV podlegają zasadom niniejszego Regulaminu, tak jak Studenci i Prowadzący zajęcia.

 

§ 6.

 1. Dyrektor Centrum lub wyznaczony przez niego Pracownik przeprowadza dla Prowadzącego zajęcia i Studentów instruktaż korzystania z Laboratorium TV.
 2. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpiecznej pracy w Laboratorium TV jest podstawowym obowiązkiem każdego użytkownika.  
 3. W szczególności użytkownik jest zobowiązany:
 1. znać przepisy i zasady BHP obowiązujące na terenie UG;
 2. wykonywać zadania w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przez Prowadzących zajęcia oraz Personel Laboratorium TV;
 3. stosować się do znaków ostrzegawczych i nakazowych umieszczonych w Laboratorium TV;
 4. znać procedury postępowania na wypadek zagrożenia pożarem i ewakuacji.

 

§ 7.

 1. Korzystanie z Laboratorium TV odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu stanowi podstawę do odmowy dostępu do Laboratorium TV i jego Infrastruktury. W przypadku Pracowników UG, nieprzestrzeganie Regulaminu stanowi naruszenie odpowiedzialności porządkowej Pracowników wynikającej z obowiązującego Regulaminu pracy UG.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa oraz wewnętrzne przepisy UG.
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 kwietnia 2019 roku, 8:34
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny